Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

4b: Поврзување

4b: Поврзување на аудио опремата Поврзување iPod, iPhone, USB-уред Поврзување на плеер за Super Audio CD, CD-плеер Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод). Плеер за Super Audio CD, CD-плеер Аудио сигнали или A A B iPod, iPhone, USB-уред A USB-кабел (не се доставува) A Коаксијален дигитален кабел (не се доставува) B Аудио кабел (не се доставува) Препорачано поврзување Алтернативно поврзување 30 MK

5: Поврзување на антените (воздушни) Пред поврзување на антените (воздушни), проверете дали сте го исклучиле AC кабелот за струја (главен вод). 6: Поврзување со мрежата Ако имате поврзување на интернет, можете да го поврзете ресиверот и на интернет. Можете да го поврзете преку безжично или жично поврзување со LAN. Поврзувања AM антена рамка (воздушна) (дадена) FM-жична антена (воздушна) (дадена) Забелешки • За спречување на шум, држете ја AMциклична антената (воздушна) подалеку од ресиверот и од другата опрема. • Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM жичната антена (воздушна). • По поврзување на жичната FM-антена (воздушна), држете ја колку што е можно похоризонтално. Системски потреби Потребно е следното системско опкружување за употреба на функцијата за домашната мрежа на ресиверот. Широкопојасна врска Потребна е широкопојасна врска со интернет за да слушате Sony Entertainment Network (SEN) и да го ажурирате софтверот на ресиверот. Модем Ова е уредот што е поврзан со широкопојасната врска за комуницирање со интернетот. Некои од овие уреди се интегрирани во рутерот. Рутер • Користете рутер компатибилен со брзина на пренос од 100 Mbps или поголема за да уживате во содржината на домашната мрежа. • Препорачуваме да користите рутер опремен со вграден DHCP (Протокол за динамичко конфигурирање на главниот компјутер) сервер. Оваа функција автоматски доделува IP-адреси на LAN. • Користете рутер/пристапна точка за безжичен LAN ако сакате да користите поврзување преку безжичен LAN. 31 MK