Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Przypisywanie nazwy

Przypisywanie nazwy urządzenia 1 Wybierz opcję „Device Name” i naciśnij przycisk . 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać aktualną nazwę urządzenia. 3 Przytrzymaj przycisk SHIFT i wprowadź nazwę urządzenia za pomocą przycisków alfanumerycznych. 4 Naciśnij przycisk . Wskazówka Nazwą domyślną urządzenia jest „STR-DN840 ******”. Ciąg „******” to 6 ostatnich cyfr adresu MAC odbiornika. x Network Standby Po włączeniu trybu „Network Standby” inne urządzenia mogą w każdej chwili nawiązać połączenie z odbiornikiem isterować nim. 1 Wybierz opcję „Network Standby” inaciśnij przycisk . 2 Wybierz ustawienie „Off” lub „On” inaciśnij przycisk . • On: funkcja sieci działa nawet wtedy, gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania. Odbiornik wznawia działanie, gdy inne urządzenie steruje nim za pośrednictwem sieci. • Off: funkcja sieci wyłącza się, gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania. Wznowienie działania odbiornika zajmuje więcej czasu wprzypadku jego ponownego włączenia. Uwaga Gdy odbiornik znajduje się w trybie czuwania, wskaźnik ?/1 (włączony/czuwanie) na panelu przednim świeci na pomarańczowo, jeśli w opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „On”. Menu System Settings Umożliwia zmianę ustawień odbiornika. x Language Umożliwia wybór języka komunikatów wyświetlanych na ekranie. •Angielski •Francuski •Niemiecki • Hiszpański x Auto Standby Można skonfigurować odbiornik w taki sposób, aby automatycznie przechodził w tryb czuwania, gdy nie jest używany lub na jego wejściach nie ma żadnych sygnałów. • On: przejście w tryb czuwania nastąpi po około 20 minutach. • Off: odbiornik nie będzie przechodził wtryb czuwania. Uwagi • Funkcja ta nie działa, jeśli: – Wybrano wejście „FM TUNER”, „AM TUNER”, „USB”, „HOME NETWORK” lub „SEN”. – Są używane funkcje AirPlay lub PARTY STREAMING. – Trwa aktualizacja oprogramowania odbiornika. • Jeśli używasz jednocześnie funkcji automatycznego przechodzenia w tryb czuwania i wyłącznika czasowego, pierwszeństwo ma wyłącznik czasowy. x Network Update Umożliwia aktualizację oprogramowania odbiornika do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Aktualizowanie oprogramowania” (str. 74). Sprawdzanie wersji oprogramowania 1 Wybierz opcję „Network Update” inaciśnij przycisk . 2 Wybierz opcję „Version” i naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się wersja oprogramowania. 96 PL

x Update Alert Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji powiadamiania o nowszej wersji oprogramowania na ekranie telewizora. •On •Off Zamknięcie menu Naciśnij przycisk AMP MENU. Uwaga Niektóre parametry i ustawienia mogą pojawić się na panelu wyświetlacza jako przyciemnione. Oznacza to, że albo są one niedostępne, albo nie można ich zmienić. Korzystanie z odbiornika bez menu ekranowego Nawet jeśli odbiornik nie jest podłączony do telewizora, można go obsługiwać za pomocą panelu wyświetlacza. DISPLAY AMP MENU V/v/B/b, RETURN O Korzystanie z menu na panelu wyświetlacza 1 Naciśnij przycisk AMP MENU. Menu zostanie wyświetlone na panelu wyświetlacza odbiornika. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać odpowiednie menu, i naciśnij przycisk . 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać parametr, który chcesz wyregulować, i naciśnij przycisk . 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybrać odpowiednie ustawienie, i naciśnij przycisk . Powrót do poprzedniego ekranu wyświetlacza Naciśnij przycisk B lub RETURN O. Regulacja ustawień 97 PL