Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Nagrzewanie się

Nagrzewanie się odbiornika Nagrzewanie się odbiornika podczas pracy nie jest usterką. Jeśli odbiornik jest używany przez dłuższy czas przy dużej głośności, temperatura górnej, bocznej i dolnej części obudowy zauważalnie wzrasta. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać obudowy. Umiejscowienie odbiornika •Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza odbiornika i przedłużyć okres jego eksploatacji, należy ustawić go w miejscu zapewniającym właściwą wymianę powietrza. • Nie należy ustawiać odbiornika w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych. • Na obudowie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby zasłaniać otwory wentylacyjne i spowodować uszkodzenie odbiornika. • Nie należy ustawiać odbiornika w pobliżu takich urządzeń jak telewizor, magnetowid czy magnetofon kasetowy. (Jeśli odbiornik jest używany razem z telewizorem, magnetowidem lub magnetofonem kasetowym i znajduje się zbyt blisko takiego sprzętu, mogą wystąpić szumy i pogorszenie jakości obrazu. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku używania anteny pokojowej. Dlatego zaleca się stosowanie anteny zewnętrznej). • Umieszczając odbiornik na powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, środkiem do polerowania itp., należy zachować ostrożność, ponieważ mogą one zostać poplamione lub odbarwione. Obsługa Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć odbiornik i odłączyć zasilanie. Czyszczenie Obudowę, panel i elementy sterowania można czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, np. alkoholu czy benzyny. Rozwiązywanie problemów Jeśli podczas użytkowania odbiornika wystąpi jeden z opisanych poniżej problemów, należy skorzystać z podanych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. Należy pamiętać, że części wymienione w ramach naprawy mogą stać się własnością serwisu. Zasilanie Odbiornik wyłącza się automatycznie. • W opcji „Auto Standby” wybrane jest ustawienie „On” (str. 96). • Działa wyłącznik czasowy (str. 14). • Działa funkcja „PROTECTOR” (str. 118). Wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie) szybko miga. • Wystąpił błąd aktualizacji oprogramowania. Odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie. Rozpocznie się próba aktualizacji oprogramowania odbiornika. Jeśli wskaźnik nadal szybko miga, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. 106 PL

Obraz Brak obrazu na ekranie telewizora. • Wybierz odpowiednie źródło sygnału za pomocą przycisków wyboru wejścia. • Ustaw telewizor na odpowiedni tryb wejściowy. • Odsuń urządzenia audio od telewizora. • Sprawdź, czy przewody są prawidłowo i starannie podłączone do urządzeń. • W przypadku niektórych urządzeń odtwarzających konieczna może być zmiana ich ustawień. Zapoznaj się z instrukcją obsługi każdego podłączanego urządzenia. • Pamiętaj, aby w przypadku oglądania obrazów lub słuchania dźwięku używać przewodu High Speed HDMI, szczególnie podczas transmisji 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K lub 3D. Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany obraz 3D. • W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo obraz 3D może nie być wyświetlany. Sprawdź formaty obrazu 3D obsługiwane przez odbiornik (str. 121). Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany obraz 4K. • W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo obraz 4K może nie być wyświetlany. Sprawdź, czy telewizor obsługuje tę technologię, a następnie upewnij się, że odbiornik i sprzęt wideo są prawidłowo skonfigurowane. Sprawdź również, czy urządzenia wideo są podłączone do gniazda HDMI IN, które jest przeznaczone do obsługi technologii 4K. Brak obrazu z telewizora, gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania. • Gdy odbiornik przechodzi w tryb czuwania, obraz jest wysyłany przez urządzenie HDMI wybrane przed ostatnim wyłączeniem odbiornika. Jeśli korzystasz z innego urządzenia, uruchom na tym urządzeniu odtwarzanie i użyj funkcji One-Touch Play lub włącz odbiornik, aby wybrać urządzenie HDMI, z którego chcesz korzystać. •(Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich). W przypadku podłączania do odbiornika urządzeń niezgodnych z funkcją „BRAVIA” Sync upewnij się, że w opcji „Pass Through” w menu HDMI Settings wybrane jest ustawienie „On” (str. 93). Na ekranie telewizora nie pojawia się menu OSD. •Naciśnij przycisk HOME. •Sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo podłączony. • W zależności od telewizora wyświetlenie menu OSD na ekranie może nastąpić z opóźnieniem. Panel wyświetlacza jest wyłączony. • Jeśli wskaźnik PURE DIRECT świeci, naciśnij przycisk PURE DIRECT, aby wyłączyć tę funkcję (str. 57). • Aby dostosować jasność panelu wyświetlacza, użyj przycisku DIMMER. Dźwięk Nie słychać żadnego dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim poziomie głośności niezależnie od tego, które urządzenie zostało wybrane. • Sprawdź, czy wtyki wszystkich przewodów są do końca wsunięte w odpowiednie gniazda wejściawyjścia odbiornika, głośników i danego urządzenia. • Sprawdź, czy odbiornik oraz wszystkie urządzenia są włączone. •Sprawdź, czy pokrętło MASTER VOLUME nie jest ustawione wpołożeniu „VOL MIN”. • Sprawdź, czy przełącznik SPEAKERS nie jest ustawiony w położeniu „SPK OFF” (str. 35). Informacje dodatkowe 107 PL