Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Слика На

Слика На телевизорот не се појавува никаква слика. • Изберете го соодветниот влез со користење на копчињата за влез. • Поставете го вашиот телевизор на соодветниот режим на влез. • Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот. • Осигурете се дека каблите се правилно и добро поврзани на опремата. • Во зависност од опремата за репродуцирање, можеби ќе треба да ја приспособите опремата. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со секоја опрема. • Осигурете се дека користите HDMI кабел со голема брзина кога гледате слики или слушате звук, особено за 1080p, темелен приказ на бои, 4K или 3D пренос. Не се појавува никаква 3D слика на телевизорот. • Во зависност од телевизорот или видео опремата, 3D сликите може да не се прикажат. Проверете ги 3D-форматите на слика кои се поддржани од приемникот (страница 124). Не се појавува никаква 4K слика на телевизорот. • Во зависност од телевизорот или видео опремата, 4K сликите може да не се прикажат. Проверете ја вашата способност за видео и поставката на телевизорот и видео опремата. Исто така, поврзете ја видео опремата со достапен приклучок HDMI IN достапен за 4K на овој приемник. Кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност, нема излез на слика од телевизорот. • Кога приемникот влегува во режим на подготвеност, сликата е од последниот избор на HDMI опрема пред да го исклучите приемникот. Ако користите друга опрема, пуштете ја опремата и извршете ја операцијата за репродуцирање со еден допир или вклучете го приемникот за да ја изберете HDMI опремата која сакате да ја користите. • (Само за модели од Австралија и Мексико) Осигурете се дека „Pass Through“ е поставено на „On“ во менито HDMI Settings ако поврзувате опрема која не е компатибилна со „BRAVIA“ Sync на ресиверот (страница 96). Менито OSD не се појавува на телевизискиот екран. •Притиснете HOME. • Проверете дали телевизорот е правилно поврзан. • Во зависност од телевизорот, може да потрае менито OSD да се појави на телевизискиот екран. Екранот на панелот е изклучен. • Ако индикаторот PURE DIRECT свети, притиснете PURE DIRECT за да ја исклучите функцијата (страница 58). •Притиснете DIMMER на приемникот за да ја прилагодите осветленоста на екранот на панелот. Звук Нема звук без оглед која опрема ќе се избере или се слуша само многу слаб звук. • Проверете дали сите кабли за поврзување се влезени во нивните приклучоци за влез/излез за соодветните приклучоци на приемникот, звучниците и опремата. • Проверете дали ресиверот и целата опрема се вклучени. • Проверете дали MASTER VOLUME контролата не е поставена на „VOL MIN“. 110 MK

• Проверете SPEAKERS да не е поставено на „SPK OFF“ (страница 36). • Проверете слушалките да не се поврзани на приемникот. • Притиснете на далечинскиот управувач за да ја откажете функцијата за безгласност. • Обидете се да го притиснете копчето за влез на далечинскиот управувач или да го завртите INPUT SELECTOR на приемникот за да ја изберете опремата по ваш избор (страница 43). • Кога сакате да го слушате звукот од звучникот на телевизорот, поставете го „HDMI Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито HDMI Settings (страница 96). Ако не можете да репродуцирате повеќеканален аудио извор, поставете на „AMP“. Сепак, звукот нема излегува од звучникот на телевизорот. • Звукот може да биде прекинат кога одмерната фреквенција, бројот на канали или аудио форматот на аудио излезниот сигнал од опремата за репродуцирање се сменети. Има сериозен шум или бучава. • Проверете дали звучниците и опремата се добро поврзани. • Проверете дали каблите за поврзување се подалеку од трансформатор или од мотор и најмалку 3 метри (10 стапки) од телевизорот или флуоресцентно светло. • Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот. • Отворите и приклучоците се валкани. Избришете ги со ткаенина која е малку натопена со алкохол. Нема звук или само многу слаб звук се слуша од конкретните звучници. • Поврзете пар слушалки во PHONES приклучокот за да потврдите дека звукот излегува од слушалките. Ако од слушалките излегува само еден канал, опремата можеби не е поврзана правилно на приемникот. Проверете дали сите кабли се целосно влезени во приклучоците на приемникот и на опремата. Ако и двата канали излегуваат од слушалките, предниот звучник можеби не е поврзан правилно на приемникот. Проверете ја поврзаноста на предниот звучник кој не произведува никаков звук. • Осигурете се дека сте поврзале и на L и на R приклучоците на аналогната опрема, аналогната опрема ги бара врските и на L и на R приклучоците. Користете аудиокабел (не се доставува). • Прилагодете го нивото на звучникот (страница 92). • Проверете дали поставките на звучникот се соодветни за поставеноста со користење на менито за автоматска калибрација или „Speaker Pattern“ во менито Speaker Settings. Потоа, проверете дали звукот правилно излегува од секој звучник со користење „Test Tone“ во менито Speaker Settings. • Некои дискови немаат информации за Dolby Digital Surround EX. • Проверете дали сабвуферот е правилно и цврсто поврзан. • Осигурете се дека го имате вклучено вашиот сабвуфер. • Во зависност од избраното звучно поле, од сабвуферот нема да биде достапен никаков звук. • Кога сите звучници се поставени на „Large“ и избрано е „Neo:6 Cinema“ или „Neo:6 Music“, нема звук од сабвуферот. Дополнителни информации 111 MK