Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

• Kada je funkcija

• Kada je funkcija “Control for HDMI” postavljena na “On”, postavke za “HDMI Audio Out” u izborniku Postavke za HDMI automatski se prilagođavaju postavkama funkcije System Audio Control (Kontrola zvuka na sistemu) (stranica 88). • Ako je TV bio uključen prije nego što ste uključili prijemnik, kratkotrajno se prekida izlaz zvuka sa TV-a. Isključivanje sistema Kad isključite TV pomoću dugmeta za napajanje na daljinskom upravljaču TV-a, prijemnik i povezana oprema automatski se isključuju. Televizor možete isključiti i pomoću daljinskog upravljača prijemnika. TV ?/1 Pritisnite TV ?/1. Televizor, prijemnik i povezana oprema se isključuju. Napomene • Prije korištenja funkcije Isključivanje sistema postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a na “uključeno”. Za više detalja pogledajte uputstva za korištenje TV-a. • U zavisnost od stanja povezane opreme, povezana oprema možda se neće isključiti. Za više detalja pogledajte uputstva za korištenje povezane opreme. Odabir scene Optimalan kvalitet slike i zvučno polje odabiru se automatski u skladu sa scenom odabranom na TV-u. Za detalje o radu pogledajte uputstva za upotrebu TV-a. Napomena Zavisno od TV-a, moguće je da se zvučno polje neće promijeniti. Tabela odgovarajućih postavki Postavka scene na TV-u Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Kontrola kućnog kina Zvučno polje HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Ako je na prijemnik povezan TV kompatibilan s funkcijom “Home Theatre Control”, na povezanom TV-u pojavljuje se ikona za internetske aplikacije. Ulaz prijemnika ili zvučna polja možete promijeniti pomoću daljinskog upravljača TV-a. Takođe možete podesiti nivo centralnog zvučnika ili subwoofera, ili podesiti postavke funkcija “Sound Optimizer” (stranica 53), “Dual Mono” (stranica 87) ili “A/V Sync.” (stranica 87). Napomena Za korištenje funkcije Kontrola kućnog kina potrebno je da vaš TV može pristupiti širokopojasnoj usluzi. Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a. 76 BS

Lako daljinsko upravljanje Za upravljanje izbornikom prijemnika možete koristiti daljinski upravljač. Odaberite prijemnik (AV AMP) koji TV prepoznaje. Napomene • Televizor prepoznaje prijemnik kao “Tuner (AV AMP)”. • Vaš TV mora biti kompatibilan sa izbornikom veze. • Zavisno od vrste TV-a neke radnje možda neće biti dostupne. Ostali postupci Izmjena digitalnog ianalognog zvuka (INPUT MODE) Kada povežete opremu i na digitalne i na analogne ulazne priključke za zvuk na prijemniku, režim ulaza zvuka možete postaviti na jedan ili drugi priključak ili se prebacivati s jednoga na drugi, u zavisnosti od vrste sadržaja koji namjeravate gledati. 1 Odaberite “Settings” (Postavke) iz početnog izbornika, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti izbornik Settings (Postavke). 2 Odaberite “Input Settings” (Postavke ulaza), zatim pritisnite . 3 Odaberite “Input Mode” (Režim ulaza), zatim pritisnite . Odabrani režim ulaza zvuka pojavljuje se na ekranu TV-a. • Auto: Daje prioritet digitalnom zvučnom signalu. Ako je prisutno više od jedne digitalne veze, prioritet imaju HDMI zvučni signali. Ako nema digitalnih zvučnih signala, odabiru se analogni zvučni signali. Ako je odabran TV ulaz, prednost se daje Audio Return Channel (ARC) signalima. Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom ARC, odabiru se digitalni optički zvučni signali. Ako funkcija Control for HDMI (Kontrola putem HDMI-ja) nije aktivirana i na prijemniku i na TV-u, opcija ARC ne funkcionira. • OPT: Određuje digitalne zvučne signale za ulaz priključka DIGITAL OPTICAL (Digitalni optički). Ostali postupci 77 BS