Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

9 Jeśli w oknie [Media

9 Jeśli w oknie [Media Sharing] (Udostępnianie multimediów) wyświetlanym w kroku 3 nie jest zaznaczone pole wyboru [Share my media] (Udostępnij moje multimedia), zaznacz je, a następnie kliknij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można podłączyć. 10 Kliknij przycisk [Settings…] (Ustawienia...) widoczny obok opcji [Share my media to:] (Udostępnij moje multimedia dla:). 11 Zaznacz pole wyboru [Allow new devices and computers automatically] (Zezwalaj na nowe urządzenia i komputery automatycznie) i kliknij przycisk [OK]. Uwaga Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, gdy będziesz mieć pewność, że odbiornik może zostać podłączony do serwera i odtwarzać materiały audio przechowywane na serwerze. 12 Odśwież listę serwerów. Po zakończeniu wprowadzania ustawień odśwież listę serwerów w odbiorniku i wybierz serwer z listy. Szczegółowe informacje na temat wybierania serwera można znaleźć w rozdziale „Odświeżanie listy serwerów” (str. 64). Odświeżanie listy serwerów Odśwież listę serwerów po dodaniu nowego serwera do sieci domowej lub gdy nie możesz znaleźć na liście odpowiedniego serwera. 1 Gdy widoczna jest lista serwerów, naciśnij przycisk OPTIONS. 2 Wybierz opcję „Refresh” i naciśnij przycisk . Wyświetli się odświeżona lista serwerów. Wskazówka Odbiornik zachowuje historię ostatnich pięciu podłączonych serwerów. Są one widoczne na górze listy serwerów. Na liście serwerów może być wyświetlanych maks. 20 serwerów. Usuwanie serwera z listy 1 Gdy widoczna jest lista serwerów, wybierz serwer, który chcesz usunąć, i naciśnij przycisk OPTIONS. Wyświetlone zostanie menu opcji. 2 Wybierz opcję „Delete” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się okno potwierdzenia. 3 Wybierz „OK” i naciśnij przycisk . Pojawi się komunikat „Completed”, a wybrany serwer zostanie usunięty. Uwaga Nawet jeśli usuniesz serwer z listy serwerów, pojawi się on na niej ponownie, gdy odbiornik znajdzie go w sieci (np. podczas odświeżania listy serwerów). Korzystanie z materiałów audio zapisanych na serwerze Za pomocą odbiornika można odtwarzać materiały audio zapisane na serwerze w formatach MP3, liniowym PCM, WMA FLAC i AAC*. Przy użyciu odbiornika nie można odtwarzać materiałów audio zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich DRM (ang. Digital Rights Management). * Odbiornik może odtwarzać wyłącznie pliki AAC z rozszerzeniem „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”. 64 PL

Serwer 2 Wybierz serwer, na którym znajdują się materiały, które chcesz odtworzyć. Na ekranie telewizora pojawi się lista materiałów. HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Ten odbiornik ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Naciśnij przycisk HOME NETWORK. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista serwerów. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się ostatnia wybrana pozycja (lista odtwarzania, album, folder itp.), naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN O, aż wyświetlona zostanie lista serwerów. Jeśli pojawi się komunikat „No server is available” lub jeśli serwer z listy będzie niedostępny, naciśnij przycisk OPTIONS. Wybierz opcję „Refresh” i naciśnij przycisk . Wyświetli się odświeżona lista serwerów. Wskazówka Można również wybrać pozycję „HOME NETWORK” wopcji „Listen” wmenu początkowym. Uwaga Jeśli urządzenie pełniące funkcję serwera obsługuje standard Wake-on-LAN, odbiornik włączy serwer automatycznie. Jeśli serwer nie obsługuje standardu Wakeon-LAN, należy wcześniej włączyć serwer. Więcej informacji na temat obsługi funkcji Wake-on-LAN przez serwer podano w jego instrukcjach obsługi lub plikach pomocy. 3 Wybierz żądaną pozycję (listę odtwarzania, album, folder itp.) inaciśnij przycisk . Jeśli pojawi się inna pozycja, powtarzaj ten krok, aby zawęzić kryteria, aż do wyświetlenia odpowiedniej pozycji. Wyświetlane pozycje zależą od podłączonego serwera. 4 Wybierz odpowiednią ścieżkę inaciśnij przycisk . Rozpocznie się odtwarzanie. Sprawdź, czy z głośników odbiornika wydobywa się dźwięk. Uwagi • Na ekranie telewizora pojawią się również utwory, których odbiornik nie może odtworzyć. Nie można sortować listy utworów, które można odtworzyć. • Nad nazwą utworu, którego nie można odtworzyć za pomocą odbiornika, pojawi się symbol „!” i utwór ten zostanie pominięty podczas odtwarzania. • W przypadku odłączenia przewodu zasilającego odbiornika od gniazda ściennego odtwarzanie nie zostanie wznowione od ostatnio wybranej pozycji. • Jeśli w przeglądanym folderze znajduje się duża liczba materiałów audio, wyświetlenie listy pozycji może nastąpić z opóźnieniem. W takim przypadku należy użyć funkcji wyszukiwania według słowa kluczowego (str. 77). Wskazówki • Jeśli wybierzesz folder (np. folder wykonawcy, gatunku itp.), naciśnij przycisk N, a odbiornik odtworzy wszystkie pozycje w wybranym folderze. Korzystanie z funkcji sieciowych 65 PL