Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

DŸwiêk jest za cichy.

DŸwiêk jest za cichy. , Dwik nagrany na niektóre pyty BD i DVD jest bardzo cichy. , Spróbuj zmieni ustawienie parametru „Audio DRC” z grupy „Audio Settings” na „TV Mode” (strona 61). , Zmie ustawienie parametru „Audio ATT” z menu „Audio Settings” na „Off” (strona 60). DŸwiêk HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) nie jest reprodukowany w postaci strumienia bitów. , Zmie ustawienie parametru „BD Audio Setting” z menu „Audio Settings” na „Direct” (strona 60). , Sprawd, czy podczony wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy obsuguje poszczególne formaty HD Audio. Brak reprodukcji dŸwiêku interaktywnego. , Zmie ustawienie parametru „BD Audio Setting” z menu „Audio Settings” na „Mix” (strona 60). HDMI Brak obrazu lub dŸwiêku przy korzystaniu z gniazda HDMI OUT. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. 2Wycz podczone urzdzenie i wcz je na nowo. 3Odcz i ponownie podcz przewód HDMI. , Jeli odtwarzacz jest poczony z telewizorem przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy, spróbuj podczy kabel HDMI bezporednio do telewizora. Jeeli rozwie to problem, zapoznaj si z instrukcj obsugi wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Brak obrazu lub zak³ócenia w obrazie przy korzystaniu z gniazda HDMI OUT. , Gniazdo HDMI OUT jest podczone do urzdzenia DVI niezgodnego z technologi ochrony przed kopiowaniem. , Jeli reprodukcja obrazu odbywa si przez gniazdo HDMI OUT, w rozwizaniu problemu moe pomóc zmiana rozdzielczoci sygnau wyjciowego (strona 54). Przez gniazdo HDMI OUT nie jest reprodukowany dŸwiêk. , Gniazdo HDMI OUT jest podczone do urzdzenia DVI (gniazda DVI nie obsuguj sygnau fonii). Niew³aœciwa reprodukcja dŸwiêku, gdy do po³¹czenia jest wykorzystywane gniazdo HDMI OUT. , Urzdzenie podczone do gniazda HDMI OUT nie obsuguje dwiku w formacie reprodukowanym przez odtwarzacz. Sprawd ustawienia dwiku (strona 57). Kiedy do po³¹czenia jest wykorzystane gniazdo HDMI OUT, automatycznie zmienia siê jêzyk wyœwietlania informacji na ekranie. , Kiedy dla parametru „Control for HDMI” wybrane jest ustawienie „On” (strona 65), jzyk wywietlania zmienia si automatycznie w przypadku zmiany ustawie jzyka w podczonym telewizorze itp. Nie dzia³a funkcja „Control for HDMI” (BRAVIA Sync). , Sprawd, czy przewód zasilajcy podczonego urzdzenia jest starannie podczony. , Jeli na wywietlaczu na pycie czoowej nie pojawia si wskanik HDMI, sprawd poczenie HDMI (strona 17, 22). , Sprawd, czy parametr „Control for HDMI” jest ustawiony na „On” (strona 65). , Sprawd, czy podczone urzdzenie pozwala na uycie funkcji „Control for HDMI”. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia. 74

, Sprawd ustawienia funkcji „Control for HDMI” wybrane w podczonym urzdzeniu. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia. , Po zmianie poczenia HDMI wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. , W przypadku wystpienia przerwy w zasilaniu, zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” na „Off”, a nastpnie ustaw parametr „Control for HDMI” na „On” (strona 65). , Szczegóowe informacje o funkcji „Control for HDMI” podano w punkcie „Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko pocze HDMI)” (strona 18). , Jeli odtwarzacz jest podczony do telewizora za porednictwem wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego niezgodnego z funkcj „Control for HDMI”, sterowanie telewizorem z odtwarzacza moe si okaza niemoliwe. , Jeli odtwarzacz jest podczony do telewizora za porednictwem wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego, po zmianie poczenia HDMI, odczeniu i ponownym podczeniu przewodu zasilajcego lub oraz po przerwie w zasilaniu naley spróbowa wykona nastpujce czynnoci: 1Wybierz we wzmacniaczu (amplitunerze) wielokanaowym waciwe wejcie, tak aby na ekranie pojawi si sygna z odtwarzacza. 2Zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” na „Off”, a nastpnie ustaw parametr „Control for HDMI” na „On” (strona 65). Zapoznaj si z instrukcj obsugi wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Pamiêæ zewnêtrzna (noœnik lokalny) Pamiêæ zewnêtrzna nie jest rozpoznawana. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz. 2(tylko USM1GH) Dopasuj znak V na gniedzie EXT do znaku V na pamici zewntrznej i wó pami zewntrzn. 3Wcz odtwarzacz. 4Sprawd, czy pali si wskanik EXT na pycie czoowej. Nie mo¿na odtworzyæ dodatków ani innych danych z p³yty BD-ROM. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wyjmij pyt. 2Wycz odtwarzacz. 3Wyjmij i ponownie wó pami zewntrzn (strona 27). 4Wcz odtwarzacz. 5Sprawd, czy pali si wskanik EXT na pycie czoowej. 6Wó pyt BD-ROM z materiaami BONUSVIEW / BD-LIVE. Na ekranie pojawia siê komunikat o niewystarczaj¹cej iloœci miejsca na noœniku lokalnym. , Skasuj z pamici zewntrznej niepotrzebne dane (strona 41). Obs³uga Nie dzia³a pilot. , Baterie w pilocie s wyczerpane (strona 30). , Pilot znajduje si za daleko od odtwarzacza. , Pilot nie jest skierowany w stron czujnika zdalnego sterowania na odtwarzaczu. Odtwarzacz nie rozpoznaje pod³¹czonego urz¹dzenia USB. , Upewnij si, e urzdzenie USB jest starannie podczone do gniazda USB na pycie czoowej (strona 49). , Sprawd, czy urzdzenie USB lub przewód nie s uszkodzone. , Sprawd, czy urzdzenie USB jest wczone. , Urzdzenie USB jest podczone przez koncentrator USB. Podcz urzdzenie USB bezporednio do odtwarzacza. Nazwa pliku jest wyœwietlana niew³aœciwie. , Odtwarzacz umoliwia wywietlanie znaków tylko w formatach zgodnych z ISO 8859-1. Znaki w innych formatach mog by wywietlane w inny sposób. , W zalenoci od oprogramowania uywanego do nagrywania, wprowadzone znaki mog by wywietlane w inny sposób. Odtwarzanie nie zaczyna siê od pocz¹tku p³yty. , Wczona jest funkcja wznawiania odtwarzania od miejsca zatrzymania (Resume Play) (strona 39). 75 Informacje dodatkowe