Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

• Ja opcijai Control

• Ja opcijai Control for HDMI ir iestatīta vērtība On, izvēlnes HDMI Settings iestatījumi HDMI Audio Out tiek iestatīti automātiski atkarībā no sistēmas audio vadības iestatījumiem (88. lpp.). • Ja TV tiek ieslēgts pirms uztvērēja ieslēgšanas, TV nekavējoties tiek pārtraukta skaņas izvade. Piezīme Atkarībā no TV iespējams, ka skaņas lauks netiek pārslēgts. Atbilstības tabula Sistēmas izslēgšana Izslēdzot TV ar TV tālvadības pults barošanas pogu, automātiski tiek izslēgts arī uztvērējs un pievienotās iekārtas. Uztvērēja tālvadības pulti var izmantot arī, lai izslēgtu TV. TV ?/1 TV ainas iestatījums Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Skaņas lauks HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Mājas kinoteātra vadība Nospiediet TV ?/1. Tiek izslēgts TV, uztvērējs un pievienotās iekārtas. Piezīmes • Pirms sistēmas izslēgšanas funkcijas izmantošanas ieslēdziet TV barošanas avota bloķēšanas funkciju. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās. • Atkarībā no pievienotās iekārtas stāvokļa iespējams, ka tā netiek izslēgta. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas lietošanas instrukcijās. Ainas izvēle Ja uztvērējam ir pievienots ar mājas kinoteātra vadību saderīgs TV, pievienotajā TV interneta lietojumprogrammām tiek rādīta ikona. Izmantojot TV tālvadību, varat pārslēgt uztvērēja ievadi vai skaņas lauku. Varat arī regulēt centrālā un zemfrekvenču skaļruņa līmeni vai pielāgot opcijas Sound Optimizer (53. lpp.), Dual Mono (87. lpp.) un A/V Sync. (87. lpp.) iestatījumus. Piezīme Lai izmantotu mājas kinoteātra vadības funkciju, jūsu TV jāspēj piekļūt platjoslas pakalpojumam. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās. Optimāla attēla kvalitāte un skaņas lauks tiek atlasīts automātiski, pamatojoties uz jūsu TV atlasīto ainu. Detalizētu informāciju par darbību skatiet TV lietošanas instrukcijās. 76 LV

Vienkāršā tālvadība Uztvērēja izvēlnes darbināšanai varat izmantojot TV tālvadības pulti. Izvēlieties uztvērēju (AV AMP), ko atpazīst TV. Piezīmes • TV uztvērēju atpazīst kā Tuner (AV AMP). • Jūsu TV jābūt saderīgam ar saites izvēlni. • Atkarībā no TV veida, iespējams, dažas darbības nebūs pieejamas. Citas darbības Pārslēgšanās starp digitālo un analogo audio (INPUT MODE) Ja iekārtu pievienojat gan uztvērēja digitālās, gan arī analogās audio ieejas ligzdai, atkarībā no skatāmā materiāla veida varat izmantot vienu konkrētu audio ievades režīmu vai pārslēgties starp abiem šiem režīmiem. 1 Sākuma izvēlnē izvēlieties Settings, pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes Settings saraksts. 2 Izvēlieties Input Settings un nospiediet . 3 Izvēlieties Input Mode un nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts atlasītais audio ievades režīms. • Auto: priekšroka digitālajam audio signālam. Ja ir vairāki digitālie savienojumi, prioritāte ir HDMI audio signālam. Ja nav digitālā audio signāla, tiek atlasīts analogais audio signāls. Ja tiek atlasīta TV ievade, prioritāte tiek piešķirta audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) signālam. Ja jūsu TV nav saderīgs ar funkciju ARC, tiek atlasīts digitālais optiskais audio signāls. Ja funkcija Control for HDMI nav aktivizēta ne uztvērējā, ne TV, ARC nedarbojas. • OPT: norāda digitālā audio signāla ievadi ligzdā DIGITAL OPTICAL. Citas darbības 77 LV