Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

x Crossover Freq.

x Crossover Freq. (kõlari ületussagedus) Selle sättega võite seada kõlarite bassi ületussagedust, kui kõlari suuruseks on menüüs Speaker Settings valitud Small. Kõlari mõõdetud ületussagedus seatakse iga kõlari jaoks pärast funktsiooni Auto Calibration kasutamist. 1 Valige ekraanil parameeter selle kõlari all, mille ületussagedust soovite reguleerida, seejärel vajutage nuppu . 2 Reguleerige väärtust, siis vajutage nuppu . x Test Tone Sellega saate kuval Test Tone valida testtooni tüübi. Nõuanded • Kõigi kõlarite taseme korraga reguleerimiseks vajutage nuppu 2 +/–. Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu MASTER VOLUME. • Reguleeritud väärtus kuvatakse reguleerimise ajal teleri ekraanil. Proovitooni esitamine igast kõlarist Kontrolltooni saate kõlaritest järjest esitada. 1 Valige Test Tone, siis vajutage nuppu . 2 Valige soovitud kontrolltooni või kõlari tüüp ja seejärel vajutage nuppu . • Off: kontrolltooni esitamist alustatakse igast kõlarist käsitsi. • Auto: kontrolltoon esitatakse järjest igast kõlarist. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: Saate valida, millistest kõlaritest kontrolltooni esitatakse. 3 Kontrolltooni käsitsi esitamiseks reguleerige kõlarite helitugevust ja seejärel vajutage nuppu . * Teade „Fix SB” kuvatakse siis, kui ühendatud on ainult üks tagumine ruumilise heli kõlar. x Distance Unit Võimaldab valida kauguse sätte mõõtühiku. • feet: kaugus kuvatakse jalgades. • meter: kaugus kuvatakse meetrites. Menüü Audio Settings Võimaldab heli sätteid oma eelistuste kohaselt kohandada. x D.L.L. (Digital Legato Linear) Funktsioon D.L.L. on Sony omandiõigusega kaitstud tehnoloogia, millega saab halva kvaliteediga digitaalseid helisignaale ja analoogheli signaale kvaliteetse helina taasesitada. • Auto 1: see funktsioon on saadaval kadudega pakitud helivormingute ja analoogheli signaalide puhul. • Auto 2: see funktsioon on saadaval lineaarsete PCM-signaalide, aga ka kadudega tihendatud helivormingute ja analoogheli signaalide puhul. •Off Märkused • USB-seadme või koduvõrgu sisust olenevalt ei pruugi see funktsioon töötada. • Funktsioon töötab, kui valitud on suvand A.F.D. Auto, Multi Stereo, 2ch Stereo või Headphone (2ch). See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. –Valitud on sisend FM TUNER või AM TUNER. – Vastuvõtjale edastatakse lineaarseid PCM-signaale muul diskreetimissagedusel kui 44,1 kHz. – Vastu võetakse signaale Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio või DTS-HD High Resolution Audio. – Võrgu kasutamise ajal võetakse vastu signaali, mille diskreetimissagedus pole 44,1 kHz. 86 EE

x Sound Optimizer Kuulete isegi vaikse helitugevusega selget ja dünaamilist heli. Üksikasju vt jaotisest „Funktsiooni Sound Optimizer kasutamine” (lehekülg 53). •Normal •Low •Off x Equalizer Võimaldab kohandada iga kõlari bassi ja kõrgete toonide taset. Üksikasju vt jaotisest „Ekvalaiseri kohandamine” (lehekülg 53). x Sound Field Võimaldab valida sisendsignaalidele rakendatava heliefekti. Üksikasju vt jaotisest „Heliefektide kuulamine” (lehekülg 50). x A/V Sync. (sünkroonib heli- ja videoväljundi) Võimaldab heli mängimisega viivitada, vähendamaks heliväljundi ja kuva vahelist viivitust. See funktsioon on kasulik, kui kasutate suurt LCD- või plasmamonitori või projektorit. •HDMI Auto: HDMI kaudu ühendatud monitori kuva ja heliväljundi viivitus kohandatakse automaatselt telerist saadava teabe kohaselt. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui monitor toetab funktsiooni A/V Sync. • 0 ms – 300 ms: viivitust saate reguleerida 10 ms intervallides vahemikus 0 ms kuni 300 ms. Märkused • See funktsioon ei tööta, kui valik Analog Direct on aktiivne. • Viivitusaeg võib olla erinev, olenedes heli vormingust, heliväljast, kõlarite paigutusest ja kaugusest. x Auto Volume See vastuvõtja suudab helitugevust sisendsignaali või ühendatud seadmest edastatava sisu järgi automaatselt reguleerida. See funktsioon on kasulik näiteks siis, kui reklaami heli on valjem kui telesaate oma. •On •Off Märkused • Seadke helitugevus enne selle funktsiooni sissevõi väljalülitamist kindlasti vaiksemaks. • Kuna see funktsioon on kasutatav vaid sisendsignaalidega Dolby Digital, DTS või Linear PCM, võib helitugevus muudele vormingutele lülitudes järsult valjeneda. • See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. – Vastu võetakse lineaarse PCM-i signaale, mille diskreetimissagedus on suurem kui 48 kHz. – Vastu võetakse signaale Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio või DTS-HD High Resolution Audio. x Dual Mono (digitaalse lairibaühenduse keele valik) Võimaldab valida, mis keeles kahe heliga digiülekannet kuulata. See funktsioon töötab ainult Dolby Digitali allikatega. • Main/Sub: põhikeel esitatakse eesmisest vasakust kõlarist ja teist keelt esitab samal ajal eesmine parem kõlar. • Main: esitatakse põhikeelt. • Sub: esitatakse teist keelt. x D.Range Comp. (Dünaamilise ulatuse pakkimine) Võimaldab heliriba dünaamilise ulatuse kokku pakkida. See võib olla kasulik, kui tahate öösiti filme vaikselt vaadata. Dünaamilise ulatuse pakkimine on võimalik ainult Dolby Digitali allikatega. • On: dünaamiline ulatus pakitakse selle järgi, kuidas helitehnik selle seadnud on. • Auto: dünaamiline ulatus pakitakse automaatselt. • Off: dünaamilist ulatust ei pakita. 87 EE Seadistuste reguleerimine