Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Lituano

DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA

DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta ar skirta naudoti ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingose aplinkose, kur reikalingas veikimas be sutrikimų, pvz., eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių navigacijos ar ryšio, oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų ar ginklų sistemas, kuriose „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba pakenkti aplinkai („Didelės rizikos veikla“). SONY ir jos tiekėjai aiškiai nepripažįsta bet kokios išreikštos ar numanomos garantijos dėl tinkamumo didelės rizikos veiklai. „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS IŠIMTYS Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudojate vien savo rizika. „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir be jokios rūšies garantijų, o SONY, jos pardavėjai bei SONY licencijos išdavėjai (tik šios DALIES tikslais kartu – SONY) AIŠKIAI NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOSE NĖRA KLAIDŲ AR DEFEKTŲ, ARBA, KAD JOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, TAIP PAT „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS BUS PATAISYTAS. BE TO, „SONY“ NEGARANTUOJA IR NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO REZULTATŲ TEISINGUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR PAN. JOKIA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA PATARIMAS, PATEIKTAS „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“ ATSTOVO, NEGALI BŪTI LAIKOMI GARANTIJA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA IŠSKIRTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TOKIU ATVEJU PIRMIAU PATEIKTAS IŠSKYRIMAS JUMS BUS NETAIKOMAS. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, yra tiksliai numatyta, kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nesukurta ir neskirta naudoti su kitais gaminiais nei GAMINYS. SONY neteikia jokių garantijų, kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nepažeis bet kokio gaminio, programinės įrangos, turinio ar duomenų, sukurtų jūsų arba trečiosios šalies. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS „SONY“, JOS TIEKĖJAI IR „SONY“ LICENCIJOS IŠDAVĖJAI (TIK šios DALIES tikslais kartu – „SONY“) NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ NETYČINĘ AR PASEKMĖJE ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU „SONY“ PROGRAMINE ĮRANGA, PAGRĮSTĄ ARBA KILUSIĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMO, NEATSARGUMO, PAŽEIDUS SUTARTĮ, TIKSLIUS ĮSIPAREIGOJIMUS AR KITUS TEISĖS PRINCIPUS. TOKIA ŽALA APIMA, BET NEAPSIRIBOJA, NEGAUTU PELNU IR PAJAMOMIS, PRARASTAIS DUOMENIMIS, GALIMYBE NAUDOTI GAMINĮ AR BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ ĮRANGĄ, NETEKIMU, PRASTOVOMIS IR NAUDOTOJO LAIKU, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR „SONY“ GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ. BET KURIUO ATVEJU VISA „SONY“ ATSAKOMYBĖ JUMS PAGAL VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS APRIBOTA IKI SUMOS, FAKTIŠKAI SUMOKĖTOS UŽ „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. EKSPORTAS Jei naudojate „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ kitoje valstybėje nei gyvenate arba ją perleidžiate į kitą šalį, privalote laikytis taikytinų įstatymų ir taisyklių, susijusių su eksportu, importu ir muitais. TAIKOMI ĮSTATYMAI Ši GNLS turi būti aiškinama, vykdoma, interpretuojama ir taikoma pagal Japonijos įstatymus, neatsižvelgiant į jokius prieštaravimus įstatymų nuostatoms. Bet kokie ginčai, kylantys iš šios GNLS, bus sprendžiami išskirtinai Tokijo (Japonija) teismuose ir pagal jų jurisdikciją, o jūs ir „SONY“ sutinkate su šių teismų ginčų nagrinėjimo vieta ir jurisdikcija. JŪS IR „SONY“ ATSISAKOTE TEISĖS Į TEISMĄ DALYVAUJANT ŽIURI, DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ, KILUSIŲ IŠ ŠIOS GNLS AR SU JA SUSIJUSIŲ. 10 LT

ATSKIRIAMUMAS Jei bet kuri šios GNLS dalis taptų negaliojanti arba neginama teismine tvarka, kitos dalys liks galioti. Jei turėtumėte klausimų dėl šios GNLS arba čia pateiktos ribotos garantijos, galite susisiekti su SONY, parašydami tam skirtu kontaktiniu adresu, nurodytu garantijos kortelėje, esančioje gaminio pakuotėje. 11 LT