Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

6 Atzīmējiet [Private]

6 Atzīmējiet [Private] (Privāts) un izvēlieties [Next] (Tālāk). 7 Pārbaudiet, vai [Location type] (Atrašanās vietas tips) ir mainīts uz [Private] (Privāts), un izvēlieties [Close] (Aizvērt). 8 Pārliecinieties, vai logā [Network and Sharing Center] (Tīkla un koplietošanas centrs) tiek rādīts [(Private network)] ((Privāts tīkls)), un aizveriet logu. 9 Ja logā [Media Sharing] (Multivides koplietošana), kas tiek rādīts, veicot 3. darbību, nav atzīmēts [Share my media] (Koplietot manu multividi), atzīmējiet [Share my media] (Koplietot manu multividi) un izvēlieties [OK] (Labi). Tiek parādīts to ierīču saraksts, ar kurām var izveidot savienojumu. 10 Izvēlieties [Settings…] (Iestatījumi...), kas tiek parādīts blakus [Share my media to:] (Koplietot manu multividi ar:). 11 Atzīmējiet [Allow new devices and computers automatically] (Atļaut jaunas ierīces un datorus automātiski) un izvēlieties [OK] (Labi). Piezīme Kad esat pārliecinājies, ka var izveidot uztvērēja savienojumu ar serveri un atskaņot serverī saglabāto audio saturu, noņemiet šī elementa atzīmi. 12 Atsvaidziniet serveru sarakstu. Kad iestatīšana ir pabeigta, uztvērējā atsvaidziniet serveru sarakstu un atlasiet tajā šo serveri. Lai iegūtu detalizētu informāciju par servera atlasīšanu, sk. Lai atsvaidzinātu serveru sarakstu (60. lpp.). Lai atsvaidzinātu serveru sarakstu Ja mājas tīklam pievienojat jaunu serveri vai sarakstā nevarat atrast nepieciešamo serveri, atsvaidziniet serveru sarakstu. 1 Kamēr tiek rādīts serveru saraksts, nospiediet OPTIONS. 2 Izvēlieties Refresh un nospiediet . Tiek rādīts atsvaidzināts serveru saraksts. Padoms Uztvērējs uztur pēdējo piecu savienoto serveru sarakstu, un šie serveri tiek rādīti serveru saraksta sākumā. Serveru sarakstā var parādīt līdz 20 serveriem. Lai serveru sarakstā izdzēstu kādu serveri 1 Kamēr tiek rādīts serveru saraksts, atlasiet serveri, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet OPTIONS. Tiek atvērta opciju izvēlne. 2 Izvēlieties Delete un nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts apstiprinājuma displejs. 3 Izvēlieties OK un nospiediet . Tiek rādīts Completed, un atlasītais serveris ir izdzēsts. Piezīme Pat tad, ja serveri izdzēšat no serveru saraksta, tas atkal tiek rādīts sarakstā, ja uztvērējs to atrod tīklā (piemēram, atsvaidzinot serveru sarakstu). 60 LV

Serverī saglabāta audio satura baudīšana Serverī saglabāto audio saturu varat atskaņot, uztvērēju izmantojot MP3, Linear PCM, WMA, FLAC un AAC* formātā. Uztvērējs nevar atskaņot audio saturu ar DRM (Digital Rights Management — digitālā satura tiesību pārvaldības) autortiesību aizsardzību. * Uztvērējs var atskaņot tikai tos AAC failus, kuru paplašinājums ir .m4a, .mp4 vai .3gp. HOME NETWORK Serveris SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Šis uztvērējs ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Nospiediet HOME NETWORK. TV ekrānā tiek parādīts serveru saraksts. Ja TV ekrānā tiek rādīts pēdējais atlasītais elements (atskaņošanas saraksts, albums, mape vai cits), vairākkārt nospiediet RETURN O, līdz tiek parādīts serveru saraksts. Ja tiek rādīts No server is available vai ja serveris sarakstā nav pieejams, nospiediet OPTIONS. Izvēlieties Refresh un nospiediet . Tiek rādīts atsvaidzināts serveru saraksts. Padoms Varat arī sākuma izvēlnes sadaļā Listen izvēlēties HOME NETWORK. 2 Izvēlieties serveri, kurā ir atskaņojamais saturs. TV ekrānā tiek parādīts satura saraksts. Piezīme Ja servera ierīce atbalsta standartu Wakeon-LAN, uztvērējs šo serveri ieslēdz automātiski. Ja serveris neatbalsta standartu Wake-on-LAN, serveri ieslēdziet jau iepriekš. Detalizētu informāciju servera funkcijas Wake-on-LAN iestatīšanu un izmantošanu skatiet servera lietošanas instrukcijās vai palīdzībā. 3 Izvēlieties nepieciešamo elementu (atskaņošanas sarakstu, albumu, mapi vai citu) un nospiediet . Ja tiek rādīts cits elements, atkārtojiet šo darbību, lai sašaurinātu izvēli, līdz redzams nepieciešamais elements. Redzamie elementi ir atkarīgi no savienotā servera. 4 Izvēlieties nepieciešamo ierakstu un nospiediet . Sākas atskaņošana. Pārliecinieties, vai skaņa tiek izvadīta ar uztvērēja skaļruņiem. Piezīmes • TV ekrānā tiek rādīts arī tie ieraksti, kurus uztvērējs atskaņot nevar. Atskaņojamo ierakstu sarakstu kārtot nevar. • Virs ieraksta, kuru uztvērējs nevar atskaņot, nosaukuma tiek rādīts !, un atskaņošanas laikā tas tiek izlaists. • Ja barošanas vadu atvienojat no sienas kontaktligzdas, atskaņošana netiek atsākta no pēdējā izvēlētā elementa. • Pārlūkojot mapi, kurā ir daudz audio satura, lai parādītu elementus, uztvērējam var būt nepieciešams kāds laiks. Šādā gadījumā izmantojiet atslēgvārdu meklēšanu (72. lpp.). Tīkla līdzekļu izmantošana 61 LV