Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

See vastuvõtja sisaldab

See vastuvõtja sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese (HDMI) tehnoloogiat. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei peatuta märkidel ja ®. Kirjed „Made for iPod” ja „Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone’iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine seadmega iPod või iPhone võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust. DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadid. Sony Entertainment Networki logo ja Sony Entertainment Network on Sony Corporationi kaubamärgid. Wake-on-LAN on International Business Machines Corporationi kaubamärk USA-s. Windows ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides. See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents. MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson. Logod „x.v.Color (x.v.Colour)” ja „x.v.Color (x.v.Colour)” on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid. BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk. WALKMAN on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärk. MICROVAULT on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. VAIO ja VAIO Media on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid. Logod PARTY STREAMING ja PARTY STREAMING on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid. Wi-Fi CERTIFIED-i logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk. InstaPrevue on ettevõtte Silicon Image, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. 4 EE

FLAC-i dekodeerija Autoriõigus (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata kujul levitamine ja kasutamine on lubatud, kui täidetakse järgmisi tingimusi. – Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus. – Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates dokumentides ja materjalides peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus. – Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate nimesid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks. AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL TEKKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, KASUTAMISEST TULENEVATE VÕI NÄITENA TEKITATUD KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) ASENDUSTOODETE VÕI - TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT (NII LEPINGU ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST VÕI VÄÄRTEO TOIMEPANEKUT) SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA SEOSES, KA JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUSTUSTE TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD. 5 EE