Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Informacja o odtwarzaniu

Informacja o odtwarzaniu p³yt nagranych w formacie AVCHD Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie pyt w formacie AVCHD. TM Co to jest format AVCHD? AVCHD to format wykorzystywany w cyfrowych kamerach wideo wysokiej rozdzielczoci do zapisu sygnau SD (o standardowej rozdzielczoci) lub HD (o wysokiej rozdzielczoci) zgodnego ze specyfikacj 1080i *1 lub 720p *2 . Dziki efektywnej technologii kompresji i kodowania danych, umoliwia on nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest poddawany kompresji do formatu MPEG-4 AVC/H.264, natomiast zapis dwiku odbywa si w formacie Dolby Digital lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia bardziej efektywn kompresj obrazu ni standardowe rozwizania. Pozwala na zapis na pycie DVD sygnau wideo o wysokiej rozdzielczoci (HD) z kamery cyfrowej, w taki sam sposób jak przy zapisie standardowego sygnau telewizyjnego (SD). *1 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 1080 efektywnie analizowanych linii wywietlanych z przeplotem. *2 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 720 efektywnie analizowanych linii wywietlanych kolejnoliniowo. b • Niektórych pyt AVCHD nie mona odtworzy ze wzgldu na stan nagrania. • Nie bd te odtwarzane pyty w formacie AVCHD, które nie zostay odpowiednio sfinalizowane. Rozdzielczoœæ wyjœciowego sygna³u wideo Wyjciowa rozdzielczo zaley od ustawienia parametru „Output Video Format” z grupy ustawie „Video Settings” (strona 54). Ustawienie rozdzielczoœci Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „HDMI” Gniazdo LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Gniazda COMPONENT VIDEO Gniazdo HDMI OUT Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „Component Video” Gniazdo LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Gniazda COMPONENT VIDEO Gniazdo HDMI OUT 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480p/576p 480p/576p 720p 480i/576i 480i/576i 720p 480i/576i 720p* 720p* 1080i 480i/576i 480i/576i 1080i 480i/576i 1080i* 1080i* 1080p brak obrazu brak obrazu 1080p niedostpne niedostpne niedostpne * Chronione materiay z pyt DVD s reprodukowane w rozdzielczoci 480p / 576p. Chronione materiay z pyt BD s reprodukowane w rozdzielczoci 576p. Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „Video or S Video” Przez gniazda LINE OUT VIDEO / S VIDEO lub COMPONENT VIDEO reprodukowane s sygnay wideo 480i/576i, a przez gniazdo HDMI OUT – sygnay wideo 480p/576p. 80

Ustawienia wyjœciowych sygna³ów audio i odtwarzacza Wyjciowy sygna audio zaley od róda dwiku, uytego gniazda wyjciowego i uywanego wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Aby uzyska dany dwik, naley sprawdzi w poniszej tabeli formaty dwiku obsugiwane przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy, sposób podczenia wzmacniacza (amplitunera) i konfiguracj pocze. dany dŸwik Pyta / Ÿródo Wyjœciowy sygna audio Poczenia i ustawienia Format dŸwiku obsugiwany przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy Gniazdo audio odtwarzacza *1 Konfiguracja pocze audio BD DVD HD Audio *3 HD Audio *2 Maks. 7.1 kan. LPCM *3 Wielokanaowy LPCM HDMI OUT A HD Audio *2 Dolby Digital/DTS *4 Dolby Digital/DTS DIGITAL OUT C Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS Dolby Digital/ DTS 7.1 kan. LPCM/ 5.1 kan. LPCM Dolby Digital/ DTS 7.1 kan. — Dolby Digital/DTS Maksymalnie 7.1 kan. LPCM Dolby Digital/DTS 5.1 kan. — 7.1 kan. LPCM/ 5.1 kan. LPCM MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT D A C Wielokanaowy LPCM HDMI OUT A MULTI CHANNEL OUTPUT D Wielokanaowy LPCM HDMI OUT B 2 kan. LPCM 2 kan. LPCM DIGITAL OUT C 7.1 kan. / 5.1 kan. — Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS 5.1 kan. — MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT MULTI CHANNEL OUTPUT D B C D Informacje dodatkowe Tabela konfiguracji po³¹czeñ audio Konfiguracja Audio Output Priority *5 (strona 57) Audio (HDMI) *6 (strona 60) AB HDMI Auto BD Audio Setting (strona 60) A Direct B Mix lub Direct DTS *6 (strona 60) Dolby Digital *6 (strona 60) — — C Coaxial/Optical — — DTS Dolby Digital D Multi Channel Analogue — — — — *1 Jeli do poczenia uywane s gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L), reprodukowany jest dwik 2-kanaowy. *2 Dwik HD Audio obejmuje formaty Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio i DTS-HD High Resolution Audio. *3 W przypadku formatów Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, ustawienie parametru „HDMI Resolution” z grupy „Output Video Format” w menu „Video Settings” powinno by inne ni „480i/576i” i „480p/576p” (strona 54). 81