Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Nie mo¿na u¿yæ

Nie mo¿na u¿yæ pewnych funkcji, takich jak zatrzymywanie czy wyszukiwanie. , Niektóre pyty mog nie pozwala na uycie czci z wymienionych tu funkcji. Zapoznaj si z opisem dostarczonym z pyt. Nie mo¿na zmieniæ jêzyka œcie¿ki dŸwiêkowej / napisów lub k¹ta. , Zamiast przycisków bezporedniego wyboru na pilocie spróbuj uy menu pyty BD lub DVD (strona 40). , Odtwarzana pyta BD / DVD nie zawiera cieki dwikowej nagranej w wielu jzykach, napisów w rónych jzykach lub scen nagranych pod rónymi ktami. , Pyta BD lub DVD uniemoliwia zmian jzyka cieki dwikowej, jzyka napisów albo kta. Szuflada na p³ytê nie otwiera siê, a na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ komunikat „LOCKED” lub „TLK ON”. , Kiedy wida komunikat „LOCKED”, odtwarzacz jest zablokowany. Aby wyczy funkcj ochrony przed dziemi, nacinij przycisk N na odtwarzaczu i trzymaj go dotd, a na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „UNLOCK” (strona 12). , Kiedy wida komunikat „TLK ON”, skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony. Pomimo naciœniêcia przycisku Z nie otwiera siê szuflada na p³ytê i nie mo¿na wyj¹æ p³yty. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz i odcz przewód zasilajcy. 2Z powrotem podcz przewód zasilajcy, trzymajc wcinity przycisk Z na odtwarzaczu. 3Trzymaj wcinity przycisk Z na odtwarzaczu a do otwarcia szuflady na pyt. 4Wyjmij pyt. 5Kiedy na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „WAIT”, na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk [/1 na odtwarzaczu, tak aby odtwarzacz wyczy si. Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie ¿adnego przycisku. , W odtwarzaczu skroplia si para wodna (strona 4). , Na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk [/1 na odtwarzaczu, tak aby zgasy wskaniki na pycie czoowej. Jeli odtwarzacz nadal nie reaguje na naciskanie jakichkolwiek przycisków, odcz i z powrotem podcz przewód zasilajcy. Sieæ bezprzewodowa Po wybraniu ustawieñ zgodnie z opisem z punktu „Wybieranie ustawieñ sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS))” nie jest mo¿liwe pod³¹czenie komputera do Internetu. , Uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup przed wybraniem ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) moe spowodowa automatyczn zmian ustawie cznoci bezprzewodowej w routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). W takim przypadku naley sprawdzi ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) i odpowiednio zmieni ustawienia cznoci bezprzewodowej w komputerze. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Nie mo¿na pod³¹czyæ odtwarzacza do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego). , Sprawd, czy router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) jest wczony. , W zalenoci od rodowiska pracy (materiau, z którego s wykonane ciany, warunków odbioru fal radiowych i obecno- ci przeszkód midzy odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej (punktem dostpowym), zasig cznoci moe si zmniejszy. Zmniejsz odlego midzy odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej (punktem dostpowym). 76

, czno moe by przerywana przez urzdzenia wykorzystujce pasmo czstotliwoci 2,4 GHz, takie jak kuchenki mikrofalowe, urzdzenia Bluetooth czy cyfrowe urzdzenia bezprzewodowe. Umie odtwarzacz w wikszej odlegoci od takich urzdze lub je wycz. Router sieci bezprzewodowej (punkt dostêpowy) nie pojawia siê na liœcie „Access point scan”. , Router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) nie pojawia si, jeli w jego ustawieniach zostao wybrane ukrywanie identyfikatora SSID. Sprawd i rcznie zmie ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) (strona 66). Funkcja samoczynnej diagnostyki Kiedy wczy si funkcja samoczynnej diagnostyki, zapobiegajca niewaciwej pracy odtwarzacza, na wywietlaczu na pycie czoowej pojawia si kod bdu lub na caym ekranie wida tylko symbol , bez adnych komunikatów. W takich przypadkach zapoznaj si z poniszymi informacjami. Jeœli na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej pojawia siê kod b³êdu Kod bdu Exxxx SYS ERR VUP NG FAN ERR Sposób postpowania Skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony i podaj kod bdu. • Sprawd, czy nie s zasonite otwory wentylacyjne z tyu odtwarzacza. • Aby zapobiec przegrzewaniu si odtwarzacza, naley zapewni wokó waciw cyrkulacj powietrza. Informacje dodatkowe Kiedy na ca³ym ekranie pojawia siê tylko symbol , bez ¿adnego komunikatu Skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony. 77