Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

įjungtumėte iš anksto

įjungtumėte iš anksto nustatytas stotis (48 psl.); – pasirinktumėte garso takelių numerius. Paspauskite 0/10 /=, kad pasirinktumėte garso takelio numerį 10; – pasirinktumėte kanalų numerius; – pasirinktumėte raides (ABC, DEF ir t. t.); – pasirinktumėte .@ skyrybos ženklus (!, ? ir kt.) ar kitus simbolius (#, % ir kt.), kai įvedate tinklo funkcijų simbolius. Paspauskite TV, esantį (C), laikydami nuspaustą SHIFT (N) paspauskite skaitinius mygtukus, kad pasirinktumėte televizijos kanalus. CHARACTER Laikydami nuspaustą SHIFT (N) paspauskite CHARACTER, kad pasirinktumėte tinklo funkcijų simbolių tipą. Kaskart paspaudus CHARACTER, simbolių tipas keičiamas tokia tvarka: „abc“ (mažosios raidės) t „ABC“ (didžiosios raidės) t „123“ (skaitmenys) CLEAR 1) Laikydami nuspaustą SHIFT (N) paspauskite CLEAR, kad – ištrintumėte tinklo funkcijų raidę. – išvalytumėte klaidą, kai paspaudžiate neteisingą skaitinį / tekstinį mygtuką. D ALPHABET SEARCH Ieškoma elemento naudojant raktažodį (73 psl.). ALPHABET PREV Ieškoma ankstesnio elemento. ALPHABET NEXT Ieškoma tolesnio elemento. E SLEEP Paspauskite AMP (X), tada paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte imtuvą automatiškai išsijungti nurodytu laiku. Kaskart paspaudus SLEEP ekranas pasikeičia tokia tvarka: 14 LT – iš anksto nustatytumėte / 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Patarimai • Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, kol imtuvas išsijungs, paspauskite SLEEP. Ekrano skydelyje bus parodytas likęs laikas. • Išjungimo laikmatis bus išjungtas, jei atliksite vieną iš šių veiksmų: – dar kartą paspausite SLEEP; – atnaujinsite imtuvo programinę įrangą; –paspausite ?/1. MEM Imtuvui veikiant, laikydami nuspaustą SHIFT (N) paspauskite MEM, kad išsaugotumėte stotį. F iPhone CTRL Įsijungia „iPod“ / „iPhone“ valdymo režimas, kai naudojamas „iPod“ / „iPhone“. G POP UP/MENU 1) Atidaromas arba uždaromas BD-ROM iškylantysis meniu arba DVD meniu. TOP MENU 1) Atidaromas arba uždaromas BD-ROM arba DVD pagrindinis meniu. H AMP MENU Rodomas imtuvo valdymo meniu (92 psl.). I OPTIONS 1) Rodomi ir pasirenkami elementai iš parinkčių meniu. J HOME 1) Rodomas garso / vaizdo įrangos valdymo pagrindinis meniu. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Persukti atgal / į priekį, praleisti, paleisti, pristabdyti, sustabdyti veikimą. TUNING +/– 1) Ieškoma stoties. D.TUNING 2) Įjungiamas tiesioginio stočių nustatymo režimas. PRESET +/– 1) Pasirenkamos iš anksto nustatytos stotys arba kanalai.

L SOUND FIELD +/– 2) Pasirenkamas garso laukas (50 psl.). M PURE DIRECT (54 psl.) Įjungiamas „Pure Direct“ režimas. N SHIFT Pakeičiama nuotolinio valdymo pulto mygtuko funkcija, aktyvinanti rausvos spalvos mygtukus. O +/– Reguliuojamas visų garsiakalbių garsumo lygis vienu metu. P Laikinai išjungiamas garsas. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad grąžintumėte garsą. Q RETURN O 1) Grįžtama į ankstesnį meniu arba meniu išjungiamas, kai TV ekrane rodomas meniu arba ekraninis vadovas. R 1) , V/v/B/b 1) Paspausdami V/v/B/b pasirinkite meniu elementus, tada paspauskite , kad įvestumėte / patvirtintumėte pasirinktą elementą. S DISPLAY 1) Rodoma informacija ekrano skydelyje. T SHUFFLE 1) Leidžia garso takelį arba aplanką atsitiktine tvarka. REPEAT 1) Garso takelį arba aplanką leidžia pakartotinai. U PARTY START/CLOSE 2) Įjungiama arba išjungiama funkcija PARTY (68 psl.). PARTY JOIN/LEAVE Prisijungia prie PARTY arba išeina iš jo (68 psl.). V PREVIEW (HDMI) Pasirenkama funkcija „Preview for HDMI“. Įjungiama tiesioginė prie šio imtuvo prijungtų HDMI įvesčių „vaizdo vaizde“ peržiūra. Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite kiekvienos HDMI įvesties peržiūrą, tada paspauskite , kad įvestumėte / patvirtintumėte pasirinkimą. (Šią funkciją teikia technologija „Silicon Image InstaPrevue“) Pastaba Funkcija „Preview for HDMI“ veikia naudojant HDMI BD, DVD, GAME ir VIDEO įvestis. Patarimai • Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais. – Ši įranga neprijungta prie HDMI įvesties lizdo. – Įranga, prijungta prie palaikomo HDMI įvesties lizdo, neįjungta. – Dabartinė įvestis nėra HDMI įvestis. – Kai „Fast View“ nustatyta į „Off“. – Kai įvedamas nepalaikomas HDMI vaizdo įrašo formatas (480i, 576i, 4K, kai kurie 3D vaizdo įrašų signalai, kai kurie vaizdo kamerų signalai arba VGA signalai). • Rodinys „vaizdas vaizde“ nebebus rodomas, kai bus įvedami 4K ar kai kurie 3D vaizdo signalai. W TV INPUT 1) Pasirenkamas įvesties signalas (TV arba vaizdo įvesties). X AMP Suaktyvinamas imtuvo valdymas. 1) Informacijos apie mygtukus, kuriais galite valdyti įrangą, rasite 16 psl. lentelėje. 2) Mygtukai 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N ir SOUND FIELD + yra su lytėjimo taškais. Lytėjimo taškais naudokitės valdydami imtuvą. Pastabos • Ankstesnis paaiškinimas naudojamas kaip pavyzdys. • Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos gali neveikti naudojant pridedamą nuotolinio valdymo pultą; tai priklauso nuo prijungtos įrangos modelio. 15 LT