Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Za upravljanje drugom

Za upravljanje drugom opremom tvrtke Sony Naziv TV VCR DVD uređaj za reprodukciju B TV ?/1 z Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju CD uređaj za reprodukciju C Brojčani gumbi z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 CR

Početak rada Slijedite jednostavne korake navedene u nastavku da biste koristili audio/video opremu priključenu na prijemnik. Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod). Postavljanje i priključivanje zvučnika (str. 19, 21) Provjera priključka prikladnog za opremu koju upotrebljavate. Spajanje TV komponenti i video opreme (stranica 23, 24) Kvaliteta slike ovisi o utičnicama za spajanje. Pogledajte crtež u nastavku. Odaberite priključak u skladu s utičnicama na svojoj opremi. Preporučujemo da video opremu spojite HDMI vezom ako je opremljena HDMI priključcima. Digitalno Visokokvalitetna slika Analogno Priključivanje audioopreme (str. 28) Priprema prijemnika Pogledajte „Priključivanje kabela za napajanje (mrežni vod)“ (str. 32) i „Uključivanje prijemnika“ (str. 32). Postavljanje prijemnika Pogledajte „Postavljanje prijemnika pomoću opcije Easy Setup“ (str. 32). Namještanje postavki izlaza zvuka na priključenoj opremi Da biste reproducirali višekanalni digitalni zvuk, provjerite postavke digitalnog audio izlaza na priključenoj opremi. Za Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju tvrtke Sony provjerite jesu li postavke „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ i „DTS“ postavljene na „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ i „DTS“ (od 1. kolovoza 2012). Za PlayStation 3, nakon spajanja prijemnika pomoću HDMI kabela, odaberite „Audio Output Settings“ u „Sound Settings“ i odaberite „HDMI“ i „Automatic“ (s verzijom softvera sustava 4.21). Više pojedinosti potražite u uputama za rad spojene opreme. 17 CR