Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

За да се

За да се вратите на претходниот екран Притиснете B или RETURN O. Излез од менито Притиснете AMP MENU. Забелешка Некои параметри и поставки може да се појавуваат затемнети на екранот на панелот. Тоа значи дека се недостапни или фиксни и непроменливи. 100 MK

Преглед на менијата Следниве опции се достапни во секое мени. За детали околу навигирање низ менијата, видете страница 99. Мени [Display] (Приказ) Поставки за автоматска калибрација [] Поставки за ниво [] Параметри [Display] (Приказ) Почеток на автоматската калибрација [A.CAL START] Тип автоматска калибрација a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Тон за тестирање b) [TEST TONE] Ниво на преден лев звучник b) [FL LEVEL] Ниво на преден десен звучник b) [FR LEVEL] Ниво на централен звучник b) [CNT LEVEL] Ниво на лев сараунд звучник b) [SL LEVEL] Ниво на десен сараунд звучник b) [SR LEVEL] Ниво на заден сараунд звучник b) [SB LEVEL] Ниво на заден лев сараунд звучник b) [SBL LEVEL] Ниво на заден десен сараунд звучник b) [SBR LEVEL] Ниво на преден лев висок звучник b) [LH LEVEL] Ниво на преден десен висок звучник b) [RH LEVEL] Ниво на сабвуфер b) [SW LEVEL] Поставки FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB до FL +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) FR –10,0 dB до FR +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) SL –10,0 dB до SL +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) SR –10,0 dB до SR +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) SB –10,0 dB до SB +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) SBL –10.0 dB до SBL +10.0 dB (во интервали од 0.5 dB) SBR –10.0 dB до SBR +10.0 dB (во интервали од 0.5 dB) LH –10,0 dB до LH +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) RH –10,0 dB до RH +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) SW –10,0 dB до SW +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB) 101 MK Прилагодување поставки