Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Isporučena dodatna

Isporučena dodatna oprema •Upute za upotrebu (ovaj priručnik) (Samo australski i meksički modeli) • Priručnik za brzo postavljanje (1) • Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1) • Baterije R6 (veličina AA) (2) • Referentni priručnik (1) (samo za europski model) •FM žičana antena (1) Umetanje baterija u daljinski upravljač Umetnite dvije R6 baterije (veličine AA) (isporučene) u daljinski upravljač. Pripazite na odgovarajući polaritet tijekom umetanja baterija. • AM antena u obliku petlje (1) • Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1) Napomene • Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem ili vlažnom mjestu. • Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima. • Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija. • Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima. U protivnom može doći do kvara. • Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom. • Kada zamijenite baterije, gumbi daljinskog upravljača mogu se vratiti na zadane postavke. U tom slučaju ponovno dodijelite funkcije gumbima za ulaz (str. 99). • Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski upravljač, zamijenite sve baterije novima. 8 CR

Opis i položaj dijelova Prednja ploča A ?/1 (uključeno/pripravnost) (str. 32, 48, 54) Indikator iznad gumba svijetli kako slijedi: Zeleno: prijemnik uključen. Žuto: prijemnik je u stanju pripravnosti i – Funkcija „Control for HDMI“ (str. 89) ili „Network Standby“ (str. 91) postavljena je na „On“. – „Pass Through“ (str. 89) postavljeno je na „On“* ili „Auto“. Isključuje se kada je prijemnik u stanju pripravnosti, a funkcije „Control for HDMI“, „Pass Through“ i „Network Standby“ su postavljene na „Off“. * Samo za australske i meksičke modele. Napomena Ako indikator polako treperi, u tijeku je ažuriranje softvera (str. 71). Ako indikator zatreperi nekoliko puta uzastopce, došlo je do pogreške tijekom ažuriranja softvera (str. 101). B SPEAKERS (str. 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Pritisnite TUNING MODE da biste upravljali tunerom (FM/AM). Pritisnite TUNING +/– da biste potražili postaju. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (str. 50, 51) E Ploča zaslona (str. 10) F SOUND OPTIMIZER (str. 53) G INPUT MODE (str. 78) H DIMMER Podešava svjetlinu ploče zaslona na tri razine. I DISPLAY (str. 98) J Senzor daljinskog upravljača Prima signale s daljinskog upravljača. K PURE DIRECT (str. 54) Indikator iznad gumba svijetli kada se aktivira PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (str. 41) M INPUT SELECTOR (str. 41) N (USB) ulaz (str. 28) O Priključak AUTO CAL MIC (str. 33) P Priključak PHONES Spaja se sa slušalicama. 9 CR