Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Ja izmantojat sistēmu

Ja izmantojat sistēmu Windows 7 Šajā sadaļā izskaidrots, kā iestatīt ražotāja instalēto programmu Windows Media Player 12 sistēmai Windows 7. Detalizētu informāciju par programmas Windows Media Player 12 izmantošanu skatiet Windows Media Player 12 palīdzībā. 1 Atveriet [Start] (Sākt) – [Control Panel] (Vadības panelis). 4 Atbilstoši videi, kurā tiek izmantots šis uztvērējs, izvēlieties [Home network] (Mājas tīkls) vai [Work network] (Darbvietas tīkls). 5 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas atbilstoši videi, kurā tiek izmantots šis uztvērējs. Kad iestatīšana ir pabeigta, pārbaudiet, vai loga [Network and Sharing Center] (Tīkla un koplietošanas centrs) elements zem [View your active networks] (Skatiet aktīvos tīklus) ir mainīts uz [Home network] (Mājas tīkls) vai [Work network] (Darbvietas tīkls). 6 Izvēlieties [Change advanced sharing settings] (Mainīt koplietošanas papildu iestatījumus). 2 Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) izvēlieties [View network status and tasks] (Skatīt tīkla statusu un uzdevumus). Tiek atvērts logs [Network and Sharing Center] (Tīkla un koplietošanas centrs). Padoms Ja nepieciešamais elements displejā nav redzams, vadības panelī mēģiniet mainīt displeja veidu. 3 Sadaļā [View your active networks] (Skatiet aktīvos tīklus) izvēlieties [Public network] (Publisks tīkls). Ja displejā tiek rādīts kaut kas cits, nevis [Public Network] (Publisks tīkls), pārejiet pie 6. darbības. Tiek atvērts logs [Set Network Location] (Iestatīt tīkla atrašanās vietu). 7 Sadaļā [Media streaming] (Multivides straumēšana) izvēlieties [Choose media streaming options…] (Izvēlēties multivides straumēšanas opcijas…). 8 Ja logā [Media streaming options] (Multivides straumēšanas opcijas) tiek rādīts [Media streaming is not turned on] (Multivides straumēšana nav ieslēgta), izvēlieties [Turn on media streaming] (Ieslēgt multivides straumēšanu). 58 LV

9 Izvēlieties [Allow all] (Atļaut visus). Tiek atvērts logs [Allow All Media Devices] (Atļaut visas multivides ierīces). Ja visām lokālā tīkla ierīcēm ir iestatīta vērtība [Allowed] (Atļauts), izvēlieties [OK] (Labi) un aizveriet logu. 1 Atveriet [Start] (Sākt) – [All Programs] (Visas programmas). 10 Izvēlieties [Allow all computers and media devices] (Atļaut visus datorus un multivides ierīces). 11 Izvēlieties [OK] (Labi), lai aizvērtu logu. 12 Atsvaidziniet serveru sarakstu. Kad iestatīšana ir pabeigta, uztvērējā atsvaidziniet serveru sarakstu un atlasiet tajā šo serveri. Lai iegūtu detalizētu informāciju par servera atlasīšanu, sk. Lai atsvaidzinātu serveru sarakstu (60. lpp.). Ja izmantojat sistēmu Windows Vista/XP Šajā sadaļā izskaidrots, kā iestatīt programmu Windows Media Player 11, kas instalēta sistēmā Windows Vista/XP*. Detalizētu informāciju par programmas Windows Media Player 11 izmantošanu skatiet Windows Media Player 11 palīdzībā. * Programmu Windows Media Player 11 sistēmā Windows XP ražotājs neinstalē. Piekļūstiet Microsoft tīmekļa vietnei, lejupielādējiet instalēšanas programmu un datorā instalējiet Windows Media Player 11. 2 Izvēlieties [Windows Media Player]. Tiek startēta programma Windows Media Player 11. 3 Izvēlnē [Library] izvēlieties [Media Sharing…] (Multivides koplietošana...). Ja izmantojat Windows XP, pārejiet pie 9. darbības. 4 Ja tiek rādīts , izvēlieties [Networking…] (Tīklošana...). Tiek atvērts logs [Network and Sharing Center] (Tīkla un koplietošanas centrs). 5 Atlasiet [Customize] (Pielāgot). Tiek atvērts logs [Set Network Location] (Iestatīt tīkla atrašanās vietu). Tīkla līdzekļu izmantošana 59 LV