Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Lai Rīkojieties šādi

Lai Rīkojieties šādi Meklētu Serverī izvēloties saturu, nepieciešamo nospiediet ALPHABET elementu, SEARCH un ievadiet izmantojot kādu atslēgvārdu (72. lpp.). atslēgvārdu Mainītu serveri Nospiediet x. Izvēlieties Server List un nospiediet . Izvēlieties nepieciešamo serveri un nospiediet . Izvēlētos atskaņošanas atkārtošanu Izvēlētos atskaņošanu jauktā secībā Vairākkārt nospiediet REPEAT, līdz TV ekrānā tiek rādīts Repeat All vai Repeat One. Vairākkārt nospiediet SHUFFLE, līdz TV ekrānā tiek rādīts Shuffle On. * Atkarībā no servera vai ieraksta atskaņošanas pauze var nedarboties, ja ir atlasīta funkcija Home Network. Piezīme Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja pirms mūzikas pakalpojumu izmantošanas, iespējams, būs jāveic uztvērēja reģistrēšana. Lai iegūtu detalizētu informāciju par reģistrēšanu, apmeklējiet pakalpojumu sniedzēja klientu atbalsta vietni. Ciparu pogas ALPHABET SEARCH SEN MEM V/v/B/b, Sony Entertainment Network (SEN) izbaudīšana RETURN O OPTIONS HOME Izmantojot šo uztvērēju (funkciju SEN), varat klausīties internetā piedāvātos mūzikas pakalpojumus. Lai izmantotu šo funkciju, uztvērējam jābūt savienotam ar tīklu, kuram ir interneta savienojums. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. 6: Pievienošana tīklam (29. lpp.). Lai iegūtu papildinformāciju par SEN, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SHIFT Nākamajās darbībās izskaidrots, kā izvēlēties vTuner, kas šeit norādīts kā internetā piedāvāto mūzikas pakalpojumu piemērs. SEN Šis uztvērējs 64 LV

1 Nospiediet SEN. TV ekrānā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. Ja uztvērējs automātiski parāda pēdējo izvēlēto pakalpojumu vai staciju, vairākkārt nospiediet RETURN O, līdz tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. Varat arī sākuma izvēlnes sadaļā Listen izvēlēties SEN. 2 Izvēlieties vTuner un nospiediet . 3 Izvēlieties nepieciešamo mapi vai staciju un nospiediet . • Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos elementu. • Nospiediet , lai pārietu uz nākamo direktoriju vai klausītos staciju. • Nospiediet RETURN O, lai atgrieztos iepriekšējā direktorijā. Piezīme Ja tiek rādīts No service is available un nevarat iegūt pakalpojumu sniedzēju sarakstu, nospiediet OPTIONS un izvēlieties Refresh. Padoms Ja funkcija tiek mainīta uz funkciju SEN, uztvērējs parāda pēdējo izvēlēto pakalpojumu vai staciju, līdz uztvērējs tiek izslēgts. Ja iestatīta Network Standby vērtība On, pēdējais izvēlētais pakalpojums vai stacija tiek rādīts pat tad, ja uztvērējs bija izslēgts. Lai darbinātu funkciju SEN, izmantojot tālvadību Lai Padoms Mainītu staciju vai pakalpojumu Rīkojieties šādi Nospiediet RETURN O, lai atgrieztos pakalpojumu sniedzēju sarakstā, un vēlreiz izvēlieties pakalpojumu. Lai atkal atgrieztos atskaņošanas displejā, nospiediet OPTIONS un izvēlieties Now Playing. Lai Izmantotu dažādas funkcijas, kamēr uztvērējs atlasa vai atskaņo kādu staciju vai pakalpojumu Izvēlētos pakalpojumu opcijas Meklētu nepieciešamo elementu, izmantojot kādu atslēgvārdu Skatītu pieejamo informāciju Rīkojieties šādi Staciju iepriekšēja iestatīšana Nospiediet OPTIONS. Redzamais elements var mainīties atkarībā no izvēlētā elementa vai direktorija. Pakalpojumā izvēloties vai atskaņojot saturu, nospiediet OPTIONS. Izvēlieties Service Options un nospiediet . Pakalpojumu opciju saturs mainās atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem. Serverī izvēloties saturu, nospiediet ALPHABET SEARCH un ievadiet atslēgvārdu (72. lpp.). Vairākkārt nospiediet DISPLAY, lai skatītu izpildītāja vārdu, albuma nosaukumu u.c. Par savas izlases stacijām varat saglabāt līdz 30 stacijām. 1 Izvēlieties staciju, kuru vēlaties iepriekš iestatīt. 2 Uztveršanas laikā turiet nospiestu SHIFT un nospiediet MEM. Tiek rādīts iepriekš iestatītās atmiņas saraksts. 3 Izvēlieties kādu iepriekš iestatītu numuru un nospiediet . 4 Lai saglabātu citu staciju, atkārtojiet 1.–3. darbību. Tīkla līdzekļu izmantošana 65 LV