Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartego ognia (np. płomienia świecy). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na zachlapanie lub zalanie cieczą ani stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, np. w zamykanej biblioteczce lub w zabudowanej szafce. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda ściennego. Nie wolno narażać baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp. Nawet wyłączone urządzenie pozostaje podłączone do sieci, dopóki jest podłączone do gniazda ściennego. Zbyt wysokie ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Ten symbol ma za zadanie ostrzec użytkownika przed kontaktem z gorącą powierzchnią, która mogła nagrzać się podczas normalnego działania. Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami określonymi wdyrektywie EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) z użyciem przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m. Uwagi dla klientów z Europy Pozbycie się zużytego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt. Pozbywanie się zużytych akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii/akumulatorze lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) 2 PL

lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/ akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom. W celu zapewnienia prawidłowej utylizacji baterii/akumulatora należy przekazać zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/ akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/ akumulatorów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt. Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu na podstawie prawa Unii Europejskiej powinny być adresowane do upoważnionego przedstawiciela: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych. Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.compliance.sony.de Informacje o niniejszej instrukcji • Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu STR-DN840. Numer modelu znajduje się w prawym dolnym rogu panelu przedniego. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji przedstawiają model europejski i mogą różnić się od modelu posiadanego przez użytkownika. Wszelkie różnice dotyczące obsługi opatrzono w niniejszej instrukcji uwagą „Dotyczy wyłącznie modelu europejskiego”. • Instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą obsługi odbiornika za pomocą dostarczonego pilota. Można też używać przycisków lub pokręteł na odbiorniku, jeżeli mają te same lub podobne nazwy jak na pilocie. Informacje o prawach własności intelektualnej Niniejszy odbiornik wyposażono w dekodery systemów kompresji dźwięku Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround System. * Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. 3 PL