Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

P³yty, które mo¿na

P³yty, które mo¿na odtwarzaæ Typ Logo noœnika Ikona uywana w instrukcji Cechy Blu-ray Disc BD Pyty BD-ROM i BD-RE / BD-R w trybach BDMV i BDAV, w tym pyty 8 cm (jednowarstwowe) i pyty DL DATA BD Pyty BD-RE / BD-R zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG DVD VIDEO DVD Pyty, które mona kupi lub wypoyczy, zawierajce filmy itp. DVD DVD Pyty DVD+RW / DVD+R w trybie +VR oraz DVD-RW / DVD-R w trybach Video i VR, w tym pyty 8 cm (jednowarstwowe) i pyty DVD+R DL / DVD-R DL DATA DVD DATA DVD Pyty (dyski) DVD-ROM i DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG CD CD Muzyczne pyty CD lub pyty CD-R / CD-RW nagrane w formacie muzycznej pyty CD DATA CD — DATA CD Pyty (dyski) CD-ROM / CD-R / CD-RW zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG 78 * MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) jest standardowym formatem kompresji danych o dwiku zdefiniowanym przez ISO (Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn) / MPEG IEC (Midzynarodow Komisj Elektrotechniczn). Technologia kodowania dwiku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS iThomson. Uwagi o zgodnoœci p³yt BD-ROM Poniewa specyfikacja Blu-ray Disc jest nowa i ulega zmianom, niektóre typy i wersje pyt mog nie by odtwarzane. Wyjciowy sygna audio zaley od róda dwiku, uytego gniazda wyjciowego i wybranych ustawie dwiku. Szczegóy podano na stronie 81.

P³yty, których nie mo¿na odtworzyæ • BD z kasetk • DVD-RAM • DVD HD • Pyty DivX • DVD Audio •PHOTO CD • Sekcja danych pyt CD-Extra •VCD / Super VCD • Warstwa HD pyt Super Audio CD • Strona z materiaem audio pyt DualDisc • BD-ROM / DVD VIDEO z innym kodem regionu (strona 79). Uwaga dotycz¹ca sposobu odtwarzania p³yt BD i DVD Niektóre funkcje odtwarzania pyt BD i DVD mog by celowo zablokowane przez producentów nagrania. Poniewa urzdzenie odtwarza pyty BD i DVD zgodnie z zamysem producentów, uycie pewnych funkcji odtwarzania moe si okaza niemoliwe. Naley si zapozna z instrukcj dostarczon z pyt BD / DVD. Kod regionu (tylko BD-ROM / DVD VIDEO) Z tyu odtwarzacza jest nadrukowany kod regionu. Urzdzenie bdzie odtwarzao tylko pyty BD-ROM / DVD VIDEO oznaczone identycznym kodem regionu. System ten ma na celu ochron praw autorskich. W odtwarzaczu mona te odtwarza pyty DVD VIDEO z oznaczeniem . ALL Niektóre pyty BD-ROM / DVD VIDEO mog nie mie oznacze kodu regionu, chocia ich odtwarzanie podlega ograniczeniu do okrelonego regionu. Kod regionu b • Uwagi o pytach BD-RE / BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R i CD-RW / CD-R W odtwarzaczu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE / BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R i CD-RW /CD-R. Zaley to od jakoci nagrania oraz stanu pyty, parametrów urzdzenia nagrywajcego i oprogramowania. Nie mona odtwarza nagranych w komputerze pyt BD-R, na których mona dokona kolejnych nagra. Nie bd odtwarzane pyty CD i DVD, które nie zostay odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia nagrywajcego. Zwracamy uwag, e niektóre funkcje odtwarzania pewnych pyt DVD+RW / DVD+R nie dziaaj nawet wówczas, gdy pyta jest prawidowo sfinalizowana. W takim przypadku naley odtwarza pyt w normalnym trybie. • Pyty muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed kopiowaniem Urzdzenie jest przystosowane do odtwarzania pyt zgodnych ze standardem pyty kompaktowej (CD). Niektórzy producenci nagra wprowadzili na rynek pyty muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed kopiowaniem. Zwracamy uwag, e zdarzaj si wród nich pyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich pyt w urzdzeniu moe si okaza niemoliwe. • Uwagi o pytach DualDisc DualDisc to pyta dwustronna, której jedna strona zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego dwiku. Zwracamy uwag, e urzdzenie moe nie odtwarza „dwikowej” strony pyty DualDisc, poniewa pyty te s niezgodne ze standardem CD. • Uwaga o dwuwarstwowych pytach BD / DVD W momencie przeczenia warstw moe wystpi krótka przerwa w obrazie i dwiku. • Uwaga o pytach BD-RE / BD-R 8 cm W odtwarzaczu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE / BD-R o rednicy 8 cm. • Uwaga o pytach BD-RE / BD-R Odtwarzacz jest zgodny z pytami BD-RE w wersji 2.1 i z pytami BD-R w wersji 1.1, 1.2 i 1.3, w tym z pytami BD-R opartymi na pigmencie organicznym (typu LTH). • Uwaga o pytach DTS 5.1 MUSIC DISC Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie pyt DTS 5.1 MUSIC DISC. Informacje dodatkowe 79