Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

x Information Můžete

x Information Můžete si ověřit informace o nastavení sítě. 1 Vyberte položku „Information“ a poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku nastavení, kterou chcete ověřit, a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí informace o aktuálním nastavení. Můžete ověřit nastavení* „Physical Connection“, „SSID“, „Security Settings“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ a „MAC Address“. * Položky nastavení se liší v závislosti na síťovém prostředí a typu připojení. x PARTY STREAMING Umožňuje nastavit receiver pro použití funkce PARTY STREAMING. 1 Vyberte položku „PARTY STREAMING“ a poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „On“ nebo „Off“ a poté stiskněte tlačítko . • On: Receiver může být detekován jinými zařízeními v domácí síti. Receiver může zahájit nebo ukončit PARTY a připojit se k PARTY nebo ji opustit. • Off: Receiver může být detekován jinými zařízeními v domácí síti. Receiver však nemůže PARTY zahájit nebo ukončit, ani se nemůže k PARTY přidat nebo ji opustit. x Device Name Umožňuje přiřadit receiveru název zařízení, který může obsahovat až 30 znaků, aby jej ostatní zařízení v domácí síti mohla snadno rozpoznat. Přiřazení názvu zařízení 1 Vyberte „Device Name“ a poté stiskněte tlačítko . 2 Stiskněte tlačítko a vyberte aktuální název zařízení. 3 Podržte tlačítko SHIFT a poté pomocí tlačítek číslic/písmen zadejte název zařízení. 4 Stiskněte tlačítko . Tip Výchozí název zařízení je „STR­DN840 ******“. „******“ je 6 posledních čísel adresy MAC receiveru. x Network Standby Pokud je režim „Network Standby“ nastaven na hodnotu „On“, k receiveru se lze vždy připojit a ovládat jej po síti. 1 Vyberte položku „Network Standby“ a stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „Off“ nebo „On“ a poté stiskněte tlačítko . • On: Síťová funkce je aktivní i v případě, že receiver je v pohotovostním režimu, a jeho provoz lze obnovit po síti. • Off: Když receiver přejde do pohotovostního režimu, síťová funkce se vypne. Obnovení provozu po zapnutí receiveru bude v tomto případě trvat déle. Poznámka Když je receiver v pohotovostním režimu, kontrolka ?/1 (zapnuto/pohotovostní režim) na předním panelu se rozsvítí oranžově, pokud je volba „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“. Nabídka System Settings Umožňuje upravit nastavení receiveru. x Language Umožňuje zvolit jazyk zpráv na obrazovce. •angličtina • francouzština •němčina • španělština 92 CZ

x Auto Standby Umožní nastavit receiver tak, aby se automaticky přepnul do pohotovostního režimu, když receiver nepoužíváte nebo když do receiveru nevstupuje žádný signál. • On: Přepne se do pohotovostního režimu zhruba po 20 minutách. • Off: Nepřepne se do pohotovostního režimu. Poznámky • Tato funkce nefunguje v následujících případech. – Je zvolen vstup „FM TUNER“, „AM TUNER“, „USB“, „HOME NETWORK“ nebo „SEN“. – Je zapnuta funkce AirPlay nebo PARTY STREAMING. – Probíhá aktualizace softwaru systému. • Používáte-li funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu a současně časovač vypnutí, má časovač vypnutí přednost. Ovládání bez použití rozhraní OSD Tento receiver můžete ovládat s použitím zobrazovacího panelu, i když k receiveru není připojena TV. DISPLAY RETURN O Použití nabídky na zobrazovacím panelu AMP MENU V/v/B/b, x Network Update Umožňuje aktualizovat software receiveru na nejnovější verzi. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce „Aktualizace softwaru“ (strana 71). Ověření verze softwaru 1 Vyberte položku „Network Update“ a stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „Version“ a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí verze softwaru. x Update Alert Umožňuje nastavit, zda chcete na obrazovce televizoru zobrazovat upozornění na novější verzi softwaru. •On •Off 1 Stiskněte AMP MENU. Na zobrazovacím panelu receiveru se zobrazí nabídka. 2 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr požadované nabídky, poté stiskněte tlačítko . 3 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr parametru, který chcete změnit, poté stiskněte tlačítko . 4 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr požadovaného nastavení, poté stiskněte tlačítko . Návrat na předchozí displej Stiskněte tlačítko B nebo RETURN O. Ukončení nabídky Stiskněte AMP MENU. Poznámka Některé parametry a nastavení mohou na zobrazovacím panelu vypadat ztlumeně. To znamená, že buď nejsou k dispozici, nebo jsou pevně dané a neměnné. Úprava nastavení 93 CZ