Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Lituano

AUGSTA RISKA DARBĪBAS

AUGSTA RISKA DARBĪBAS SONY PROGRAMMATŪRA nav pasargāta pret kļūmēm un nav projektēta, izstrādāta un paredzēta izmantošanai vai tālākpārdošanai, lai tiešsaistē kontrolētu iekārtas bīstamā apkārtējā vidē, kur nepieciešama atteikumdroša veiktspēja, piemēram, kodolaparatūras, lidmašīnu navigācijas vai sakaru sistēmu, gaisa satiksmes kontroles, tiešu dzīvības uzturēšanas mehānismu vai ieroču sistēmu darbināšanai, kur SONY PROGRAMMATŪRAS kļūme varētu izraisīt nāvi, personas savainojumu vai nopietnu fizisku vai apkārtējās vides bojājumu (augsta riska darbības). SONY un tās piegādātāji īpaši noliedz jebkādas tiešas un piedomājamas garantijas par piemērotību augsta riska darbībām. SONY PROGRAMMATŪRAS GARANTIJAS IZSLĒGŠANA Jūs skaidri apliecināt un piekrītat, ka SONY PROGRAMMATŪRAS lietošana ir tikai jūsu paša risks. SONY PROGRAMMATŪRA tiek nodrošināta, KĀ IR un bez jebkāda veida garantijām, un SONY, tās piegādātāji un SONY licencētāji (tikai šīs SADAĻAS nolūkā visi kopā tiek saukti par SONY) NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN NOTEIKTAM NOLŪKAM. SONY NEGARANTĒ, KA SONY PROGRAMMATŪRĀ IEKĻAUTĀS FUNKCIJAS NAV KĻŪDAINAS VAI IR BEZ KĻŪDĀM, VAI ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, UN SONY NEGARANTĒ, KA SONY PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA TIKS LABOTA. TURKLĀT, SONY NEKO NEGARANTĒ UN NEAPGALVO PAR SONY PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANU VAI ŠĀDAS IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM, RUNĀJOT PAR TĀS PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU UN CITIEM NOSACĪJUMIEM. NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI IETEIKUMS, KO SNIEDZ SONY VAI KĀDS SONY PILNVAROTS PĀRSTĀVIS, NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, KĀ ARĪ NEKĀDĀ VEIDĀ NEPAPLAŠINA ŠĪS GARANTIJAS. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS IR AIZLIEGTA PIEDOMĀJAMU GARANTIJU IZSLĒGŠANA; ŠĀDĀ GADĪJUMĀ IEPRIEKŠ MINĒTĀ IZSLĒGŠANA UZ JUMS NEATTIECAS. Neaprobežojoties ar iepriekšminēto, tiek īpaši norādīts, ka SONY PROGRAMMATŪRA nav projektēta vai paredzēta izmantošanai jebkādā citā produktā, kas nav PRODUKTS. SONY nesniedz nekādas garantijas par to, ka SONY PROGRAMMATŪRA nesabojās jebkādu produktu, programmatūru, saturu vai datus, ko izveidojat jūs vai kāda trešā persona. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS SONY, TĀS PIEGĀDĀTĀJI UN SONY LICENCĒTĀJI (TIKAI šīs SADAĻAS mērķiem visi kopā tiek saukti par SONY) NEVAR BŪT ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR SONY PROGRAMMATŪRU, KURI RODAS JEBKĀDAS TIEŠU VAI PIEDOMĀJAMU GARANTIJU NEPILDĪŠANAS, LĪGUMU NEPILDĪŠANAS, NOLAIDĪBAS, NOTEIKTAS ATBILDĪBAS VAI JEBKURU CITU JURIDISKO PIEŅĒMUMU REZULTĀTĀ VAI KURU PAMATĀ IR JEBKĀDA TIEŠU VAI PIEDOMĀJAMU GARANTIJU NEPILDĪŠANA, LĪGUMU NEPILDĪŠANA, NOLAIDĪBA, NOTEIKTA ATBILDĪBA VAI JEBKURI CITI JURIDISKIE PIEŅĒMUMI. ŠĀDI ZAUDĒJUMI IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS AR NEGŪTU PEĻŅU, ZAUDĒTIEM IENĀKUMIEM, DATU ZUDUMU, PRODUKTA VAI JEBKĀDAS SAISTĪTĀS IEKĀRTAS IZMANTOJAMĪBAS ZUDUMU, DĪKSTĀVI UN LIETOTĀJA LAIKU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI SONY TIKA INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. JEBKURĀ GADĪJUMĀ SONY KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS ATBILSTOŠI JEBKURAM ŠĪ LĪGUMA EULA NOTEIKUMAM NEDRĪKST PĀRSNIEGT SUMMU, KAS FAKTISKI IR SAMAKSĀTA TIEŠI PAR PAŠU SONY PROGRAMMATŪRU. EKSPORTĒŠANA Ja SONY PROGRAMMATŪRU izmantojat vai nododat kādam valstī, kas nav jūsu mītnes zeme, jums ir jāievēro atbilstošā likumdošana un noteikumi par eksportēšanu, importēšanu un muitu. 10 LV

NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA Šis līgums EULA ir jāskaidro, jāpārvalda, jāizprot un jālieto atbilstoši Japānas likumdošanai, neņemot vērā nekādus likumu klauzulu konfliktus. Jebkuri no šī līguma EULA izrietoši strīdi ir jārisina tikai Tokijas (Japāna) tiesās un saskaņā ar to kompetenci, un jūs un SONY ar šo piekrītat šādai tiesas norises vietai un kompetencei. JŪS UN SONY ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM PROCESU SAISTĪBĀ AR JEBKĀDIEM STRĪDIEM, KAS RODAS SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU EULA VAI SAISTĪBĀ AR TO, IZSKATĪT ZVĒRINĀTO TIESĀ. ATDALĀMĪBA Ja kāda šī līguma EULA daļa kļūst nederīga vai neiespējama, pārējās daļas paliek spēkā. Ja jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo līgumu EULA vai šeit sniegto ierobežoto garantiju, varat sazināties ar SONY, rakstot korporācijai SONY uz produkta iepakojumā iekļautajā garantijas kartē norādīto kontaktadresi. 11 LV