Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

86 w których awaria

86 w których awaria Oprogramowania mogaby spowodowa mier, obraenia ciaa lub due zniszczenia materialne lub w rodowisku naturalnym („Dziaanie w warunkach podwyszonego ryzyka”). Sony i jego dostawcy wyranie wykluczaj jakkolwiek jawn lub dorozumian gwarancj przydatnoci do Dziaania w warunkach podwyszonego ryzyka. Powszechna Licencja Publiczna GNU, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna i inne licencje. Niezalenie od postanowie niniejszej Umowy, niektóre czci Oprogramowania podlegajce warunkom Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2.1 (LGPL), Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 (GPL) i innych licencji i innych licencji na otwarty kod ródowy („Licencje na wolne oprogramowanie”), których kopie s zaczone i wczone do niniejszego dokumentu. Dla takich czci Oprogramowania, w zakresie, w jakim wystpuje konflikt midzy niniejsz Umow a Licencjami na wolne oprogramowanie, obowizuj postanowienia Licencji na wolne oprogramowanie. Dostpno pewnych kodów ródowych Sony udostpnia kod ródowy pewnych czci OPROGRAMOWANIA za porednictwem LICENCJI GPL / LGPL. Dostp do takich kodów ródowych i instrukcje dotyczce ich uzyskania jest moliwy za porednictwem witryny http://www.sony.com/ linux. 5. Zmiany w Serwisie Sony zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie, wedug wasnego uznania, jednej, niektórych lub wszystkich cech Serwisu. Sony moe okresowo, wedug wasnego uznania i bez powiadomienia zmienia, dodawa lub usuwa cechy i funkcje, wprowadza nowe wersje lub modyfikacje Serwisu, Witryny i / lub Oprogramowania. Uytkownik moe, zalenie od uznania Sony, otrzymywa wiadomoci dotyczce takich zmian i nowych cech / funkcji. Dowolny nowy tekst, tre, plik, dane, produkt, usugi, informacja, oprogramowanie, narzdzie programowane lub inna cecha dostarczona przez Sony (za porednictwem sieci, dysku CD-ROM lub innych rodków) (w tym midzy innymi dowolna aktualizacja Oprogramowania dostarczona automatycznie uytkownikowi zgodnie z Rozdziaem 3 niniejszej Umowy) bdzie podlega niniejszej Umowie; z zastrzeeniem, e jeli uytkownik otrzyma oddzielne warunki dotyczce takiej cechy, warunki takie bd miay priorytet w stosunku do niniejszej Umowy. 6. Poufnoœæ Uytkownik zobowizuje si do zachowania poufnoci wszelkich informacji dotyczcych Produktu i Dokumentacji, które s przekazane na mocy niniejszej Umowy, a nie s znane publicznie. Uytkownik zgadza si nie ujawnia takich informacji adnej stronie trzeciej bez wczeniejszej zgodny na pimie. 7. Ograniczenia eksportowe Uytkownik zgadza si nie eksportowa znikd dostarczonego mu Oprogramowania z wyjtkiem przypadku zachowania zgodnoci ze wszystkimi przepisami eksportowymi oraz uzyskania wszystkich wymaganych zezwole i zgód. 8. Uprawnienie Sony do zakoñczenia lub zmiany warunków niniejszej Umowy Sony moe w dowolnym momencie, bez wczeniejszego powiadomienia, doda, zmieni lub usun dowoln cz, postanowienie lub warunek niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub dowolnych warunków opublikowane w Serwisie i / lub Witrynie zaczynaj obowizywa od momentu publikacji. Uytkowanie Serwisu, Produktu, Oprogramowania i / lub Witryny po opublikowaniu takich zmian oznacza wyraenie przez uytkownika zgody na te zmiany. SONY MOE CZASOWO LUB NA STAE, W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ POWIADOMIENIA I BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOCI DODAWA, ZMIENIA, WYCOFYWA, USUWA LUB ZAWIESZA WSZELKIE INNE TRECI ZAMIESZCZONE W SERWISIE I / LUB WITRYNIE, W TYM CECHY I DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW OPISANYCH LUB PRZEDSTAWIONYCH W SERWISIE I / LUB WITRYNIE. BEZ USZCZERBKU DLA WSZELKICH INNYCH PRAW, SONY MOE ZAWIESI LUB ROZWIZA NINIEJSZ UMOW W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM, ZA POWIADOMIENIEM, GDY UYTKOWNIK NIE WYPENIA JEJ WARUNKÓW. Po rozwizaniu, uytkownik jest zobowizany do zniszczenia Oprogramowania w cigu czternastu (14) dni od