Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

1 Dodirnite ikonu u

1 Dodirnite ikonu u donjem desnom uglu ekrana iOS uređaja ili iTunes prozora ili kliknite na nju. [iOS device] (iOS uređaj) [iTunes] 2 Izaberite „STR-DN840“ u AirPlay meniju u iTunes-u ili na iOS uređaju. [iOS device] (iOS uređaj) [iTunes] 3 Pokrenite reprodukciju audio sadržaja na iOS uređaju ili u iTunes-u. AirPlay će biti automatski izabran kao funkcija risivera. Saveti • „******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese risivera. • Ako reprodukcije ne počne, ponovite postupak od koraka 1. Potvrda/izmena naziva uređaja Pogledajte „Naziv uređaja“ (stranica 91) za uputstva o tome kako da promenite naziv uređaja. Upravljanje reprodukcijom putem funkcije AirPlay Možete da koristite tastere 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT. Upravljanje sa risivera i daljinskog upravljača je aktivno samo kada risiver izaberete kao izlazni uređaj. Kada koristite iTunes, podesite iOS uređaj tako da prihvata kontrole sa risivera i daljinskog upravljača kada za upravljanje iOS uređajem želite da koristite ovaj risiver i daljinski upravljač. Saveti • Prioritet se daje poslednjoj zadatoj komandi risiveru. Risiver će pokrenuti reprodukciju audio sadržaja drugog uređaja kada dobije komandu od uređaja koji ima funkciju AirPlay, čak i ako se ovaj risiver koristi za AirPlay sa prvobitnim uređajem. • Risiver će emitovati veoma glasan zvuk ako na iOS uređaju ili u iTunes-u podesite visok nivo jačine zvuka. • Za detalje o korišćenju iTunes-a, pogledajte pomoć u iTunes-u. • Nivo jačine zvuka na iOS uređaju ili u iTunes-u možda neće biti moguće povezati sa nivoom jačine zvuka ovog risivera. 70 SR

Ažuriranje softvera Ako preuzmete poslednju verziju softvera, možete da iskoristite prednost najnovijih funkcija. Risiver pristupa Sony serveru kako bi ažurirao softver. Ako je dostupna nova verzija softvera, na TV ekranu će se prikazati „[New Software] Perform Software Update.“ a na displeju će se prikazati „UPDATE” kada ste povezani sa internetom i koristite funkciju Home Network ili SEN. Obavezno isključite ostalu opremu koja je povezana sa risiverom pre nego što ažurirate softver. Za detalje o poslednjoj dostupnoj verziji softvera, pogledajte sajt korisničke podrške (stranica 112). Napomene • Vodite računa da ne isključite risiver, izvučete mrežni kabl ili obavite bilo koju radnju na risiveru u toku procesa ažuriranja. • Ako pokušate da ažurirate softver kada je aktiviran merač vremena za isključivanje, merač vremena za isključivanje će se automatski isključiti. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati lista menija za podešavanje. 3 Izaberite „System Settings“, a zatim pritisnite . 4 Izaberite „Network Update“, a zatim pritisnite . 5 Izaberite „Update“, a zatim pritisnite . Risiver će početi da proverava da li je dostupna nova verzija softvera. 6 Kada se na TV ekranu prikaže „A new version of software is found“, izaberite „Update now“, a zatim pritisnite . Prikazaće se poruka u kojoj možete da prihvatite ili ne prihvatite uslove ažuriranja softvera. Potvrdite poruku i takođe pročitajte „UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA SONY SOFTVER“ (stranica 119), a zatim pritisnite . Ako nova verzija nije dostupna, prikazaće se „No update is required“. 7 Izaberite „Agree“, a zatim pritisnite . Risiver će početi da ažurira softver i TV ekran će se automatski isključiti. Tokom ažuriranja, na displeju treperi indikator ?/1 (uključivanje/režim mirovanja). Potrebno je da prođe određeno vreme (najviše 40 minuta) pre nego što risiver završi ažuriranje. Potrebno vreme zavisi od količine podataka koju sadrži nova verzija, tipa mreže, okruženja za mrežnu komunikaciju itd. Nakon ažuriranja softvera, prikazaće se „Complete“. Promene ili podešavanja koja ste uneli sada su vraćena na podrazumevane vrednosti. Napomena Ako se desi nešto od sledećeg, došlo je do greške prilikom ažuriranja softvera. –Indikator?/1 (uključivanje/režim mirovanja) brzo treperi. – Na displeju se prikazuje „ERROR“. – Na displeju ne svetli nijedan indikator ili se isključio indikator ?/1 (uključivanje/režim mirovanja). – Risiver nije završio ažuriranje nakon 40minuta ina displeju idalje treperi „UPDATING“. Iskopčajte kabl za napajanje, a zatim ga ponovo priključite. Risiver će pokušati da ažurira softver. Ako je problem i dalje prisutan, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca. Korišćenje mrežnih funkcija 71 SR