Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Нулиране на

Нулиране на бутоните за входен сигнал TV INPUT 2 – TV ?/1 ?/1 1 Като задържите натиснат 2 –, натиснете и задръжте ?/1, след което натиснете TV INPUT. 2 Отпуснете всички бутони. Бутоните за входен сигнал се нулират до настройките по подразбиране. Допълнителна информация Предпазни мерки За безопасност Ако в корпуса попадне твърд предмет или се излее течност, изключете приемника от електрическата мрежа и го предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да го използвате отново. За източници на захранване • Преди работа с приемника проверете дали работното напрежение съвпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката на гърба на приемника. • Уредът не е изключен от източника на променливотоково захранване (електрическата мрежа), докато е свързан към електрическия контакт, дори и самият уред да е изключен. •Ако няма да използвате приемника дълго време, го изключете от електрическия контакт. За да изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа), хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела. • (само при модели за САЩ и Канада) Единият шип на щепсела е по-широк от другия от съображения за сигурност и се включва в контакта само по един-единствен начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта, свържете се с търговеца, от който сте закупили оборудването. • Кабелът за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа) трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин. 110 BG

При повишена температура Въпреки че приемникът загрява по време на работа, това не е неизправност. Ако използвате този приемник продължително и често, температурата отгоре, встрани и в задната част на корпуса се повишава значително. За да избегнете изгаряне, не докосвайте корпуса. При поставяне • Поставете приемника на място сподходяща вентилация, зада предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота му. • Не поставяйте приемника близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации. • Не слагайте върху корпуса нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда. • Не поставяйте приемника близо до оборудване като телевизор, видеокасетофон или магнетофон. (Ако приемникът се използва заедно с телевизор, видеокасетофон или магнетофон и е поставен твърде близо до това оборудване, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. Това е особено вероятно при използване на вътрешна антена (ефирна). Затова е препоръчително да се използва външна антена (ефирна).) • Бъдете внимателни при поставяне на приемника върху повърхности, които са били специално обработени (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността. При работа Преди да свържете друго оборудване, се уверете, че сте изключили приемника и сте извадили захранващия кабел от контакта. При почистване Почиствайте корпуса, панела и уредите за управление с мека кърпа, навлажнена със слаб препарат за почистване. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като спирт или бензин. Отстраняване на неизправности Ако имате някои от следните затруднения, докато използвате приемника, използвайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да ги разрешите. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Имайте предвид, че ако сервизните техници сменят някои части по време на ремонта, те могат да ги задържат. Захранване Приемникът се изключва автоматично. • „Auto Standby“ е с настройка „On“ (стр. 101). • Функцията за таймер за заспиване работи (стр. 15). • „PROTECTOR“ работи (стр. 124). Индикаторът ?/1 (включено/в готовност) мига в бърза последователност. • Възникна грешка при актуализиране на софтуера. Изключете захранващия кабел и след това го включете отново. Приемникът ще опита да актуализира софтуера. Ако индикаторът продължи да мига в бърза последователност, свържете се снай-близкия търговец наSony. Допълнителна информация 111 BG