Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Podešavanje zvučnika

Podešavanje zvučnika Podešavanje zadnjih surround zvučnika Možete da promenite način na koji će se koristiti zvučnici povezani na priključke SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B u skladu sa tim kako planirate da ih koristite. Napomena Ovo podešavanje je dostupno samo ako je za opciju „Speaker Pattern“ izabrano podešavanje bez zadnjih surround i prednjih gornjih zvučnika. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Pritiskajte V/v i izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . 3 Pritiskajte V/v i izaberite „Speaker Settings“, a zatim pritisnite . 4 Pritiskajte V/v i izaberite „SB Assign“, a zatim pritisnites . 5 Izaberite željenu postavku zvučnika, a zatim pritisnite . • Speaker B: Ako povežete dodatni sistem prednjih zvučnika na priključke SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, izaberite „Speaker B“. • Bi-Amp: Ako prednje zvučnike povežete na priključke SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B koristeći vezu za dva pojačala, izaberite „Bi-Amp“. • Off: Ako povežete zadnje surround zvučnike ili prednje gornje zvučnike na priključke SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, izaberite „Off“. Biranje prednjeg zvučnika Možete da izaberete prednje zvučnike koje želite da aktivirate. Koristite tastere na risiveru da biste obavili ovu radnju. SPEAKERS Pritiskajte SPEAKERS da biste izabrali sistem prednjih zvučnika koji želite da aktivirate. Možete da vidite na koje priključke su povezani izabrani zvučnici na osnovu indikatora na displeju. Indikatori SP A SP B* SP A+B* Izabrani zvučnici Zvučnik koji je povezan sa priključcima SPEAKERS FRONT A. Zvučnik povezan na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Zvučnik koji je povezan i na priključke SPEAKERS FRONT A i na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B (paralelna veza). Na displeju se prikazuje „SPK OFF“. Zvučni signali se ne emituju ni sa jednog priključka za zvučnike. * Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A+B“, podesite „SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju Speaker Settings (stranica 85). Napomena Ovo podešavanje nije dostupno kada su priključene slušalice. 34 SR

Otkazivanje automatskog kalibrisanja Funkcija za automatsko kalibrisanje će biti otkazana ako obavite neku od sledećih radnji tokom procesa merenja: –Pritisnete ?/1. – Pritisnete tastere za izbor ulaza na daljinskom upravljaču ili okrenete INPUT SELECTOR na risiveru. –Pritisnite . – Pritisnete SPEAKERS na risiveru. – Promenite nivo jačine zvuka. –Priključite slušalice. Ručno podešavanje risivera Pogledajte poglavlje „Prilagođavanje podešavanja“ (stranica 81). Konfigurisanje podešavanja za mrežu na risiveru Da biste mogli da koristite funkcije Home Network, SEN, AirPlay i PARTY STREAMING, potrebno je da pravilno unesete podešavanja za mrežu na risiveru. Korišćenje žičane LAN veze DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Pritiskajte V/v i izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . 3 Pritiskajte V/v i izaberite „Network Settings“, a zatim pritisnite . 4 Pritiskajte V/v i izaberite „Internet Settings“, a zatim pritisnite . 5 Pritiskajte V/v iizaberite „Wired Setup“, a zatim pritisnite . Ako se na TV ekranu prikaže „Change Settings?“, izaberite „OK“, a zatim pritisnite . 6 Pritiskajte V/v iizaberite „Auto“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati informacije o podešavanjima IP adrese. Kada koristite fiksnu IP adresu Izaberite „Custom“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati podešavanje IP adrese. Pritisnite . Pritisnite V/v iizaberite vrednost za „IP Address“. Pritisnite b da biste uneli vrednost na sledećoj poziciji. Pritisnite da biste zatvorili kursor. Zatim unesite vrednost za „Subnet Mask“ i „Default Gateway“. Pritisnite b da biste prikazali stranicu DNS Settings. Zatim unesite vrednost za „Primary DNS“ i „Secondary DNS“. 7 Pritisnite b. Na TV ekranu će se prikazati „Connecting to the Internet“. Kada unesete podešavanja za mrežu, prikazaće se „Network setup is completed“. Da biste se vratili u meni Network Settings, pritisnite . (U zavisnosti od mrežnog okruženja, podešavanje mreže može potrajati izvesno vreme.) 8 Unesite podešavanja za server. Da biste slušali audio sadržaj koji se nalazi na serveru, potrebno je da podesite server (stranica 55). Savet Ako želite da proverite podešavanja za mrežu, pogledajte „Information“ (stranica 91). Priprema risivera 35 SR