Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

3 Rozpocznij odtwarzanie

3 Rozpocznij odtwarzanie materiałów audio w urządzeniu z systemem iOS lub w programie iTunes. W odbiorniku zostanie automatycznie włączona funkcja AirPlay. Wskazówki • Ciąg „******” to 6 ostatnich cyfr adresu MAC odbiornika. • Jeśli odtwarzanie się nie rozpocznie, wykonaj ponownie powyższą procedurę od kroku 1. Potwierdzanie/edycja nazwy urządzenia Informacje na temat sposobu zmiany nazwy urządzenia można znaleźć w rozdziale „Device Name” (str. 95). Sterowanie odtwarzaniem za pomocą funkcji AirPlay Można także skorzystać z przycisków 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT. Obsługa za pomocą odbiornika i jego pilota jest możliwa, tylko jeśli odbiornik został wybrany jako urządzenie wyjściowe. Przy korzystaniu z programu iTunes skonfiguruj urządzenie z systemem iOS, tak aby zezwalało na sterowanie nim za pomocą odbiornika i jego pilota. Wskazówki • Priorytet w sterowaniu odbiornikiem ma zawsze ostatnie polecenie. Odbiornik rozpocznie odtwarzanie materiału audio z kolejnego urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay, o ile tylko zezwoli na sterowanie swoim działaniem za pomocą tego urządzenia — nawet pomimo korzystania z funkcji AirPlay z innego, podłączonego wcześniej urządzenia. • W przypadku ustawienia zbyt wysokiego poziomu głośności za pomocą urządzenia z systemem iOS lub oprogramowania iTunes odbiornik może odtwarzać dźwięk bardzo głośno. • Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania iTunes można znaleźć wjegopliku pomocy. • Poziom głośności dźwięku z urządzeń z systemem iOS lub z oprogramowania iTunes może nie być powiązany z poziomem głośności w odbiorniku. Aktualizowanie oprogramowania Pobranie najbardziej aktualnej wersji oprogramowania umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji. W celu aktualizacji oprogramowania odbiornik uzyskuje dostęp do serwera firmy Sony. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, na ekranie telewizora wyświetli się komunikat „[New Software] Perform Software Update.”, a na panelu wyświetlacza pojawi się napis „UPDATE”. O ile odbiornik ma połączenie z Internetem i włączona jest w nim funkcja sieci domowej lub SEN. Pamiętaj, że przed aktualizacją oprogramowania należy wyłączyć inne urządzenia podłączone do odbiornika. Szczegółowe informacje na temat dostępnych aktualizacji oprogramowania można znaleźć w witrynie pomocy technicznej (str. 118). Uwagi • Pamiętaj, aby w trakcie aktualizacji nie wyłączać odbiornika, nie odłączać przewodu sieciowego ani nie wykonywać za pomocą odbiornika żadnych czynności. • Jeśli spróbujesz zaktualizować oprogramowanie, gdy jest aktywny wyłącznik czasowy, zostanie on automatycznie wyłączony. 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Wybierz opcję „Settings” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. 3 Wybierz opcję „System Settings” i naciśnij przycisk . 4 Wybierz opcję „Network Update” i naciśnij przycisk . 74 PL

5 Wybierz opcję „Update” i naciśnij przycisk . Odbiornik rozpocznie sprawdzanie dostępnych aktualizacji oprogramowania. 6 Gdy na ekranie telewizora pojawi się komunikat „A new version of software is found”, wybierz opcję „Update now” i naciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem akceptacji lub niezaakceptowania warunków aktualizacji oprogramowania. Potwierdź treść komunikatu izapoznaj się zdokumentem „UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SONY” (str. 126), a następnie naciśnij przycisk . Jeśli aktualizacja jest niedostępna, pojawi się komunikat „No update is required”. 7 Wybierz „Agree” i naciśnij przycisk . Odbiornik rozpocznie aktualizowanie oprogramowania, a ekran telewizora zostanie automatycznie wyłączony. Podczas aktualizacji na panelu przednim miga wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie). Aktualizacja oprogramowania może zająć trochę czasu (maks. 40 minut). Potrzebny czas będzie zależał od ilości danych aktualizacji, rodzaju połączenia z siecią, środowiska telekomunikacyjnego sieci itp. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawi się komunikat „Complete”. W zmienionych lub dostosowanych ustawieniach zostaną przywrócone wartości domyślne. Uwaga Na błąd aktualizacji oprogramowania mogą wskazywać następujące sytuacje: –Wskaźnik?/1 (włączony/czuwanie) szybko miga. – Na panelu wyświetlacza widnieje komunikat „ERROR”. – Na panelu wyświetlacza nie świeci żaden wskaźnik lub zgaszony jest wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie). – Odbiornik nie zakończył aktualizacji po upływie 40 minut, a na panelu wyświetlacza nadal miga komunikat „UPDATING”. Odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie. Rozpocznie się próba aktualizacji oprogramowania odbiornika. Jeśli sytuacja się powtórzy, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony. Anulowanie procedury lub powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk RETURN O w dowolnej chwili, zanim rozpocznie się aktualizacja oprogramowania odbiornika. Po rozpoczęciu aktualizacji nie można anulować procedury lub wrócić do poprzedniego ekranu. Lista komunikatów funkcji sieciowych Network Settings Komunikat wraz z objaśnieniem Connection failed Odbiornik nie połączył się z siecią. Input error Podane wartości są niepoprawne lub nieprawidłowe. Not in use Podjęto próbę wykonania czynności, która jest aktualnie niedozwolona. Not supported Punkt dostępu nie obsługuje metody kodu PIN mechanizmu WPS. Korzystanie z funkcji sieciowych 75 PL