Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

*4 Gówne / dodatkowe

*4 Gówne / dodatkowe sygnay audio zawierajce 2 lub mniej kanaów s reprodukowane jako 2-kanaowy sygna LPCM. *5 Reprodukcja 2-kanaowego dwiku LPCM odbywa si przez gniazda wyjciowe inne ni priorytetowe. *6 W nastpujcych przypadkach reprodukowany jest dwukanaowy dwik LPCM: – kiedy parametr „Audio (HDMI)” z menu „Audio Settings” jest ustawiony na „2ch PCM”, – kiedy parametr „Dolby Digital” / „DTS” z menu „Audio Settings” jest ustawiony na „Downmix PCM”, – podczas odtwarzania pyty DVD zawierajcej dwik MPEG Audio. Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych Ze wzgldu na to, e czno w sieci bezprzewodowej jest oparta na falach radiowych, sygna bezprzewodowy moe by podsuchiwany. Dla ochrony cznoci bezprzewodowej odtwarzacz pozwala na wykorzystanie rónych zabezpiecze. Naley prawidowo skonfigurowa zabezpieczenia, zgodnie ze rodowiskiem sieciowym. Brak zabezpieczeñ atwo wybierania ustawie wie si z moliwoci przechwycenia przesyanych danych bez uycia adnych zaawansowanych narzdzi, jak równie z moliwoci wykorzystania sieci przez osoby nieuprawnione. Naley wzi pod uwag ryzyko nieuprawnionego dostpu lub przechwycenia danych. WEP Technologia WEP zapewnia ochron przesyanych danych i zapobiega przechwytywaniu danych i wykorzystaniu sieci przez osoby trzecie. WEP jest historyczn technologi, pozwalajc na podczanie starszych urzdze, które nie obsuguj technologii TKIP/AES. WPA-PSK (TKIP) Technologia zabezpiecze TKIP zostaa stworzona w celu wyeliminowania niedostatków technologii WEP. Zapewnia wyszy ni WEP poziom bezpieczestwa. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) AES to zaawansowana technologia zabezpiecze, rónica si od technologii WEP i TKIP. Zapewnia poziom bezpieczestwa wyszy ni WEP i TKIP. 82

Dane techniczne System Laser: Laser póprzewodnikowy Wejœcia i wyjœcia (Nazwa gniazda: Typ gniazda / poziom wyjciowy / impedancja obcienia) LINE OUT R-AUDIO-L: Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów DIGITAL OUT (OPTICAL): Optyczne gniazdo wyjciowe / -18 dBm (dugo fali 660 nm) DIGITAL OUT (COAXIAL): Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów MULTI CHANNEL OUTPUT: Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów PHONES: Gniazdo suchawkowe stereo / 10 mW / (32 omy) HDMI OUT: Standardowe zcze HDMI (19-stykowe) COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR): Cinch / Y: 1,0 Vp-p / PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p / 75 omów LINE OUT VIDEO: Cinch / 1,0 Vp-p / 75 omów LINE OUT S VIDEO: 4-stykowe mini DIN / Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p / 75 omów LAN (100): Zcze 100BASE-TX EXT: Gniazdo pamici zewntrznej (do podczenia pamici zewntrznej) Wyjciowe napicie stae: 5 V, maks. 500 mA USB: Gniazdo USB typu A (do podczenia cyfrowego aparatu fotograficznego i pamici USB) Dane ogólne Zasilanie: Napicie przemienne 220 – 240 V, 50/60 Hz Pobór mocy: 32 W Wymiary (w przyblieniu): 430 × 246 × 70 mm (szer. × wys. × g.) razem z wystajcymi elementami Waga (w przyblieniu): 3,0 kg Zakres temperatur przy pracy: 5 do 35 °C Zakres wilgotnoœci przy pracy: 25 do 80% Dostarczane wyposa¿enie Patrz strona 15. Konstrukcja i dane techniczne mog ulec zmianie. Informacje dodatkowe Sieæ bezprzewodowa Standard sieci bezprzewodowej IEEE802.11a/b/g IEEE802.11n draft 2.0 Pasmo czstotliwoœci: Pasmo 2,4 GHz: kanay 1 – 13 Pasmo 5 GHz: kanay 36 – 64, 100 – 140 Modulacja: Modem DS-SS i modem OFDM 83