Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

x Information Ļauj

x Information Ļauj pārbaudīt tīkla informāciju. 1 Izvēlieties Information un nospiediet . 2 Izvēlieties pārbaudāmo iestatījumu un nospiediet . TV ekrānā tiek rādīta pašreizējā iestatījuma informācija. Varat pārbaudīt opciju Physical Connection, SSID, Security Settings, IP Address Setting, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Settings, Primary DNS, Secondary DNS un MAC Address iestatījumus*. * Iestatīšanas laikā iestatījumu elementi atšķiras atkarībā no tīkla vides un savienojuma veida. x PARTY STREAMING Ļauj iestatīt uztvērēju, lai izmantotu funkciju PARTY STREAMING. 1 Izvēlieties PARTY STREAMING un nospiediet . 2 Izvēlieties On vai Off, pēc tam nospiediet . • On: citas mājas tīkla ierīces var atrast šo uztvērēju. Uztvērējs var sākt vai aizvērt PARTY, kā arī pievienoties PARTY vai pamest to. • Off: citas mājas tīkla ierīces var atrast šo uztvērēju. Tomēr uztvērējs nevar sākt vai aizvērt PARTY, kā arī nevar pievienoties PARTY vai pamest to. x Device Name Uztvērējam ļauj piešķirt līdz 30 rakstzīmēm garu ierīces nosaukumu, lai to ērti varētu atpazīt citās mājas tīkla ierīcēs. Lai piešķirtu ierīces nosaukumu 1 Izvēlieties Device Name un nospiediet . 2 Nospiediet , lai atlasītu pašreizējo ierīces nosaukumu. 3 Turiet nospiestu SHIFT, pēc tam spiediet ciparu/teksta pogas, lai ievadītu ierīces nosaukumu. 4 Nospiediet . Padoms Ierīces noklusējuma nosaukums ir STR-DN840 ******. ****** ir uztvērēja MAC adreses pēdējie 6 cipari. x Network Standby Kamēr iestatīta režīma Network Standby vērtība On, tīklā vienmēr var izveidot savienojumu ar uztvērēju, kā arī kontrolēt to. 1 Izvēlieties Network Standby un nospiediet . 2 Izvēlieties Off vai On, pēc tam nospiediet . • On: tīkla funkcija darbojas pat tad, ja uztvērējs ir gaidstāves režīmā, un darbības tiek atsāktas, izmantojot vadību tīklā. • Off: ja uztvērējs ir gaidstāves režīmā, tīkla funkcija tiek izslēgta. Uztvērējam nepieciešams vairāk laika, lai, atkal ieslēdzot, atsāktu darbību. Piezīme Ja uztvērējs ir gaidstāves režīmā un parametram Network Standby ir iestatīta vērtība On, tad deg dzeltens priekšējā paneļa indikators ?/1 (ieslēgts/gaidstāve). Izvēlne System Settings Varat pielāgot uztvērēja iestatījumus. x Language Ekrānā ļauj izvēlēties ziņojumu valodu. •English •French •German •Spanish 90 LV

x Auto Standby Ļauj iestatīt, lai uztvērējs automātiski pārslēgtos gaidstāves režīmā, ja uztvērējs netiek darbināts vai ja uztvērējam nav ieejas signāla. • On: pārslēdz gaidstāves režīmā pēc aptuveni 20 minūtēm. • Off: nepārslēdz gaidstāves režīmā. Piezīmes • Šī funkcija nedarbojas šādos gadījumos. – Ir atlasīta FM TUNER, AM TUNER, USB, HOME NETWORK vai SE ievade. – Tiek izmantota funkcija AirPlay vai PARTY STREAMING. – Notiek uztvērēja programmatūras jaunināšana. • Ja vienlaikus izmantojat automātiskās gaidstāves režīmu un miega taimeri, miega taimerim ir prioritāte. x Network Update Ļauj jaunināt uztvērēja programmatūru ar jaunāko versiju. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Programmatūras jaunināšana (70. lpp.). Lai pārbaudītu programmatūras versiju 1 Izvēlieties Network Update un nospiediet . 2 Izvēlieties Version un nospiediet . TV ekrānā tiek parādīta programmatūras versija. x Update Alert Ļauj iestatīt, vai TV ekrānā saņemt informatīvu paziņojumu par jaunāku programmatūras versiju. •On •Off Darbināšana, neizmantojot OSD Šo uztvērēju varat darbināt, izmantojot displeja paneli pat tad, ja TV nav savienots ar uztvērēju. DISPLAY RETURN O Izvēlnes izmantošana displeja panelī 1 Nospiediet AMP MENU. Uztvērēja displeja panelī tiek rādīta izvēlne. 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo izvēlni, pēc tam nospiediet . 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos regulējamo parametru, pēc tam nospiediet . 4 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo iestatījumu, pēc tam nospiediet . Lai atgrieztos iepriekšējā displejā Nospiediet B vai RETURN O. Lai izietu no izvēlnes Nospiediet AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Piezīme Displejā daži parametri un iestatījumi var būt aptumšoti. Tas nozīmē, ka tie nav pieejami vai ir fiksēti un nemaināmi. Iestatījumu regulēšana 91 LV