Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За

За обновяване на списъка със сървъри Когато добавите нов сървър към домашната мрежа или не можете да намерите желания сървър в списъка, обновете списъка със сървъри. 1 Докато списъкът със сървъри е показан, натиснете OPTIONS. 2 Изберете „Refresh“, след което натиснете . Показва се обновеният списък със сървъри. Съвет Приемникът пази история на последните пет свързани сървъра и те се извеждат в най-горната част на списъка. В него могат да бъдат показани до 20 сървъра. За изтриване на сървър от списъка 1 Докато е показан списъкът, изберете сървъра, който искате да изтриете, след което натиснете OPTIONS. Показва се менюто за опции. 2 Изберете „Delete“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва екранът за потвърждение. 3 Изберете „OK“, след което натиснете . Показва се „Completed“ и избраният сървър се изтрива. Забележка Дори ако изтриете сървъра от списъка, той ще се покаже отново там, ако приемникът го открие в мрежата (също както когато обновите списъка със сървъри). Слушане на аудиосъдържание, съхранено на сървъра Можете да възпроизвеждате аудиосъдържание, съхранено на сървъра, чрез приемника във формати MP3, линеен PCM, WMA, FLAC и AAC*. Аудиосъръжание със защита на авторските права с DRM (Digital Rights Management) не може да се възпроизвежда на този приемник. * Приемникът може да възпроизвежда AAC файлове само с разширение „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“. HOME NETWORK Сървър SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Този приемник ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 66 BG

1 Натиснете HOME NETWORK. На телевизионния екран се показва списъкът със сървъри. Ако последният избран елемент (списък за изпълнение, албум, папка и др.) се покаже на телевизионния екран, натиснете RETURN O неколкократно, докато се покаже списъкът със сървъри. Когато се покаже „No server is available“ или когато списъкът със сървъри не е достъпен, натиснете OPTIONS. Изберете „Refresh“, след което натиснете . Показва се обновеният списък със сървъри. Съвет Можете също да изберете „HOME NETWORK“ от „Listen“ в началното меню. 2 Изберете сървъра, в който се намира съдържанието, което искате да възпроизведете. На телевизионния екран се показва списъкът със съдържанието. Забележка Ако сървърното устройство поддържа стандарта Wake-on-LAN, приемникът включва сървъра автоматично. Ако сървърното устройство не поддържа стандарта Wake-on-LAN, включете сървъра предварително. За подробности за настройките или операциите на Wake-on-LAN на сървъра Ви, вижте инструкциите за експлоатация или помощта за него. 3 Изберете желания елемент (списък за изпълнение, албум, папка и др.), след което натиснете . Ако се покаже друг елемент, повторете тази стъпка, за да стесните избора, докато не се покаже желаният елемент. Показаните елементи зависят от свързания сървър. 4 Изберете желания запис, след което натиснете . Възпроизвеждането се стартира. Уверете се, че звукът се извежда от високоговорителите на приемника. Забележки • Записите, които приемникът не може да възпроизвежда, също се показват на телевизионния екран. Не можете да подредите списък със записи, които могат да се възпроизвеждат. • Над името на записа, който не може да се възпроизвежда в приемника, се показва „!“, и той се пропуска. • Възпроизвеждането не се възобновява от последния избран елемент, ако изключите захранващия кабел от електрическия контакт. • Възможно е да измине известно време, докато приемникът покаже елементи при преглед на папка, съдържаща голямо количество аудиосъдържание. В такъв случай използвайте функцията за търсене по ключова дума (стр. 80). Съвети • Ако изберете папка (напр. папка на изпълнител, папка на жанр и др.) и след това натиснете бутона N, приемникът възпроизвежда всички елементи в нея. • Приемникът възобновява възпроизвеждането от последния избран елемент, когато функцията е променена на „Home Network“, докато приемникът не бъде изключен. Когато „Network Standby“ е с настройка „On“, възпроизвеждането се възобновява от последния избран елемент дори ако сте изключили приемника. Използване на мрежови функции 67 BG