daty takiego rozwizania, a na danie Sony dostarczy Sony powiadczenie takiego zniszczenia. Sony moe wykorzystywa wszelkie rodki prawne i techniczne w celu zapobieenia naruszaniu niniejszej Umowy i dla zapewnienia przestrzegania jej zapisów, w tym midzy innymi natychmiastowe zablokowanie dostpu do Serwisu uytkownikom, którzy w mniemaniu Sony naruszaj niniejsz Umow. 9. Ochrona cywilnoprawna Uytkownik zgadza si przej odpowiedzialno, wnie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie wystpowa z powództwem wobec Sony, wszystkich jego przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, dostawców informacji, licencjobiorców i licencjodawców, podmiotów zalenych, dostawców treci, kadry kierowniczej i organizacji macierzystej (cznie „Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej”) w przypadku wszelkich ciarów i kosztów (w tym midzy innymi honorariów adwokatów) ponoszonych przez Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej w zwizku z jakimkolwiek roszczeniem wynikajcym z (i) dowolnego naruszenia bd domniemanego naruszenia przez uytkownika niniejszej Umowy w dowolny sposób, (ii) dowolnej informacji przekazanej Sony, (iii) dowolnego naruszenia bd domniemanego naruszenia przez uytkownika praw strony trzeciej lub (iv) dowolnej szkody wyrzdzonej w Serwisie przez uytkownika lub takiej szkody, o której wyrzdzenie uytkownik jest podejrzewany. Uytkownik bdzie wspópracowa w maksymalnym naleytym zakresie w ochronie Stron podlegajcych ochronie cywilnoprawnej przed wszelkimi roszczeniami. Sony i / lub Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej zastrzegaj sobie prawo do podjcia na wasny koszt wycznej obrony i przejcia kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegayby ochronie przez uytkownika. Uytkownik nie bdzie w adnym przypadku dokonywa wicych ustale w adnych sprawach bez pisemnej zgody Sony i / lub Stron podlegajcych ochronie cywilnoprawnej. 10. WY£¥CZANIE GWARANCJI I SZKÓD; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI UYTKOWNIK ROZUMIE, E DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU I SERWISU POTRZEBNY JEST DOSTP DO INTERNETU, ZA KTÓRY WYCZN ODPOWIEDZIALNO PONOSI UYTKOWNIK. DZIAANIE PRODUKTU I / LUB SERWISU MOE BY OGRANICZONE ZE WZGLDU NA MOLIWOCI LUB OGRANICZENIA TECHNICZNE DOSTPU DO INTERNETU, JAKIM DYSPONUJE UYTKOWNIK. UYTKOWNIK KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, SERWISU, PRODUKTU, TRECI I / LUB WITRYNY NA WASNE RYZYKO. OPROGRAMOWANIE, SERWIS, TRE I WITRYNA S DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE S” I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALA NA TO PRAWO, SONY NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI NA (1) DOKADNO, MOLIWO SPRZEDAY, PRZYDATNO DO OKRELONEGO CELU LUB BRAK NARUSZE ZWIZANYCH Z SERWISEM, WITRYN I / LUB OPROGRAMOWANIEM; (2) TO, E DOSTPNE SERWER(Y) TWORZCE SERWIS, OPROGRAMOWANIE I / LUB WITRYN JEST WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SKADNIKÓW, KTÓRE MOG ZAINFEKOWA, USZKODZI LUB ZNISZCZY KOMPUTER, TELEWIZOR, INNE URZDZENIE LUB DOWOLNIE INNE MIENIE. PONADTO SONY NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH UYTKOWANIA LUB WYNIKÓW UYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, SERWISU I / LUB WITRYNY POD WZGLDEM PRAWIDOWOCI, DOKADNOCI, NIEZAWODNOCI LUB INNYM. ADNE USTNE BD PISEMNE INFORMACJE LUB WSKAZÓWKI

PRZEKAZANE PRZEZ SONY LUB UPOWANIONEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BD TWORZYY GWARANCJI ANI W ADEN SPOSÓB ROZSZERZAY ZAKRESU TEJ GWARANCJI. W RAZIE GDYBY OPROGRAMOWANIE, SERWIS I / LUB WITRYNA OKAZAY SI USZKODZONE, UYTKOWNIK (A NIE SONY LUB UPOWANIONY PRZEDSTAWICIEL SONY) PONOSI CAY KOSZT WSZYSTKICH KONIECZNYCH CZYNNOCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. W ADNYM PRZYPADKU, W TYM MIDZY INNYMI ZANIEDBANIA SONY LUB KWESTII ZWIZANYCH Z ZEWNTRZNYMI DOSTAWCAMI TRECI, SONY NIE BDZIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOREDNIE, INCYDENTALNE, POREDNIE, SZCZEGÓLNE BD ZADOUCZYNIENIA ZWIZANE