Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Име на Име на

Име на Име на модел производ MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Дигитален снимач на звук Забелешки ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 • Ресиверот не може да чита податоци во форматот NTFS. • Приемникот не може да чита други податоци освен оние кои се меморирани во првиот дел од тврдиот диск. • Оперативноста на модели кои не се дадени овде не се гарантира. • Оперативноста може да не биде секогаш загарантирана дури и при користење на овие USB-уреди. • Некои од овие USB-уреди може да не се достапни во определени области. • Кога ги форматирате горните модели, проверете дека форматирате користејќи го самиот модел или назначениот софтвер за форматирање за тој модел. • Кога поврзувате USB-уред со ресиверот, осигурете се дека сте поврзале откако приказот „Creating Library“ или „Creating Database“ на USB-уредот ќе исчезне. Работење со USB-уред N V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува главното мени. 2 Изберете „Listen“, потоа притиснете . 3 Изберете „USB“, потоа притиснете . Кога USB-уредот е поврзан, на телевизискиот екран се појавува „USB“. Можете да ракувате со USB-уредот користејќи го далечинскиот управувач на ресиверот. 4 Од списокот со содржини изберете ја саканата содржина, потоа притиснете . Избраната содржина започнува со репродуцирање и на телевизискиот екран се појавува информација за музичките/видео содржините. 48 MK

За управување со USB-уредот користејќи го далечинскиот управувач Притиснете USB пред да ги употребите следните копчиња. Притиснете Операција N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Започнува со репродукцијата. Ја паузира репродукцијата. Ја прекинува репродукцијата. ./> Оди на претходната/ следната датотека. REPEAT SHUFFLE Внесува режим на повторување. ./> Внесува режим на мешање. Забелешки за USB-уредот • Не отстранувајте го USB-уредот за време на работа. За да избегнете оштетување на податоците на USB-уредот, исклучете го ресиверот кога го поврзувате или отстранувате USB-уредот. • Не го поврзувајте ресиверот и USBуредот преку USB-центар. • Кога USB-уредот е поврзан, на телевизискиот екран се појавува „Reading“. • Може ќе бидат потребни 10 секунди пред да се појави „Reading“ во зависност од типот поврзан USB-уред. • Кога USB-уредот е поврзан, ресиверот ги чита сите датотеки на USB-уредот. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот, може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на USB-уредот. • Приемникот може да препознае до – 256 папки (вклучувајќи ја и папката „ROOT“). – 256 аудио датотеки за секоја папка. – 8 нивоа на папки (структура на датотеки како дрво, вклучувајќи ја и „ROOT“ папката). Максималниот број на аудио датотеки и папки може да варира во зависност од структурата на датотеката и папката. Не меморирајте друг вид на датотеки или непотребни папки на USB-уредот. • Не може да се гарантира компатибилност со сите кодирачки/творечки софтвери и уреди за снимање и медиуми за снимање. Некомпатибилниот USB-уред може да даде шум или испрекинат аудио сигнал или воопшто да не репродуцира. • Може да биде потребно некое време за да започне репродуцирањето кога: – структурата на папката е премногу сложена. – капацитетот на меморијата енадминат. • Не мора да значи дека овој ресивер ги поддржува сите функции дадени со поврзниот USB-уред. Основни операции 49 MK