Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

– atlasītu ierakstu

– atlasītu ierakstu numurus. Nospiediet 0/10/= lai izvēlētos ieraksta numuru 10; – izvēlētos kanālu numurus; – izvēlētos burtus (ABC, DEF u.c.); – izvēlētos .@ pieturzīmju (!, ? u.c.) vai citu simbolu (#, % u.c.) ievadīšanai, kad ievadāt rakstzīmes tīkla iezīmēm. Lai izvēlētos TV kanālus, nospiediet TV (C), turiet nospiestu SHIFT (N) un spiediet ciparu pogas. CHARACTER Lai tīkla iezīmēm atlasītu rakstzīmju veidu, turiet nospiestu SHIFT (N) un spiediet CHARACTER. Ikreiz, kad nospiežat CHARACTER, rakstzīmju veids secīgi mainās šādi: “abc” (mazie burti) t “ABC” (lielie burti) t “123” (cipari) CLEAR 1) Turiet nospiestu SHIFT (N) un nospiediet CLEAR, lai: – tīkla iezīmēm nodzēstu burtu; – notīrītu kļūdaino ievadi, ja nospiežat nepareizu ciparu/teksta pogu. D ALPHABET SEARCH Meklē elementu, izmantojot kādu atslēgvārdu (72. lpp.). ALPHABET PREV Meklē iepriekšējo elementu. ALPHABET NEXT Meklē nākamo elementu. E SLEEP Lai iestatītu uztvērēja izslēgšanos noteiktā laikā, nospiediet AMP (X) un pēc tam nospiediet SLEEP. Katrā SLEEP nospiešanas reizē displeja rādījums cikliski mainās šādi: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Padomi • Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, pirms izslēgsies uztvērējs, nospiediet SLEEP. Displeja panelī tiek rādīts atlikušais laiks. 14 LV • Miega taimers tiks atcelts, ja veiksit kādu no šīm darbībām. – Vēlreiz nospiedīsit SLEEP. – Jaunināsit uztvērēja programmatūru. – Nospiedīsit ?/1. MEM Turiet nospiestu SHIFT (N) un nospiediet MEM, lai uztvērēja darbības laikā saglabātu staciju. F iPhone CTRL Izmantojot iPod/iPhone, pārslēdzas iPod/iPhone vadības režīmā. G POP UP/MENU 1) Atver vai aizver BD-ROM uznirstošo izvēlni vai DVD izvēlni. TOP MENU 1) Atver vai aizver BD-ROM vai DVD augšējā līmeņa izvēlni. H AMP MENU Parāda uztvērēja darbināšanas izvēlni (91. lpp.). I OPTIONS 1) Parāda un atlasa opciju izvēlnes elementus. J HOME 1) Parāda sākuma izvēlni, lai darbinātu audio/video iekārtu. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Atpakaļ/uz priekšu, izlaist, atskaņot, pauze, pārtraukt darbību. TUNING +/– 1) Meklē staciju. D.TUNING 2) Ieslēdz tiešā skaņojuma režīmu. PRESET +/– 1) Atlasa iepriekš iestatītas stacijas vai kanālus. L SOUND FIELD +/– 2) Atlasa skaņas lauku (50. lpp.). M PURE DIRECT (54. lpp.) Ieslēdz režīmu Pure Direct. N SHIFT Maina tālvadības pogu funkciju, lai aktivizētu pogas ar uzrakstu rozā krāsā.

O +/– Vienlaikus regulē visu skaļruņu skaļumu. P Īslaicīgi izslēdz skaņu. Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet šo pogu. Q RETURN O 1) Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai iziet no izvēlnes, ja TV ekrānā tiek rādīta izvēlne vai norādījumi ekrānā. R 1) , V/v/B/b 1) Spiediet V/v/B/b, lai izvēlētos izvēļņu elementus, pēc tam nospiediet , lai ievadītu/apstiprinātu izvēli. S DISPLAY 1) Parāda informāciju displeja panelī. T SHUFFLE 1) Atskaņo ierakstus vai mapes nejaušā secībā. REPEAT 1) Atkārtoti atskaņo ierakstu vai mapi. U PARTY START/CLOSE 2) Sāk vai aizver PARTY (sarīkojumu) (67. lpp.). PARTY JOIN/LEAVE Pievienojas vai pamet PARTY (68. lpp.). V PREVIEW (HDMI) Atlasa funkciju Preview for HDMI. Ieslēdz uztvērējam pievienoto HDMI ieeju tiešo attēla attēlā priekšskatījumu. Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos katras HDMI ieejas priekšskatījumu, pēc tam nospiediet , lai ievadītu/ apstiprinātu izvēli. (Šo līdzekli nodrošina tehnoloģija Silicon Image InstaPrevue.) – Pašreizējā ievade nav HDMI ievade. – Ja opcijai Fast View ir iestatīta vērtība Off. – Ja tiek ievadīts neatbalstīts HDMI video formāts (480i, 576i, 4K, dažu veidu 3D video signāls, dažu videokameru signāls vai VGA signāls). • Ievadot 4K vai dažu veidu 3D video signālu, attēls attēlā priekšskatījums būs melns. W TV INPUT 1) Atlasa ieejas signālu (TV ievade vai video ievade). X AMP Aktivizē uztvērēja darbību. 1) Informāciju par pogām, kuras varat izmantot katras iekārtas vadībai, skatiet tabulā 16. lpp. 2) Uz pogām 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N un SOUND FIELD + ir sataustāms punktiņš. Lietojot uztvērēju, sataustāmos punktiņus izmantojiet kā atskaites vietas. Piezīmes • Iepriekš norādītie skaidrojumi ir tikai piemēri. • Atkarībā no pievienotās iekārtas modeļa dažas šajā sadaļā izskaidrotās funkcijas var nedarboties ar komplektācijā iekļauto tālvadības pulti. Piezīme Funkcija Preview for HDMI ir pieejama ieejai HDMI BD, DVD, GAME un VIDEO. Padomi • Šī funkcija nedarbojas šādos gadījumos. – Iekārta nav pievienota pareizajai HDMI ieejas ligzdai. – Iekārta, kas pievienota atbalstītajai HDMI ieejas ligzdai, nav ieslēgta. 15 LV