Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Далечински

Далечински управувач Користете го доставениот далечински управувач за да работите со овој ресивер и со другата опрема. Далечинскиот управувач е поставен да работи со аудио/видео опремата на Sony. Може одново да го поставите влезното копче да соодветствува со опремата што е поврзана со ресиверот (страница 107). RM-AAU169 За користење на копчињата испечатени во розова боја Држете на SHIFT (N), потоа притиснете го копчето испечатено во розова боја што сакате да го користите. Пример: Држете на SHIFT (N), потоа притиснете MEM (E). 2 Притиснете 1 Држете притиснато За контрола на ресиверот A ?/1 (вклучено/подготвено) Го вклучува ресиверот или го поставува во режимот на подготвеност. Штедење струја во режим на подготвеност Кога „Control for HDMI“, „Network Standby“ и „Pass Through“ се поставени на „Off“. B TV ?/1 1) (вклучено/подготвено) Го вклучува телевизорот или го поставува во режим на подготвеност. C Влезни копчиња Ја избира опремата којашто сакате да ја користите. Ресиверот се вклучува кога ќе притиснете кое било влезно копче. Копчињата се поставени за контрола на опремата на Sony. 14 MK

Нумерички/текстуални копчиња 1) 2) Држете на SHIFT (N), потоа притиснете нумерички/текстуални копчиња за – претходно да поставите/пребарате до претходно поставените станици (страница 52). – да изберете броеви на песни. Притиснете 0/10 /= за да ја изберете песната со број 10. – да изберете броевите на канали. – да ги изберете буквите (ABC, DEF итн.). – да изберете .@ за интерпункциските знаци (!, ? итн.) или другите симболи (#, % итн.) кога внесувате знаци за мрежните функции. Притиснете TV во (C), држете на SHIFT (N), потоа притиснете ги нумеричките копчиња за да ги изберете телевизиските канали. CHARACTER Држете на SHIFT (N), потоа притиснете CHARACTER за да го изберете типот знаци за мрежните функции. Секојпат кога ќе притиснете CHARACTER, типот знаци се менува по следниов редослед: „abc“ (мали букви) t „ABC“ (големи букви) t „123“ (броеви) CLEAR 1) Држете на SHIFT (N), потоа притиснете CLEAR за – да избришете буква за мрежни карактеристики. – да исправите грешка кога го притискате неправилното нумеричко/текстуално копче. D ALPHABET SEARCH Бара ставка со користење клучен збор (страница 79). ALPHABET PREV Ја бара претходната ставка. ALPHABET NEXT Ја бара следната ставка. E SLEEP Притиснете AMP (X), потоа притиснете SLEEP за да го поставите ресиверот автоматски да се исклучи во определено време. Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот циклично се менува на следниов начин: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Совети • За да го проверите преостанатото време пред ресиверот да се исклучи, притиснете SLEEP. Преостанатото време се појавува на екранот на плочата. • Бројачот за спиење ќе се откаже кога ќе го извршите следново. – Повторно притиснете SLEEP. – Ажурирајте го софтверот на ресиверот. – Притиснете ?/1. MEM Држете на SHIFT (N), потоа притиснете MEM за да зачувате страница во текот на друга операција на приемникот. F iPhone CTRL Влегува во контролниот режим за iPod/iPhone кога користите iPod/ iPhone. G POP UP/MENU 1) Го отвора или затвора појавното мени за BD-ROM или менито за DVD. TOP MENU 1) Го отвора или затвора главното мени на BD-ROM или DVD. H AMP MENU Го прикажува менито за работа со ресиверот (страница 99). I OPTIONS 1) Прикажува и избира членови од менито за опции. J HOME 1) Го прикажува почетното мени за работа со аудио/видео опремата. 15 MK