Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

UMOWA LICENCYJNA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SONY Przed przystąpieniem do użytkowania OPROGRAMOWANIA SONY (definicja poniżej) należy uważnie przeczytać poniższą umowę. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza akceptację umowy. Osoby, które nie akceptują postanowień umowy, nie mają prawa użytkować OPROGRAMOWANIA SONY. WAŻNE — PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) stanowi prawną umowę zawartą między użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”), producentem urządzenia Sony („PRODUKT”) i licencjodawcy OPROGRAMOWANIA SONY. Wszelkie oprogramowanie Sony oraz wszelkie oprogramowanie osób trzecich (poza tego rodzaju oprogramowaniem podlegającym odrębnym licencjom) dołączone do PRODUKTU oraz wszelkie aktualizacje i aktualizacje do nowej wersji są określane w dalszej części umowy mianem „OPROGRAMOWANIA SONY”. OPROGRAMOWANIA SONY można używać wyłącznie zPRODUKTEM. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA SONY oznacza akceptację warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej umowy EULA, firma SONY nie może udzielić mu licencji na OPROGRAMOWANIE SONY. W takim przypadku użytkownik nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA SONY. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SONY OPROGRAMOWANIE SONY jest chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane, nie sprzedawane. UDZIELENIE LICENCJI Wszelkie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa do OPROGRAMOWANIA SONY należą do firmy SONY lub jej licencjodawców. Niniejsza umowa EULA udziela użytkownikowi prawa do korzystania z OPROGRAMOWANIA SONY wyłącznie do celów osobistych. OPIS WYMAGAŃ, RESTRYKCJI, PRAW I OGRANICZEŃ Ograniczenia. Powielanie, modyfikowanie, inżynieria odwrotna, dekompilacja lub demontowanie całości lub części OPROGRAMOWANIA SONY jest zabronione. Oddzielanie składników. OPROGRAMOWANIE SONY jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Zabrania się oddzielania jego składników. Użytkowanie na jednym PRODUKCIE. OPROGRAMOWANIE SONY może być użytkowane wyłącznie z jednym PRODUKTEM. Wynajem. Zabrania się wynajmowania OPROGRAMOWANIA SONY lub oddawania go w dzierżawę. Przekazanie oprogramowania. Użytkownik może przelać wszelkie swoje prawa wynikające z niniejszej umowy EULA wyłącznie w przypadku, gdy OPROGRAMOWANIE SONY zostanie przekazane wraz PRODUKTEM jako jego część, pod warunkiem że użytkownik nie zachowa żadnych kopii, przekaże całość OPROGRAMOWANIA SONY (w tym m.in. wszelkie kopie, części składowe, nośniki, instrukcje obsługi i inne materiały drukowane, dokumenty elektroniczne, dyski odzyskiwania i niniejszą umowę EULA), a odbiorca zaakceptuje warunki niniejszej umowy EULA. Wypowiedzenie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, firma SONY może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy EULA. W takim przypadku na żądanie SONY użytkownik musi przesłać PRODUKT na adres wyznaczony przez SONY, a SONY odeśle użytkownikowi PRODUKT tak szybko, jak jest to możliwe, po usunięciu z niego OPROGRAMOWANIA SONY. 126 PL

Poufność. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU SONY, które nie są publicznie znane, oraz do niewyjawiania takich informacji innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONY. CZYNNOŚCI WYSOKIEGO RYZYKA OPROGRAMOWANIE SONY nie jest odporne na błędy, nie jest również opracowywane, wytwarzane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie działającego w sieci sprzętu sterującego w warunkach niebezpiecznych, które wymagają niezawodności, np. w energetyce jądrowej, systemach nawigacji i komunikacji lotniczej, kierowaniu ruchem powietrznym, urządzeniach podtrzymujących funkcje życiowe bądź systemach broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA SONY mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych szkód fizycznych bądź ekologicznych („czynności wysokiego ryzyka”). Firma SONY i jej dostawcy wyraźnie wykluczają wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowań w czynnościach wysokiego ryzyka. WYKLUCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE SONY Użytkownik jest w pełni świadomy, że korzysta z OPROGRAMOWANIA SONY wyłącznie na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE SONY jest dostarczane na zasadzie „AS IS” („tak, jak jest”), bez jakiejkolwiek gwarancji, a firma SONY, jej kontrahenci i licencjodawcy (w niniejszym punkcie zwani łącznie „SONY”) WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. SONY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE, W KTÓRE WYPOSAŻONO OPROGRAMOWANIE SONY, SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB USTEREK PROGRAMISTYCZNYCH ANI ŻE SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA SONY ZOSTANIE SKORYGOWANE. PONADTO SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB KONSEKWENCJI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SONY, JEŚLI CHODZI O JEGO PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I INNE KRYTERIA. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA ANI RADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĘKSZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKA. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień oświadcza się, że OPROGRAMOWANIE SONY nie jest opracowane ani przeznaczone do użytku z jakimkolwiek produktem poza rzeczonym PRODUKTEM. Firma SONY nie gwarantuje, że jakiekolwiek produkty, oprogramowanie, zawartość ani dane utworzone przez użytkownika lub osobę trzecią nie zostaną uszkodzone przez OPROGRAMOWANIE SONY. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMA SONY, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY (w niniejszym PUNKCIE zwani łącznie „SONY”) NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE ANI NASTĘPCZE SPOWODOWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE SONY, WYNIKAJĄCE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. SZKODY TEGO RODZAJU OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SONY BYŁA ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO FAKTYCZNIE OPŁACONEJ KWOTY, KTÓRĄ MOŻNA PRZYDZIELIĆ DO OPROGRAMOWANIA SONY. 127 PL