Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Уживање во

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN) Можете да слушате музички услуги кои се нудат на Интернет со овој ресивер (SEN функција). За да ја користите оваа функција, ресиверот мора да биде поврзан на мрежата и мрежата мора да биде поврзана на интернет. За детали, погледнете „6: Поврзување со мрежата“ (страница 31). Посетете ја долната веб-локација за повеќе информации околу SEN: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com Нумерички копчиња ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME SEN Овој ресивер Забелешка Пред да користите музички услуги, можеби ќе морате да го регистрирате вашиот ресивер, во зависност од давателот на услугата. За детали околу регистрацијата, посетете ја веб-локацијата за корисничка поддршка на давателот на услугата. SHIFT Следниве чекори објаснуваат како да изберете „vTuner“ како пример на музички услуги кои се нудат на Интернет. 1 Притиснете SEN. Списокот со даватели на услугата се појавува на ТВ екранот. Ако ресиверот автоматски ја прикаже последната избрана услуга или станица, притиснете RETURN O повеќе пати, сè додека не се појави списокот со даватели на услугата. Совет Можете да изберете и „SEN“ од „Listen“ во главното мени. 2 Изберете „vTuner“, потоа притиснете . 70 MK

3 Изберете ја папката или станицата која ја сакате, потоа притиснете . • Притискајте на V/v за да го изберете членот. • Притиснете за да одите на следниот именик или да ја слушате станицата. • Притиснете RETURN O за да одите на претходниот именик. Забелешка Ако „No service is available“ се појавува и не можете да добиете список на давателите на услуги, притиснете OPTIONS и изберете „Refresh“. Совет Ресиверот ја прикажува последната избрана услуга или станица кога функцијата е променета на SEN функцијата, сè додека ресиверот е исклучен. Кога „Network Standby“ е поставено на „On“, последната избрана услуга или станица е прикажана дури и ако сте го исклучиле ресиверот. За да управувате со SEN функцијата користејќи го далечинскиот управувач За да Ја промените станицата или услугата Користите разни функции додека ресиверот избира или репродуцира станица или услуга Сторете го следното Притиснете RETURN O за да се вратите на списокот со даватели на услуги, потоа повторно изберете ја услугата. За повторно да се вратите на екранот за репродуцирање, притиснете OPTIONS и изберете „Now Playing“. Притиснете OPTIONS. Прикажаниот член може да се разликува во согласност со избраниот член или именик. За да Ги изберете опциите за услугата Го барате членот кој го сакате со користење на клучен збор Ги прегледувате достапните информации Сторете го следното Додека ја избирате или репродуцирате содржината во услугата, притиснете OPTIONS. Изберет „Service Options“, потоа притиснете . Содржината на опциите за услугата се разликува во зависност од избраните услуги. Додека ја бирате содржината во серверот, притиснете ALPHABET SEARCH, а потоа внесете клучен збор (страница 79). Притиснете DISPLAY повеќе пати за да го прегледате името на уметникот, името на албумот, итн. Претходно поставување на станици Можете да меморирате до 20 станици како ваши омилени станици. 1 Изберете ја станицата што сакате претходно да ја поставите. 2 При прием, држете притиснато SHIFT, потоа притиснете MEM. Се појавува списокот со претходно поставена меморија. 3 Изберете претходно поставен број, потоа притиснете . 4 Повторете ги чекорите 1 до 3 за да меморирате друга станица. Користење на мрежни карактеристики 71 MK