Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Macedone

Враќање на

Враќање на фабричките зададени поставки Можете да ги избришете сите зачувани поставки и да го вратите ресиверот на фабричките зададени поставки со изведување на следната постапка. Оваа постапка може да се користи и за иницијализирање на ресиверот пред неговата употреба за првпат. Користете ги копчињата на ресиверот за да ја изведете оваа операција. ?/1 1 Притиснете ?/1 за да го исклучите ресиверот. 2 Задржете на ?/1 за 5 секунди. На екранот на панелот некое време се појавува „CLEARING“, потоа преминува во „CLEARED!“. Промените или прилагодувањата на поставките сега се ресетирани на зададените. Забелешка Целосното бришење на меморијата трае неколку минути. Не исклучувајте го ресиверот додека на екранот не се појави „CLEARED!“. 86 MK

Прилагодување поставки Користење на менито Settings 3 Изберете ја саканата ставка од менито, потоа притиснете за да пристапите до ставката од менито. Пример: Кога ќе изберете „Speaker Settings“ Можете да прилагодите разни поставки за звучници, сараунд ефекти итн. со користење на менито Settings. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува главното мени. 4 Изберете го параметарот кој го сакате, потоа притиснете . Враќање на претходниот екран Притиснете RETURN O. Излез од менито Притиснете HOME за да го прикажете главното мени, потоа повторно притиснете HOME. 2 Изберете „Settings“ од главното мени, потоа притиснете за да влезете во режимот за мени. Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран. 87 MK Прилагодување поставки