Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

6 Wybierz opcję [Change

6 Wybierz opcję [Change advanced sharing settings] (Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania). 9 Wybierz opcję [Allow all] (Zezwalaj na wszystko). Zostanie otwarte okno [Allow All Media Devices] (Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne). Jeśli wszystkie urządzenia w sieli lokalnej mają status [Allowed] (Dozwolone), kliknij przycisk [OK] i zamknij to okno. 7 Wybierz w menu [Media streaming] (Przesyłanie strumieniowe multimediów) polecenie [Choose media streaming options…] (Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów...). 8 Jeśli w oknie [Media streaming options] (Opcje przesyłania strumieniowego multimediów) pojawi się komunikat [Media streaming is not turned on] (Przesyłanie strumieniowe multimediów nie jest włączone), wybierz opcję [Turn on media streaming] (Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów). 10 Wybierz opcję [Allow all computers and media devices] (Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne). 11 Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno. 12 Odśwież listę serwerów. Po zakończeniu wprowadzania ustawień odśwież listę serwerów w odbiorniku i wybierz serwer z listy. Szczegółowe informacje na temat wybierania serwera można znaleźć w rozdziale „Odświeżanie listy serwerów” (str. 64). W przypadku korzystania z systemu Windows Vista/XP W niniejszym podrozdziale objaśniono sposób skonfigurowania programu Windows Media Player 11 zainstalowanego w systemie Windows Vista/XP*. Informacje na temat obsługi programu Windows Media Player 11 można znaleźć w jego plikach pomocy. 62 PL

* Program Windows Media Player 11 nie jest instalowany przez producenta w systemie Windows XP. Należy przejść do witryny internetowej firmy Microsoft, pobrać program instalacyjny, a następnie zainstalować na komputerze program Windows Media Player 11. 5 Wybierz opcję [Customize] (Dostosuj). 1 Przejdź do opcji [Start] – [All Programs] (Wszystkie programy). Pojawi się okno [Set Network Location] (Określ lokalizację sieci). 6 Zaznacz pole wyboru [Private] (Prywatna) i kliknij przycisk [Next] (Dalej). 2 Wybierz opcję [Windows Media Player]. Zostanie uruchomiony program Windows Media Player 11. 3 Wybierz w menu [Library] (Biblioteka) opcję [Media Sharing…] (Udostępnianie multimediów...). Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, przejdź do kroku 9. 4 Gdy na ekranie pojawi się ikona , wybierz opcję [Networking...] (Sieć...). Pojawi się okno [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania). 7 Sprawdź, czy ustawienie opcji [Location type] (Typ lokalizacji) zostało zmienione na [Private] (Prywatna) i wybierz opcję [Close] (Zamknij). 8 Sprawdź, czy w oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania) wyświetlana jest pozycja [(Private network)] ((Sieć prywatna)), a następnie zamknij to okno. Korzystanie z funkcji sieciowych 63 PL