Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

6 Изберете

6 Изберете [Allow All] (Дозволи сè). Се отвора прозорецот [Allow All Media Devices] (Дозволи ги сите медиумски уреди). Ако сите уреди во локалната мрежа се поставени на [Allowed] (Дозволено), изберете [OK] (ОК) и затворете го прозорецот. Кога користите Windows 7 Овој дел објаснува како да се постави Windows Media Player 12 за Windows 7 инсталиран од производителот. За детали околу тоа како да работите со Windows Media Player 12, погледнете во Помош за Windows Media Player 12. 1 Одете во [Start] (Старт) – [Control Panel] (Контролна табла). 7 Изберете [Allow all computers and media devices] (Дозволи им на сите компјутери и медиумски уреди). 8 Изберете [Next] (Следно) и [Finish] (Заврши) за да го затворите прозорецот. 9 Освежете го серверскиот список. Откако ќе завршите со поставување, освежете го серверскиот список на ресиверот и изберете го овој сервер од серверскиот список. За детали околу избирање на сервер, видете „За да го освежите серверскиот список“ (страница 65). 2 Изберете [View network status and tasks] (Приказ на мрежен статус и задачи) под [Network and Internet] (Мрежа и интернет). Се појавува прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување). Совет Ако членот кој го сакате не се појави на екранот, обидете се да го промените типот на екран во Контролна табла. 3 Изберете [Public network] (Јавна мрежа) под [View your active networks] (Прикажи ги активните мрежи). Ако екранот прикажува нешто друго, а не [Public Network] (Јавна мрежа), одете во чекор 6. Се појавува прозорецот [Set Network Location] (Постави мрежна локација). 62 MK

4 Изберете [Home network] (Домашна мрежа) или [Work network] (Мрежа на работа) според околината во која ресиверот се користи. 5 Следете ги упатствата кои се појавуваат на екранот, во согласност со околината во која се користи ресиверот. Кога поставките се завршени, потврдете дека членот под [View your active networks] (Прикажи ги активните мрежи) е променет во [Home network] (Домашна мрежа) или [Work network] (Мрежа на работа) во прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа исподелување). 6 Изберете [Change advanced sharing settings] (Изменете ги напредните параметри за споделување). 8 Ако се појави [Media streaming is not turned on] (Континуираниот тек на медиуми не е вклучен) во [Media streaming options] (Опции за постојан тек на медиуми) прозорецот, изберете [Turn on media streaming] (Вклучете континуиран тек на медиуми). 9 Изберете [Allow all] (Дозволи сè). Се отвора прозорецот [Allow All Media Devices] (Дозволи ги сите медиумски уреди). Ако сите уреди во локалната мрежа се поставени на [Allowed] (Дозволено), изберете [OK] (OK) и затворете го прозорецот. 7 Изберете [Choose media streaming options…] (Изберете ги опциите за проследување медиуми...) од [Media streaming] (Следење медиуми). 10 Изберете [Allow all computers and media devices] (Дозволи им на сите компјутери и медиумски уреди). 11 Изберете [OK] (OK) за да го затворите прозорецот. 12 Освежете го серверскиот список. Откако ќе завршите со поставување, освежете го серверскиот список на ресиверот и изберете го овој сервер од серверскиот список. За детали околу избирање на сервер, видете „За да го освежите серверскиот список“ (страница 65). Користење на мрежни карактеристики 63 MK