Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

** Wyprodukowano na

** Wyprodukowano na licencji na wykorzystanie patentów USA o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 oraz innych przyznanych i oczekujących na przyznanie patentów w USA i na świecie. DTS-HD, symbol oraz DTS-HD wraz z symbolem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio jest znakiem towarowym firmy DTS Inc. Produkt obejmuje oprogramowanie. © DTS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy odbiornik zawiera technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Terminy HDMI i High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do przedsiębiorstw, które je zarejestrowały. W niniejszej instrukcji pominięto znaki i ®. Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone” oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało przygotowane specjalnie do współpracy z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych. DLNA, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub znakami certyfikacji stowarzyszenia Digital Living Network Alliance. „Sony Entertainment Network” oraz logo „Sony Entertainment Network” są znakami towarowymi Sony Corporation. Wake-on-LAN jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych. Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft. Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson. „x.v.Color (x.v.Colour)” i logo „x.v.Color (x.v.Colour)” są znakami towarowymi Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym Sony Corporation. „PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment Inc. „WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Corporation. MICROVAULT jest znakiem towarowym Sony Corporation. VAIO i VAIO Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. PARTY STREAMING i logo PARTY STREAMING są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. 4 PL

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacyjnym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. InstaPrevue jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Silicon Image Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dekoder FLAC Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest dozwolone, dopóki są spełnione następujące warunki: – Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o ochronie praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie. – Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać wdokumentacji i(lub) winnych materiałach dostarczanych z daną dystrybucją powyższą informację o ochronie praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie. – Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej członków nie mogą być używane w celu propagowania lub promowania produktów powstałych na bazie niniejszego oprogramowania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE, CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. 5 PL