Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

За

За авторските права Овој ресивер е обединет со Dolby* Digital и со Pro Logic Surround и DTS** Digital Surround System. * Произведено со дозвола од Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories. ** Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD и the Symbol заедно се регистрирани заштитни знаци & DTS-HD Master Audio е заштитен знак на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани. Овој ресивер опфаќа технологија на High- Definition Multimedia Interface (HDMI). Називите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави иводруги земји. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји. Сите други заштитни знаци и регистрирани заштитни знаци се на нивните соодветни сопственици. Во ова упатство, и ® знаците не се назначени. Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone, соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба. DLNA, логото DLNA и DLNA CERTIFIED се заштитени знаци, знаци за услуга или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance. Логото „Sony Entertainment Network“ и „Sony Entertainment Network“ се заштитени знаци на Sony Corporation. Wake-on-LAN е заштитен знак на International Business Machines Corporation во САД. Windows и логото на Windows се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена Microsoft филијала. Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson. „x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото „x.v.Color (x.v.Colour)“ се заштитни знаци на Sony Corporation. „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation. „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc. „WALKMAN“ е регистриран заштитен знак на Sony Corporation. MICROVAULT е заштитен знак на Sony Corporation. VAIO и VAIO Media се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation. PARTY STREAMING и логото PARTY STREAMING се заштитни знаци на Sony Corporation. Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертификациски знак на Wi-Fi Alliance. InstaPrevue е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Silicon Image во Соединетите Американски Држави и во други земји. 4 MK

Декодер FLAC Авторски права (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Повторната дистрибуција и користењето изворни и бинарни форми, со или без измени, се дозволени само ако се исполнети следните услови: – Повторната дистрибуција на изворен код мора да ги задржи горната напомена за авторски права, списоков со услови и следното одрекување од одговорност. – Повторната дистрибуција во бинарна форма мора да ги произведе горната напомена за авторски права, списоков со услови и следното одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали што се дадени со дистрибуцијата. – За одобрување или промоција на производите што излегле од овој софтвер не може да се користат ниту името на фондацијата Xiph.org ниту имињата на нејзините соработници без претходна писмена дозвола. ВО ДОГОВОР, СТРОГА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ИЗВРШУВАЊЕ ПРЕКРШОК (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕОДГОВОРНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН) ШТО НАСТАНАЛЕ ОД КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И АКО ИМАЛО СОВЕТУВАЊЕ ЗА ТАКВА ШТЕТА. ОВОЈ СОФТВЕР Е ДАДЕН ОД ДРЖАЧИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ „ТАКОВ КАКОВ ШТО Е“ И СЕ ОТФРЛЕНИ СИТЕ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА, ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖНОСТА И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ФОНДАЦИЈАТА ИЛИ СОРАБОТНИЦИТЕ НЕ СЕ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НЕСРЕЌНИ, ПОСЕБНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА, НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ; ГУБЕЊЕ НА УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ ИЛИ ПРОФИТИ; ИЛИ ДЕЛОВНИ ПРЕЧКИ) БЕЗ РАЗЛИКА КАКО СЕ ПРИЧИНЕТИ И БЕЗ РАЗЛИКА ОД ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ, ДАЛИ 5 MK