Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

M NEO:6 Се

M NEO:6 Се осветлува кога е активирано декодирањето DTS Neo:6 Cinema/ Music (страница 55). N Индикатор Dolby Pro Logic Го осветлува соодветниот индикатор кога ресиверот извршува обработка со Dolby Pro Logic. Оваа матрична сараунд технологија за декодирање може да ги засили влезните сигнали. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz S USB Се осветлува кога е пронајден iPod/ iPhone или USB-уред. * Кога репродуцирате диск со формат Dolby Digital или DTS, осигурете се дека ги имате целосно извршено дигиталните врски и дека INPUT MODE не е поставен на „Analog“ (страница 84) или дека не е избрано „Analog Direct“. Забелешка Овие индикатори може да не се осветлат во зависност од поставката на шемата на звучниците. O A.P.M. Се осветлува кога е вклучена функцијата A.P.M. (Automatic Phase Matching). Можете да ја поставите функцијата A.P.M. во функцијата DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (страница 34). P UPDATE Се осветлува кога е достапен нов софтвер (страница 76). Q Индикатор за јачина на сигналот од безжичен LAN Се осветлува за да ја прикаже јачина на сигналот од безжичен LAN (страница 39, 41). Нема сигнал. Јачината на сигналот е слаба. Јачината на сигналот е средна. Јачината на сигналот е силна. R Индикатор за жичен LAN Се осветлува кога е поврзан кабел за LAN. 12 MK

Заден панел A Дел за DIGITAL INPUT/OUTPUT Приклучоци HDMI IN/ OUT* (страница 25, 28, 30) Приклучоци OPTICAL IN (страница 25, 29) Приклучок COAXIAL IN (страница 30) B Дел за TUNER Приклучок FM ANTENNA (страница 31) Терминали AM ANTENNA (страница 31) C Дел за NETWORK Порта LAN (страница 33) E Дел за AUDIO INPUT/OUTPUT Бело (Л) Приклучоци AUDIO IN (страница 25, Црвено (Д) 29, 30) Црно F Дел за VIDEO INPUT/OUTPUT (страница 25, 29) Жолто Приклучоци SUBWOOFER OUT (страница 23) Приклучоци VIDEO IN/OUT* * Мора да го поврзете приклучокот HDMI TV OUT или MONITOR OUT на вашиот телевизор за да ја гледате избраната влезна слика (страница 25). Антена за безжичен LAN (страница 33) D Дел за SPEAKERS (страница 23) 13 MK