Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Преди

• Преди свързването към домашната Ви мрежа трябва да подготвите рутер за безжична LAN връзка/точка на достъп. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на устройството. • В зависимост от средата на домашната Ви мрежа рутерът за безжична LAN връзка/ точката на достъп може да са настроени така, че към тях да не може да се осъществи връзка чрез WPS, макар да са съвместими с WPS. За подробности относно това дали Вашият рутер за безжична LAN връзка/ точката на достъп е съвместим с WPS или не, както и за настройката на WPS връзка, направете справка в инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп. • Може да срещнете трудности при настройката, ако приемникът и рутерът за безжична LAN връзка/точката на достъп са твърде отдалечени един от друг. Ако е така, преместете устройствата по-близо едно до друго. Търсене на точка на достъп и настройка на безжична мрежа (метод на сканиране на точки на достъп) Можете да настроите безжична мрежа чрез търсене на точка на достъп. За да настроите мрежата, като използвате този метод на свързване, трябва да изберете или въведете следната информация. Проверете следната информация предварително и я запишете в предоставеното по-долу място. Името на мрежата (SSID * ), което идентифицира мрежата Ви ** . (То ще бъде необходимо при стъпка 7.) : Ако безжичната Ви домашна мрежа е защитена чрез кодиране, ключа за сигурност (WEP ключ, WPA/WPA2 ключ) за мрежата ** . (То ще бъде необходимо при стъпка 8.) : * 1SSID (Service Set Identifier) е името, което идентифицира конкретна точка на достъп. ** Тази информация трябва да е достъпна от етикета на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп, от инструкциите за експлоатация, от лицето, което настройва безжичната Ви мрежа, или от информацията, предоставена от доставчика на интернет услуга. 1 Изберете „Wireless Setup“ при стъпка 5 в „Използване на кабелна LAN връзка“ (стр. 37). Ако на телевизионния екран се покаже „Change Settings?“, изберете „OK“, след което натиснете . 2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Access Point Scan“, след което натиснете . Приемникът започва да търси точки на достъп и показва списък с до 30 имена на достъпни мрежи (SSID). 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете желаното име на мрежа (SSID), след което натиснете . На телевизионния екран се показва екранът за настройка на сигурността. 4 Въведете ключа за сигурност (WEP ключ, WPA/WPA2 ключ), след което натиснете . По подразбиране ключът за сигурност се показва като „*****“. Натиснете неколкократно DISPLAY, за да кодирате и разкриете ключа за сигурност. На телевизионния екран се показва „IP Settings“. 5 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете „Auto“, след което натиснете . При използване на фиксиран IP адрес Изберете „Custom“, след което натиснете . 38 BG

На телевизионния екран се показва настройката за IP адрес. Натиснете . Натиснете V/v, за да изберете стойността за „IP Address“. Натиснете b, за да въведете стойността за следващата позиция. Натиснете , за да излезете от режима на курсор. След това въведете стойността за „Subnet Mask“ и „Default Gateway“. Натиснете b за страницата „DNS Settings“. След това въведете стойността за „Primary DNS“ и „Secondary DNS“. 6 Натиснете b. На телевизионния екран се показва „Connecting to the Internet“. На панела на дисплея се показва „Network setup is completed“ след приключване на мрежовите настройки и светва „ “. За да се върнете към менюто „Network Settings“, натиснете . (В зависимост от мрежовата среда настройките на мрежата може да отнемат известно време.) 7 Направете настройките на сървъра. За да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървъра, трябва да настроите сървъра (стр. 60). Забележка Ако мрежата Ви не е защитена чрез кодиране (използване на ключ за сигурност), дисплеят за настройката за сигурност не се показва при стъпка 8. Съвет При проверка на настройките на мрежата вижте „Information“ (стр. 100). Настройване на безжична мрежа чрез точка на достъп, съвместима с WPS Можете лесно да настроите безжична мрежа чрез точка на достъп, съвместима с WPS. Настройката на WPS може да се извърши чрез метод за конфигуриране с натискане на бутон или чрез метод с PIN (Персонален идентификационен номер) код. Какво представлява WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance, който Ви позволява лесно и сигурно да настроите безжична мрежа. Настройване на безжична мрежа чрез метода за конфигуриране на WPS посредством натискане на бутон Можете лесно да настроите безжична връзка с WPS чрез едно натискане на посочения бутон. 1 Изберете „WPS Push“ при стъпка 2 в „Търсене на точка на достъп и настройка на безжична мрежа (метод на сканиране на точки на достъп)“ (стр. 38). 2 Следвайте екранните указания и натиснете бутона WPS на точката на достъп. Съобщение: натиснете бутона WPS на точката на достъп в рамките на 2 минути. Бутон WPS на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп Подготовка на приемника 39 BG