Z (A) UYTKOWANIEM, (B) BRAKIEM MOLIWOCI UYCIA LUB (C) BDAMI I BRAKAMI OPROGRAMOWANIA, SERWISU, PRODUKTU I / LUB WITRYNY, NAWET JELI SONY LUB JEGO UPOWANIONY PRZEDSTAWICIEL BYLI POINFORMOWANI O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJ NA WYCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB WTÓRNYCH, TAK WIC POWYSZE OGRANICZENIE LUB WYCZENIE MOE NIE MIE ZASTOSOWANIA. W ADNYM PRZYPADKU CAKOWITE ZOBOWIZANIA SONY WZGLDEM UYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY ROSZCZE (KTÓRYCH PODSTAW BYABY UMOWA LUB CZYN NIEDOZWOLONY, W TYM MIDZY INNYMI ZANIEDBANIE) NIE PRZEKROCZ KWOTY ZAPACONEJ ZA PRODUKT. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJ NA PEWNE WYCZENIA GWARANCJI, TAK WIC W PEWNYM ZAKRESIE POWYSZE WYCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI MOG NIE MIE ZASTOSOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEGO WYCZENIA NIE WPYWAJ NA USTAWOWE UPRAWNIENIA UYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA ANI NIE OGRANICZAJ I NIE WYCZAJ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOCI ZA MIER LUB OBRAENIA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM SONY ANI ADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOCI W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM NA JEJ WYCZENIE LUB OGRANICZENIE NIE ZEZWALA STOSOWNE PRAWO. 11. Postanowienia ogólne Niniejsza Umowa, ograniczona gwarancja towarzyszca Produktowi oraz wszelkie dodatkowe postanowienia opublikowane w Serwisie lub Witrynie tworz razem cao porozumienia midzy Sony a uytkownikiem dotyczcego Produktu, Serwisu, Witryny, Treci i Oprogramowania. Przekazanie wszelkich powiadomie przez Sony w rozumieniu niniejszych zapisów moe nastpi listownie, poczt elektroniczn lub przez publikacj w Serwisie lub Witrynie. Wszelkie roszczenia, jakie uytkownik moe wysuwa w zwizku z korzystaniem z tej Witryny, musz by zgoszone w cigu jednego (1) roku od zaistnienia przyczyny roszczenia. Gdyby z jakiekolwiek powodu waciwy sd uzna dowolne postanowienie niniejszej Umowy lub jej cz za martwe, postanowienie to bdzie obowizywao w maksymalnym moliwym zakresie, tak aby odda cel niniejszej Umowy, a pozostae warunki Umowy nadal bd obowizyway w penym zakresie. Niniejsza umowa bdzie podlega prawu japoskiego i zgodnie z tym prawem bdzie interpretowana. S³owniczek AACS „Advanced Access Content System” – system zarzdzania cyfrowymi materiaami rozrywkowymi na nonikach nowej generacji, zarówno nagranymi fabrycznie, jak i samodzielnie. System ten umoliwia korzystanie z cyfrowych materiaów rozrywkowych, w tym materiaów w formacie HD. AVCHD (strona 80) AVCHD to format wykorzystywany w cyfrowych kamerach wideo wysokiej rozdzielczoci do zapisu sygnau SD (o standardowej rozdzielczoci) lub HD (o wysokiej rozdzielczoci) zgodnego ze specyfikacj 1080i *1 lub 720p *2 . Dziki efektywnej technologii kompresji i kodowania danych, umoliwia on nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest poddawany kompresji do formatu MPEG-4 AVC/H.264, natomiast zapis dwiku odbywa si w formacie Dolby Digital lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia bardziej efektywn kompresj obrazu ni standardowe rozwizania. Pozwala na zapis na pycie DVD sygnau wideo o wysokiej rozdzielczoci (HD) z kamery cyfrowej, w taki sam sposób jak przy zapisie standardowego sygnau telewizyjnego (SD). *1 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 1080 efektywnie analizowanych linii wywietlanych z przeplotem. *2 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 720 efektywnie analizowanych linii wywietlanych kolejnoliniowo. Aplikacje BD-J Format BD-ROM umoliwia stosowanie funkcji interaktywnych opartych na jzyku Java. „BD-J” daje producentom nagra niemal nieograniczone moliwoci tworzenia interaktywnych tytuów BD-ROM. BD-R (strona 78) BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to pyta Blu-ray Disc do jednokrotnego zapisu, dostpna w takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Poniewa 87 Informacje dodatkowe