Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Zařízení USB nebylo

Zařízení USB nebylo rozpoznáno. • Vypněte receiver a poté odpojte zařízení USB. Zapněte znovu receiver a znovu připojte zařízení USB. • Připojte podporované zařízení USB (strana 44). • Zařízení USB nepracuje správně. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB. Nelze spustit přehrávání. • Vypněte receiver a znovu připojte zařízení USB, poté receiver zapněte. • Připojte podporované zařízení USB (strana 44). • Stiskněte tlačítko N pro spuštění přehrávání. Zařízení USB nelze připojit ke konektoru (USB). • Pokoušíte se připojit zařízení USB obráceně. Připojte zařízení USB správnou stranou vzhůru. Chybné zobrazení • Data uložená na zařízení USB mohou být poškozená. • Na tomto receiveru se mohou zobrazovat následující kódy znaků: –Velká písmena (A ažZ) – Malá písmena (a až z) –Číslice(0až9) – Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Ostatní znaky se nemusí zobrazovat správně. Delší dobu je zobrazen nápis „Reading“ nebo dlouho trvá, než začne přehrávání. • Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech. – Na zařízení USB je mnoho složek nebo souborů. – Struktura souborů je příliš složitá. – Kapacita paměti je nadměrná. – Vnitřní paměť je fragmentovaná. Proto doporučujeme postupovat podle následujících pokynů. – Celkový počet složek na zařízení USB: 256 nebo méně (včetně kořenové složky „ROOT“) – Celkový počet souborů ve složce: 256 nebo méně. Audio soubor nelze přehrát. • Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze přehrát. • Audio soubor obsahuje více stop. • Některé soubory ve formátu AAC se nemusí přehrávat správně. • Soubory WMA ve formátu Windows Media Audio Lossless a Professional nelze přehrát. • Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.* • Používáte-li zařízení USB s více oddíly, lze přehrát pouze audio soubory v prvním oddílu. • Přehrávání je možné až do osmé úrovně (včetně kořenové složky „ROOT“). • Počet složek překročil 256 (včetně kořenové složky „ROOT“). • Počet souborů ve složce překročil 256. • Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem apod., nelze přehrávat. * Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden z těchto typů systémů souborů podporovat. Chcete-li získat další informace, nahlédněte do návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce. Síťové připojení Receiver nelze připojit k bezdrátové síti prostřednictvím metody WPS. • K síti se nelze připojit pomocí metody WPS, pokud je přístupový bod nastaven na standard WEP. Nastavte síť tak, že vyhledáte přístupový bod pomocí vyhledávání přístupových bodů. 108 CZ

Zobrazí se chybová zpráva. • Zkontrolujte charakter chyby. Viz „Seznam zpráv síťových funkcí“ (strana 72). Nelze se připojit k síti. • Zkontrolujte stav sítě. Viz část „Information“, poté vyberte položku „Physical Connection“ v kroku 2 (strana 92). Pokud se zobrazí text „Connection Fail“, nastavte znovu síťové připojení (strana 56). • Pokud je systém připojen prostřednictvím bezdrátové sítě, přesuňte receiver a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě. • Zkontrolujte nastavení routeru/ přístupového bodu bezdrátové sítě LAN a znovu proveďte nastavení. Podrobné informace o nastavení zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení. • Zkontrolujte, zda používáte router/ přístupový bod bezdrátové sítě LAN. • Na bezdrátové sítě má vliv elektromagnetické záření, které vytvářejí mikrovlnné trouby a další zařízení. Přesuňte přístroj do větší vzdálenosti od těchto zařízení. • Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnutý. Receiver nelze ovládat pomocí zařízení TV SideView. • Jakmile receiver zapnete, může trvat delší dobu, než se připojí k síti. Chvíli počkejte a poté zkuste zařízení TV SideView opět použít. • Zkontrolujte, zda je položka „Network Standby“ v nabídce Network Settings nastavena na hodnotu „On“, abyste mohli zařízení TV SideView používat ihned po zapnutí receiveru. Nelze zvolit nabídku Network Settings. • Po zapnutí receiveru chvíli počkejte a poté opět zvolte nabídku Network Settings. Domácí síť Nelze se připojit k síti. • Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnutý. • Zkontrolujte, zda je server zapnutý. • Síťová nastavení na receiveru mohou být nesprávná. Zkontrolujte stav sítě. Viz část „Information“, poté vyberte položku „Physical Connection“ v kroku 2 (strana 92). Pokud se zobrazí text „Connection Fail“, nastavte znovu síťové připojení (strana 56). • Server může být nestabilní. Restartujte ho. • Zkontrolujte, zda je receiver i server správně připojen k routeru/ přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN. • Zkontrolujte, zda je server správně nastaven (strana 56). Zkontrolujte, zda je receiver zaregistrován na serveru a je povoleno přehrávání hudby ze serveru. • Pokud je systém připojen k bezdrátové síti, přesuňte receiver a router/ přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě. • Pokud je v počítači aktivní brána firewall pro připojení k Internetu, může dojít k tomu, že tato funkce nedovolí receiveru připojit se k počítači (jen v případě, že jako server používáte počítač). Aby se receiver mohl připojit, je možné, že budete muset změnit nastavení brány firewall. (Podrobnější informace o změně nastavení brány firewall naleznete v návodu k obsluze dodávaném s vaším počítačem.) • Pokud jste provedli inicializaci receiveru nebo obnovu systému na vašem serveru, proveďte nastavení sítě ještě jednou (strana 56). Další informace 109 CZ