Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

x Subwoofer Level

x Subwoofer Level Omogućava vam da podesite nivo zvuka subwoofer-a na 0dB ili +10dB kada risiver prima PCM signale putem HDMI veze. Možete zasebno da podesite nivo zvuka za svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni HDMI priključak. • Auto: Automatski podešava nivo zvuka na 0dB ili +10dB, u zavisnost od audio strima. •+10dB •0dB x Fast View Omogućava vam da podesite funkciju Fast View. Ova funkcija za brzo biranje HDMI ulaza podržava sve HDMI ulaze. • Auto: Možete brže da izaberete HDMI ulaz nego uobičajeno. • Off: Funkcije Fast View i Preview for HDMI nisu dostupne. Meni Input Settings Možete da podesite veze između risivera iostale opreme. x Input Mode Omogućava vam da odredite režim audio ulaza kada povežete opremu i sa digitalnim i sa analognim ulaznim audio priključcima. Za više detalja, pogledajte „Biranje digitalnog ili analognog zvuka (INPUT MODE)“ (stranica 78). x Input Edit Omogućava vam da podesite sledeće stavke za svaki ulaz. • Watch: Prikazuje ulaz u meniju Watch. • Listen: Prikazuje ulaz u meniju Listen. • Watch+Listen: Prikazuje ulaz i u meniju Watch i u meniju Listen. x Audio Input Assign Omogućava vam da podesite ulazne audio priključke koji su dodeljeni svakom ulazu. Za više detalja, pogledajte „Korišćenje ostalih ulaznih audio priključaka (Audio Input Assign)“ (stranica 79). x Name In Omogućava vam podešavanje naziva koji će se prikazivati u meniju Watch/Listen. Ulazima možete da date naziv od najviše osam znakova koji ćete moći da prikažete. Lakše ćete prepoznati opremu ako se na displeju umesto naziva priključaka prikazuje naziv opreme. 1 Izaberite „Name In“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite ulaz kojem želite da date naziv, a zatim pritisnite . 3 Pritiskajte V/v da biste izabrali znak, a zatim pritisnite b. Mesto unosa možete da pomerate nazad ili napred pritiskom na B/b. 4 Ponovite korak 3 da biste uneli jedan po jedan znak, a zatim pritisnite . Naziv koji ste uneli je registrovan. Meni Network Settings Možete da unesete podešavanja za mrežu. Meni Network Settings je dostupan samo kada izaberete funkciju Home Network ili SEN. x Internet Settings Omogućava vam da unesete podešavanja za mrežu. Za više detalja, pogledajte „Konfigurisanje podešavanja za mrežu na risiveru“ (stranica 35). •Wired Setup • Wireless Setup 90 SR

x Information Omogućava vam da proverite informacije za mrežu. 1 Izaberite „Information“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite stavku podešavanja koju želite da proverite, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati informacije o aktuelnom podešavanju. Možete da proverite podešavanja* za „Physical Connection“, „SSID“, „Security Settings“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ i„MAC Address“. * Stavke podešavanja u toku procesa podešavanja se razlikuju u zavisnosti od mrežnog okruženja i vrste veze. x PARTY STREAMING Možete da podesite risiver tako da koristi funkciju PARTY STREAMING. 1 Izaberite „PARTY STREAMING“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim pritisnite . • On: Drugi uređaji u okviru kućne mreže mogu da detektuju risiver. Risiver može da pokrene ili prekine funkciju PARTY, da se uključi u ili napusti sistem koji koristi funkciju PARTY. • Off: Drugi uređaji u okviru kućne mreže mogu da detektuju risiver. Međutim, risiver ne može da pokrene ili prekine funkciju PARTY, niti da se uključi u ili napusti sistem koji koristi funkciju PARTY. x Device Name Omogućava vam da risiveru dodelite naziv uređaja koji će sadržati najviše 30 znakova, kako bi ga drugi uređaji u okviru kućne mreže lako prepoznali. Dodeljivanje naziva uređaja 1 Izaberite „Device Name“, a zatim pritisnite . 2 Pritisnite da biste izabrali aktuelni naziv uređaja. 3 Držite SHIFT, a zatim pritisnite numerički/tekstualni taster da biste uneli naziv uređaja. 4 Pritisnite . Savet Podrazumevani naziv uređaja je „STR-DN840 ******“. „******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese risivera. x Network Standby Kada je režim „Network Standby“ podešen na „On“, risiver se uvek može povezati i kontrolisati preko mreže. 1 Izaberite „Network Standby“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite „Off“ ili „On“, a zatim pritisnite . • On: Funkcija za mrežu radi čak i kada je risiver u režimu pripravnosti, a risiver će nastaviti sa radom kada počnete da ga kontrolišete preko mreže. • Off: Funkcija za mrežu se isključuje kada je risiver u režimu mirovanja. Risiveru je potrebno više vremena da nastavi sa radom kada ga ponovo uključite. Napomena Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator ?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na prednjem panelu svetli narandžastom bojom ako je „Network Standby“ podešeno na „On“. Prilagođavanje podešavanja 91 SR