Views
3 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Lista kodów jêzyków

Lista kodów jêzyków Szczegóy podano na stronie 62. Kod Jzyk Kod Jzyk Kod Jzyk Kod Jzyk Blokada rodzicielska / Kod regionu Szczegóy podano na stronie 63. Numer, obszar (kod) 2044, Argentyna (ar) 2047, Australia (au) 2046, Austria (at) 2057, Belgia (be) 2070, Brazylia (br) 2079, Kanada (ca) 2090, Chile (cl) 2092, Chiny (cn) 2093, Kolumbia (co) 2115, Dania (dk) 2165, Finlandia (fi) 2174, Francja (fr) 2109, Niemcy (de) 2200, Grecja (gr) 2219, Hongkong (hk) 2248, Indie (in) 2238, Indonezja (id) 2239, Irlandia (ie) 2254, Wochy (it) 2276, Japonia (jp) 2304, Korea (kr) 2333, Luksemburg (lu) 2363, Malezja (my) 2362, Meksyk (mx) 2376, Holandia (nl) 2390, Nowa Zelandia (nz) 2379, Norwegia (no) 2427, Pakistan (pk) 2424, Filipiny (ph) 2428, Polska (pl) 2436, Portugalia (pt) 2489, Rosja (ru) 2501, Singapur (sg) 2149, Hiszpania (es) 2499, Szwecja (se) 2086, Szwajcaria (ch) 2543, Tajwan (tw) 2528, Tajlandia (th) 2184, Wielka Brytania (gb) 84

Warunki u¿ytkowania i umowa licencji dla u¿ytkownika Odtwarzacz Sony Blu-ray Disc („Produkt”) i zwizane z nim oprogramowanie („Oprogramowanie”) s dostarczane i utrzymywane przez Sony Corporation i Jego podmioty zalene („Sony”). Sony dostarcza take i utrzymuje powizany serwis („Serwis”), obejmujcy wszelkie podstrony dostpne za porednictwem strony gównej Serwisu w Internecie („Witryna”). Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie zawarte w Produkcie; zapisane na dowolnym noniku, dostarczone w zestawie z Produktem lub w inny sposób dostarczone przez Sony; pobrane z Witryny lub w inny sposób udostpnione lub dostarczone przez Sony; kady taki nonik i kad dokumentacj drukowan, „on-line” lub elektroniczn zwizan z Produktem i wszystkimi jego aktualizacjami i nowymi wersjami. UZYSKIWANIE DOSTPU, PRZEGLDANIE LUB UYTKOWANIE SERWISU, PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA I / LUB WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJ, BEZ OGRANICZE ANI ZASTRZEE, ZAWARTYCH TU WARUNKÓW, POLITYKI OCHRONY PRYWATNOCI SONY ZAMIESZCZONEJ NA WITRYNIE ORAZ WSZELKICH DODATKOWYCH WARUNKÓW UYTKOWANIA ZAMIESZCZONYCH W DOWOLNEJ CZCI USUGI I WITRYNY (CZNIE „UMOWA”). W PRZYPADKU NIEWYRAANIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, SONY NIE UDZIELA OGRANICZONYCH PRAW, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, I NIE ZEZWALA NA UYCIE SERWISU, PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA I / LUB WITRYNY. 1. W³asnoœæ Oprogramowanie i wszystkie materiay w Serwisie i / lub Witrynie, w tym midzy innymi obrazy, oprogramowanie i tekst („Tre”) s chronione przepisami o ochronie praw autorskich i umowami midzynarodowymi. Oprogramowania, Serwisu, Produktu, Treci i Witryny nie mona wykorzystywa inaczej ni w sposób okrelony w niniejszym dokumencie. Serwis lub Witryna mog zawiera logo firm, znaki usugowe i znaki handlowe. Ich udostpnienie w Serwisie i / lub Witrynie nie oznacza udzielenia przez Sony jakiejkolwiek licencji na korzystanie z tych logo firm, znaków usugowych i znaków handlowych. Wszelkie nieuprawnione uycie Serwisu, Witryny, Treci lub Oprogramowania mona narusza przepisy o ochronie praw autorskich, znakach handlowych, prywatnoci i reklamie, jak równie prawo cywilne i karne. Wszelkie tytuy i prawa autorskie do Oprogramowania lub materiaów w Serwisie / Witrynie i wszelkich kopii Oprogramowania oraz w nich zawarte s wasnoci Sony, jego licencjobiorców lub dostawców. Wszelkie prawa, które nie s wyranie przyznane niniejsz Umow, s zastrzeone dla Sony, jego licencjobiorców i dostawców. 2. Prawa u¿ytkownika i ograniczona licencja Serwis, Witryna, Oprogramowanie, Tre i Produkt s przeznaczone tylko do uytku osobistego. