Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

nagrania mona dokona

nagrania mona dokona tylko raz, pyta BD-R nadaje si do archiwizacji wanych danych oraz do nagrywania i rozpowszechniania materiaów wideo. BD-RE (strona 78) BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to pyta Blu-ray Disc do wielokrotnego zapisu, dostpna w takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Zdolno do wielokrotnego nagrywania umoliwia intensywn edycj oraz wykorzystanie do zastosowa nieliniowych. BD-ROM (strona 78) BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) to produkowane w celach komercyjnych pyty o takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Oprócz zapisu standardowych materiaów filmowych, umoliwiaj one korzystanie z funkcji interaktywnych, obsug przy uyciu menu podrcznych, wywietlanie napisów i wywietlanie pokazów slajdów. Mimo e pyty BD-ROM mog zawiera dowolny rodzaj danych, na wikszoci z nich znajd si filmy w formacie High Definition, przeznaczone do odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc / DVD. Blu-ray Disc (BD) (strona 78) Format pyty przeznaczony do nagrywania / odtwarzania filmów o wysokiej rozdzielczoci (HD) (wykorzystywanych w HDTV itp.) oraz do zapisywania duych iloci danych. Na jednowarstwowej pycie Blu-ray Disc mieci si do 25 GB danych, a na pycie dwuwarstwowej – do 50 GB. Deep Colour (strona 56) S to sygnay wideo o powikszonej gbi koloru, przechodzce przez gniazdo HDMI. Odtwarzacze niezgodne z technologi Deep Colour opisuj barw kadego piksela przy uyciu 8 bitów na skadow sygnau wizji (Y, PB/CB, PR/CR) (24 bity / 16 777 216 barw). Technologia Deep Colour umoliwia zwikszenie tej dokadnoci do 12 bitów na skadow sygnau wizji (Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitów). Wiksza liczba bitów przekada si na pynniejsz reprodukcj przej tonalnych. DLNA (strona 50, 69) DLNA (Digital Living Network Alliance) jest organizacj non profit, która tworzy „Wytyczne wspópracy DLNA” okrela zasady wspóuytkowania materiaów cyfrowych w sieci. Szczegóowe informacje mona znale na nastpujcej witrynie www: http://www.dlna.org/ Dolby Digital Plus (strona 81) Technologia kodowania dwiku stanowica rozszerzenie systemu Dolby Digital i obsugujca 7.1 kanaów dwiku przestrzennego. Dolby TrueHD (strona 81) Dolby TrueHD to technologia bezstratnego kodowania zapewniajca obsug 8 kanaów dwiku przestrzennego i przeznaczona do wykorzystania na nonikach optycznych nowej generacji. Odtwarzany dwik jest wiern reprodukcj oryginalnego nagrania. DTS-HD High Resolution Audio (strona 81) Rozszerzenie formatu DTS Digital Surround. Zapewnia czstotliwo próbkowania 96 kHz i 7.1 kanaów dwiku przestrzennego. Maksymalna prdko transmisji dla formatu DTS-HD High Resolution Audio wynosi 6 Mb/s. Stosowana jest stratna kompresja sygnau. DTS-HD Master Audio (strona 81) Maksymalna prdko transmisji dla formatu DTS-HD Master Audio wynosi 24,5 Mb/s. Stosowana jest bezstratna kompresja sygnau. Format DTS-HD Master Audio odpowiada maksymalnej czstotliwoci próbkowania 192 kHz i maksymalnie 7.1 kanaom. HD Reality Enhancer (HDMI) (strona 43, 48) Opracowana przez Sony technologia analizy obrazu w czasie rzeczywistym na poziomie pojedynczych pikseli optymalizujca wygadzanie obrazu, poprawiajca wygld szczegóów, usuwajca zakócenia i poprawiajca pynno przej tonalnych w odtwarzanym sygnale wideo. 88

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (strona 17) HDMI jest interfejsem cyfrowym umoliwiajcym przesyanie obrazu i dwiku. Poczenie HDMI umoliwia przesyanie w cyfrowej postaci, bez obnienia jakoci, sygnaów wizji o standardowej lub duej rozdzielczoci i wielokanaowych sygnaów fonii do urzdze audiowizualnych, takich jak telewizor z HDMI. Specyfikacja HDMI jest zgodna z technologi ochrony przed kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), przeznaczonej dla cyfrowych materiaów rozrywkowych przesyanych przez HDMI. LTH (Low to High) (strona 79) LTH to system nagrywania zgodny z pytami BD-R opartymi na pigmencie organicznym. Menu podrêczne (strona 40) Udoskonalone menu dostpne na pytach BD-ROM. Menu podrczne pojawia si po naciniciu przycisku POP UP/MENU w czasie odtwarzania. Mona go uywa, gdy trwa odtwarzanie. PhotoTV HD (strona 48) Funkcja „PhotoTV HD” umoliwia szczegóowe odwzorowanie delikatnych faktur i kolorów, jak na fotografiach. Podczenie urzdzenia Sony z funkcj „PhotoTV HD” za pomoc przewodu HDMI umoliwi ogldanie fotografii w zapierajcej dech jakoci Full HD. Przykadowo, obecnie na duym ekranie, w piknej, fotograficznej jakoci mona wywietli delikatn faktur skóry ludzkiej, kwiatów, piasku i fal. Wi-Fi Protected Setup (strona 28, 34) Specyfikacja Wi-Fi Protected Setup pozwala na atwe konfigurowanie zabezpiecze w domowych sieciach bezprzewodowych. Istniej dwa sposoby uycia funkcji Wi-Fi Protected Setup: – konfiguracja przyciskiem WPS na routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym), – konfiguracja z wykorzystaniem kodu PIN. x.v.Colour (strona 56) x.v.Colour jest atw do zapamitania, zaproponowan przez Sony nazw standardu xvYCC. xvYCC to midzynarodowy standard przestrzeni barw w obrazie filmowym. Standard ten umoliwia reprodukcj szerszego zakresu barw ni obecnie wykorzystywany standard transmisji. 24p True Cinema (strona 55) Kad sekund obrazu filmowego nakrconego kamer tworz 24 nieruchome obrazy (klatki). Standardowe telewizory (kineskopowe i paskie) wywietlaj jednak obraz co 1/60 lub 1/50 sekundy. To sprawia, e klatki obrazu nie zmieniaj si w staym tempie. Po podczeniu telewizora z systemem 24p odtwarzacz moe wywietla obraz co 1/24 sekundy — czyli w odstpach, w jakich kamera rejestrowaa obraz. Dziki temu obraz na ekranie jest wiern reprodukcj obrazu z planu filmowego. Informacje dodatkowe Super Bit Mapping (strona 56) Zakodowanie w 8-bitowym sygnale wideo 14 bitów informacji umoliwia uzyskanie pynniejszych przej tonalnych. Ta opracowana przez Sony technologia uwzgldnia waciwoci oka ludzkiego. 89