Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Inne czynności

Inne czynności Przełączanie między dźwiękiem cyfrowym aanalogowym (INPUT MODE) Jeśli urządzenia są podłączone zarówno do cyfrowych, jak i do analogowych gniazd wejściowych audio odbiornika, można w przypadku trybu wejścia audio wybrać na stałe sygnały analogowe lub cyfrowe albo zmieniać je w zależności od rodzaju oglądanego materiału. 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Settings” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. 2 Wybierz opcję „Input Settings” inaciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Input Mode” inaciśnij przycisk . Wybrany tryb wejścia audio pojawi się na ekranie telewizora. • Auto: pierwszeństwo mają cyfrowe sygnały audio. W przypadku kilku złączy cyfrowych pierwszeństwo mają sygnały audio ze złącza HDMI. Jeśli nie ma cyfrowego sygnału audio, wybierany jest analogowy sygnał audio. Gdy wybrane zostanie wejście telewizora, pierwszeństwo mają sygnały Audio Return Channel (ARC). Jeśli telewizor jest niezgodny zfunkcją ARC, wybierane są cyfrowe optyczne sygnały audio. Jeśli ani w odbiorniku, ani w telewizorze nie jest włączona funkcja Control for HDMI, funkcja ARC nie działa. • OPT: cyfrowy sygnał audio będzie odbierany z gniazda DIGITAL OPTICAL. • COAX: cyfrowy sygnał audio będzie odbierany z gniazda DIGITAL COAXIAL. • Analog: analogowy sygnał audio będzie odbierany z gniazd AUDIO IN (L/R). Uwagi • W zależności od wejścia na panelu wyświetlacza może pojawić się napis „------” i wybieranie innych trybów będzie niemożliwe. • Jeśli wybrano funkcję „Analog Direct”, wejście audio zostanie ustawione automatycznie na „Analog”. Nie będzie możliwy wybór innych trybów. Korzystanie z innych gniazd wejściowych audio (Audio Input Assign) Jeśli domyślne ustawienia gniazd nie odpowiadają podłączonym urządzeniom, można zmienić przypisanie cyfrowych gniazd wejściowych na inne wejścia. Po zmianie przypisania gniazd wejściowych można użyć przycisku wyboru wejścia (lub pokrętła INPUT SELECTOR na odbiorniku), aby wybrać podłączone urządzenie. Przykład: W przypadku podłączenia odtwarzacza DVD do gniazda OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) – przypisz gniazdo OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) do „DVD”. 1 Wybierz w menu początkowym opcję „Settings” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista menu Settings. 2 Wybierz opcję „Input Settings” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Audio Input Assign” i naciśnij przycisk . 82 PL

4 Wybierz nazwę wejścia, które chcesz przypisać, i naciśnij przycisk . 5 Za pomocą przycisków V/v/B/b wybierz sygnały audio, które chcesz przypisać do wejścia wybranego wkroku 4. 6 Naciśnij przycisk . Nazwa wejścia BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Gniazda wejściowe audio, które można przypisać * Ustawienie domyślne Uwagi OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a • W przypadku przypisania cyfrowego wejścia audio, ustawienie INPUT MODE może ulec zmianie automatycznie. • Dla każdego wejścia dozwolona jest jedna zmiana przypisania. Inne czynności 83 PL