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za wszystkie swoje dziaania wymienione poniej, w tym pen odpowiedzialno prawn wynikajc z uytkowania Serwisu przez uytkownika lub inne osoby, które uytkuj Serwis za porednictwem Produktu uytkownika. Uytkowanie Serwisu, Witryny, Oprogramowania, Treci i Produktu jest dozwolone tylko w celach zgodnych z prawem. Zabrania si rozpowszechniania, wymiany, modyfikowania, sprzeday lub przesyania czegokolwiek, co mona skopiowa z Serwisu lub Witryny, w tym midzy innymi wszelkich tekstów, obrazów, dwików i filmów, w dowolnych celach handlowych, komercyjnych lub publicznych. Uytkownikom, którzy speniaj warunki okrelone w niniejszej Umowie, Sony udziela niewycznego, nieprzenaszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostpu, wywietlania i uytkowania Serwisu, Witryny i Oprogramowania na warunkach okrelonych w niniejszej Umowie. Uytkownik zgadza si w aden sposób nie przerywa / nie zakóca ani nie podejmowa prób przerwania / zakócenia dziaania niniejszego Serwisu, Witryny lub Oprogramowania. 3. Automatyczna aktualizacja Oprogramowanie obejmuje funkcj umoliwiajc jego automatyczn aktualizacj, gdy Produkt jest podczony do serwera nalecego do Sony lub do strony trzeciej wyznaczonej przez Sony. Jeeli uytkownik wyraa zamiar niekorzystania z tej funkcji automatycznej aktualizacji lub gdy wybrane jest ustawienie pytania o ch wykonania automatycznej aktualizacji, a uytkownik odmawia wykonania aktualizacji, domniemuje si, e uytkownik wyraa zgod na to, aby w Oprogramowaniu nie byy wprowadzane poprawki funkcji bezpieczestwa, korekty bdów, inne aktualizacje funkcjonalne ani wszelkie inne zmiany oferowane przez Sony w ramach takich aktualizacji, co moe wpywa na uytkowanie Oprogramowania w chwili obecnej i w przyszoci. Kiedy jest wczona funkcja automatycznej aktualizacji opisana w poprzednim akapicie, domniemuje si zgod uytkownika na (a) automatyczne aktualizowanie Oprogramowania w miar potrzeb w celu poprawy funkcji bezpieczestwa, korekty bdów, poprawy funkcjonalnoci aktualizacji lub w innych celach oraz (b) moliwo poczenia tych aktualizacji Oprogramowania z powikszaniem, zmienianiem lub usuwaniem funkcjonalnoci Oprogramowania. 4. Dodatkowe postanowienia dotycz¹ce Oprogramowania Produktu Oprogramowania mona uywa wycznie w poczeniu z Produktem, który towarzyszy Oprogramowaniu. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Poza warunkami zamieszczonymi w innych czciach niniejszej Umowy, Oprogramowanie podlega nastpujcym warunkom: Korzystanie z Oprogramowania Oprogramowanie mona wykorzystywa wycznie do uytku osobistego i w poczeniu z Produktem. Ograniczenie odtwarzania kodu ródowego, dekompilacji i dezasemblacji Zabrania si wprowadzania zmian w caoci lub w czci Oprogramowania, odtwarzania jego kodu ródowego, dekompilacji i dezasemblacji. Rozdzielanie skadników Oprogramowanie jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego skadniki nie mog by rozdzielane w celu wykorzystania w wicej ni jednym urzdzeniu, chyba e Sony wyranie na to zezwoli. Pliki z danymi Oprogramowanie moe automatycznie tworzy pliki z danymi wykorzystywane przez Oprogramowanie. Wszelkie takie pliki z danymi bd uwaane za cz Oprogramowania. Wynajem Zabrania si wypoyczania lub dzierawy Oprogramowania. Przekazanie Oprogramowania Uytkownik moe na stae przekaza wszystkie swoje prawa wynikajce z niniejszej Umowy tylko w ramach sprzeday lub przekazania Oprogramowania towarzyszcych sprzeday lub przekazaniu Produktu uytkownika, pod warunkiem e uytkownik nie zachowa adnych kopii, przekae Oprogramowanie w caoci (cznie ze wszystkimi kopiami, skadnikami, nonikami i materiaami drukowanymi, wszystkimi wersjami i wszelkimi nowszymi wersjami Oprogramowania i niniejszej Umowy), a odbiorca wyrazi zgod na warunki niniejszej Umowy. Oprogramowanie zalene Oprogramowanie, usugi sieciowe i produkty inne ni Oprogramowanie, od których zaley dziaanie Oprogramowania, mog zosta wycofane lub zawieszone wedug uznania ich dostawców (dostawców oprogramowania, dostawców usug lub Sony). Dziaanie w warunkach podwyszonego ryzyka Oprogramowanie nie jest odporne na bdy i nie jest projektowane, produkowane ani pomylane do uytku lub odsprzeday jako sprzt sterujcy dziaajcy w trybie on-line w niebezpiecznych rodowiskach, które wymagaj odpornoci na awarie, takich jak obiekty nuklearne, systemy nawigacji lub cznoci dla lotnictwa, systemy kontroli lotów, urzdzenia bezporednio podtrzymujce ycie lub systemy obronne, 85 Informacje dodatkowe