Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

6 Označite [Private]

6 Označite [Private] (Privatno) i odaberite [Next] (Sljedeće). 7 Potvrdite da je [Location type] (Vrsta lokacije) promijenjena na [Private] (Privatno) i odaberite [Close] (Zatvori). 8 Potvrdite da je [(Private network)] (Privatna mreža) prikazana u prozoru [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje) i zatvorite prozor. 9 Ako opcija [Share my media] (Dijeli moju multimediju) u prozoru [Media Sharing] (Dijeljenje medija) prikazanom u koraku 3, nije potvrđena, potvrdite [Share my media] (Dijeli moju multimediju), zatim odaberite [OK] (OK). Priakzuje se popis povezivih uređaja. 10 Odaberite opciju [Settings…] (Postavke) koja se pojavljuje pored [Share my media to:] (Podijeli moju multimediju na:). 11 Potvrdite [Allow new devices and computers automatically] (Automatski dozvoli nove uređaje i računare) i odaberite [OK] (OK). 12 Osvježite listu servera. Po završetku određivanja postavki, osvježite listu servera za prijemnik i odaberite ovaj server sa liste. Za detalja o odabiru servera pogledajte “Za osvježavanje liste servera” (stranica 60). Za osvježavanje liste servera Kada dodate novi server u kućnu mrežu ili kada ne možete pronaći server koji želite na listi, osvježite listu servera. 1 Dok je prikazana lista servera pritsnite OPTIONS (Opcije). 2 Odaberite “Refresh”, a zatim pritisnite . Pojavljuje se osvježena lista servera. Savjet Prijemnik održava zapis o pet servera koji su posljednji povezani i ovi serveri se pojavljuju na vrhu liste servera. Na listi servera može biti prikazano do 20 servera. Za brisanje servera sa liste servera 1 Dok je prikazana lista servera, izaberite server koji želite obrisati, zatim pritisnite OPTIONS (Opcije). Prikazuje se izbornik opcija. 2 Odaberite “Delete”, a zatim pritisnite . Na TV ekranu se pojavljuje prikaz za potvrdu. 3 Odaberite “OK”, a zatim pritisnite . Pojavljuje se poruka “Completed” (Dovršeno) i odabrani server se briše. Napomena Čak i ako izbrišete server sa liste servera, on će se ponovo pojaviti na listi ako ga prijemnik pronađe u mreži (npr. kada osvježite listu servera). Napomena Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da se prijemnik može povezati na server i reproducirati audio sadržaje na serveru. 60 BS

Uživanje u audio sadržajima pohranjenim na serveru Audio sadržaj pohranjen na serveru možete reproducirati koristeći formate MP3, Linear PCM, WMA, FLAC i AAC* na prijemniku. Audio sadržaje sa DRM (Digital Rights Management) zaštitom autorskih prava nije moguće reproducirati na ovom prijemniku. * Prijemnik može reproducirati samo AAC datoteke s ekstenzijama “.m4a”, “.mp4” ili “.3gp”. Server HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Ovaj prijemnik ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Pritisnite HOME NETWORK. Na TV ekranu će se pojaviti lista servera. Ako se zadanja odabrana stavka (lista izvođenja, album, mapa, itd.) pojavi na TV ekranu, uzastopno pritišćite RETURN O dok se ne prikaže lista servera. Kad se pojavi poruka “No server is available” (Nema dostupnih servera) ili kad server sa liste nije dostupan, pritisnite OPTIONS. Odaberite “Refresh” , zatim pritsnite . Pojavljuje se osvježena lista servera. Savjet Takođe možete odabrati “HOME NETWORK” iz opcije “Listen” u početnom izborniku. 2 Odaberite server koji sadrži sadržaj koji želite reproducirati. Na TV ekranu će se pojaviti lista sadržaja. Napomena Ako serverski uređaj podržava standard Wake-on-LAN, prijemnik automatski uključuje server. Ako server ne podržava standard Wake-on-LAN, unaprijed uključite server. Za više detalja o postavljanju ili radu Wake-on-LAN servera, pogledajte uputstva za upotrebu ili pomoć za vaš server. 3 Odaberite željenu stavku (lista izvođenja, album, fasciklu, itd.) zatim pritisnite . Ako se pojavi druga stavka, ponovite ovaj korak kako biste suzili opcije dok se ne pojavi željena stavka. Prikazane stavke ovise o povezanom serveru. 4 Odaberite numeru koju želite, zatim pritisnite . Reproduciranje započinje. Uvjerite se da se zvuk emitira iz zvučnika na prijemniku. Napomene • Na ekranu se pojavljuju i numere koje prijemnik ne može reproducirati. Ne možete razvrstavati listu numera za reprodukciju. • Kod naziva numere koja se ne može reproducirati pojavljuje se oznaka “!” i ista se preskače prilikom reprodukcije. • Ako iskopčate napojni kabl iz zidne utičnice, reprodukcija se neće nastaviti od zadnje odabrane stavke. • Možda će biti potrebno određeno vrijeme da prijemnik prikaže stavke prilikom pregledavanja fascikle koja sadrži veliku količinu audio sadržaja. U tom slučaju, koristite pretragu po ključnoj riječi (stranica 72). Korištenje Mrežnih funkcija 61 BS